You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

9 Web service Zabbix

Vista general

El web service Zabbix és un procés emprat per comunicar amb serveis web externs.

Aquesta secció llista els paràmetres suportats al fitxer de configuració del web service Zabbix (zabbix_web_service.conf).

Els paràmetres es llisten sense informació addicional. Feu clic al paràmetre per veure'n tots els detalls.

Paràmetre Descripció
AllowedIP Llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix i proxys Zabbix.
DebugLevel Nivell de depuració.
ListenPort L'agent escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.
LogFile Nom del fitxer de registre.
LogFileSize Mida màxima del fitxer de registre.
LogType Tipus de sortida del registre.
Temps d'espera No dediqueu més de segons de temps d'espera al processament.
TLSAccept Quines connexions entrants acceptar.
TLSCAFile Ruta completa d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSCertFile Ruta completa d'un fitxer que conté el certificat de servei o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSKeyFile Ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada del servei, emprada per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

Cap paràmetre és obligatori, tret que s'indiqui explícitament que ho és.

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte dels processos, i no pas els valors dels fitxers de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM ;
  • Els comentaris que comencen per "#" només es suporten a principi de línia.

Detalls del paràmetre

AllowedIP

Un llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors i proxys Zabbix. Només s'acceptaran connexions entrants dels equips especificats.
Si el suport IPv6 és habilitat, 127.0.0.1, ::127.0.0.1, ::ffff:127.0.0.1 es tracten de la mateixa manera i ::/0 permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. 0.0.0.0/0 es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.

Exemple:

127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat

Obligatori: sí

DebugLevel

Especifiqueu el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica;
2 - informació d'error;
3 - avisos;
4 - per a la depuració (produeix molta informació);
5 - depuració ampliada (produeix encara més informació).

Per defecte: 3
Interval: 0-5

ListenPort

el servei escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.

Per defecte: 10053
Rang: 1024-32767

LogFile

Nom del fitxer de registre.

Exemple:

/tmp/zabbix_service.log

Obligatori: Sí, si LogType s'estableix a fitxer; en cas contrari no

LogFileSize

Mida màxima d'un fitxer de registre en Mo.
0: desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si s'arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla, per qualsevol motiu, el fitxer de registre existent es trunca i comença de nou.

Per defecte: 1
Rang: 0-1024

LogType

Tipus de sortida del registre:
fitxer - escriu el registre al fitxer especificat pel paràmetre LogFile;
system - escriu el registre al syslog;
consola - escriu el registre a la sortida estàndard.

Per defecte: file

Timeout

No dedicar més de segons de temps d'espera en el processament.

Per defecte: 3
Rang: 1-30

TLSAccept

Quines connexions entrants acceptar:
sense xifrar -: accepta connexions sense xifrat (per defecte)
cert - accepta connexions amb TLS i un certificat

Per defecte: unencrypted

TLSCAFile

La ruta completa del fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprats per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSCertFile

El camí complet del fitxer que conté el certificat del servei o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.

TLSKeyFile

Ruta completa del fitxer que conté la clau privada del servei, emprada per a les comunicacions xifrades entre els components del Zabbix.