You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

8 MSSQL plugin

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin d' MSSQL (mssql.conf) per a l'agent 2 de Zabbix.

El plugin d'MSSQL es pot carregar, i és disponible i detallat al repositori del plugin d'MSSQL

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració descarregats;
  • Zabbix admet arxius de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només s'admeten al principi de les línies.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Predeterminat Descripció
Plugins.MSSQL.CustomQueriesDir no buit Especifica la ruta del fitxer a un directori que conté fitxers .sql definits per l'usuari amb consultes personalitzades que el plugin pot executar. El plugin carrega tots els fitxers .sql disponibles al directori configurat a l'inici. Això vol dir que els canvis als fitxers de consulta personalitzats no es reflectiran fins que es reiniciï el plugin. El plugin s'inicia i s'atura juntament amb l'agent Zabbix 2.
Plugins.MSSQL.Default.CACertPath no Camí del fitxer predeterminada al certificat de clau pública de l'autoritat de certificació (CA) que va emetre el certificat del servidor MSSQL. El certificat ha de ser en format PEM.
Plugins.MSSQL.Base de dades predeterminada no Nom de la base de dades per defecte a la que connectar-hi.
Plugins.MSSQL.Default.Encrypt no Especifica el tipus de xifrat de connexió predeterminat. Els valors possibles són:
true - l'enviament de dades entre el plugin i el servidor està xifrat;
false - l'enviament de dades entre el plugin i el servidor no està xifrat més enllà del paquet d'inici de sessió;
strict - l'enviament de dades entre el plugin i el servidor es xifra E2E mitjançant TDS8;< br>disable - l'enviament de dades entre el plugin i el servidor no és pas xifrat.
Plugins.MSSQL.Default.HostNameInCertificate no Nom comú (CN) del certificat del servidor MSSQL per defecte.
Complements.MSSQL.DefaultPassword no Mot de pas per defecte que s'ha d'enviar a un servidor MSSQL protegit.
Plugins.MSSQL.Default.TLSMinVersion no Versió mínima de TLS que cal emprar per defecte. Els valors possibles són: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3.
Plugins.MSSQL.Default.TrustServerCertificate no Si el plugin hauria de confiar en el certificat del servidor sense validar-lo per defecte. Valors possibles: true, false.
Plugins.MSSQL.Default.Uri no sqlserver://localhost:1433 URI predeterminat on connectar. L'únic esquema compatible és sqlserver://. Es pot ometre un esquema. Les credencials incrustades seran ignorades.
Plugins.MSSQL.Default.User no Nom d'usuari predeterminat que s'enviarà a un servidor MSSQL protegit.
Plugins.MSSQL.KeepAlive no 60-900 300 Temps màxim d'espera (en segons) abans que es tanquin les connexions de plugins no emprats.
Plugins.MSSQL.Sessions.<SessionName>.CACertPath no Camí del fitxer al certificat de clau pública de l'autoritat de certificació (CA) que va emetre el certificat del servidor MSSQL per a la sessió anomenada. El certificat ha de ser en format PEM.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.MSSQL.Sessions.<SessionName>.Database no El nom de la base de dades on connectar per a la sessió anomenada.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.MSSQL.Sessions.<SessionName>.Encrypt no Especifica el tipus de xifrat de connexió per a la sessió anomenada. Els valors possibles són:
true - l'enviament de dades entre el plugin i el servidor és xifrat;
false - l'enviament de dades entre el plugin i el servidor no és pas xifrat més enllà del paquet d'inici de sessió;
strict - l'enviament de dades entre el plugin i el servidor es xifra E2E mitjançant TDS8;
disable - l'enviament de dades entre el plugin i el servidor no és pas xifrat.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.MSSQL.Sessions.<SessionName>.HostNameInCertificate no El nom comú (CN) del certificat del servidor MSSQL per a la sessió anomenada.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la en claus d'element.
Plugins.MSSQL.Sessions.<SessionName>.Mot de pas no Mot de pas que s'ha d'enviar a un servidor MSSQL protegit per a la sessió anomenada.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.MSSQL.Sessions.<SessionName>.TLSMinVersion no La versió mínima de TLS que cal emprar per a la sessió anomenada. Els valors possibles són: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.MSSQL.Sessions.<SessionName>.TrustServerCertificate no Si el plugin hauria de confiar en el certificat del servidor sense validar-lo per a la sessió anomenada. Valors possibles: true, false.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.MSSQL.Sessions.<SessionName>.Uri no sqlserver://localhost:1433 URI per connectar, per a la sessió anomenada. L'únic esquema compatible és sqlserver://. Es pot ometre un esquema. Les credencials incrustades s'ignoraran.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.MSSQL.Sessions.<SessionName>.User no Nom d'usuari que s'ha d'enviar a un servidor MSSQL protegit per a la sessió anomenada.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'elements.
Plugins.MSSQL.System.Path no Camí de l'executable del plugin MSSQL.
Configuració global del plugin MSSQL. S'aplica a totes les connexions.
Exemple d'ús: Plugins.MSSQL.System.Path=/usr/sbin/zabbix-agent2-plugin/zabbix-agent2-plugin-mssql
Plugins.MSSQL.Timeout no 1-30 global timeout La quantitat de temps d'espera que un servidor respongui quan es connecta per primera vegada i en les operacions de seguiment de la sessió.

Veieu també: