You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Funcions d'afegit

Excepte on s'hi especifiqui el contrari, totes les funcions llistades aquí són admeses a:

Les funcions d'afegit poden funcionar amb:

 • l'històric d'elements, com ara min(/host/key,1h)
 • les funcions foreach com a paràmetre únic; com per exemple min(last_foreach(/*/key)) (només elements calculats; no es pot emprar a triggers)

Les funcions es llisten sense informació addicional. Feu clic a la funció per veure'n tots els detalls.

Funció Descripció
avg Valor mitjà d'un element dins del període d'avaluació definit.
bucket_percentile Calcula el percentil a partir dels dipòsits d'un histograma.
count Recompte de valors d'una matriu retornats per una funció foreach.
histogram_quantile Calcula el φ-quantil a partir dels cubs d'un histograma.
item_count Recompte d'elements existents a la configuració que coincideixen amb els criteris de filtre.
kurtosis "Cua" de la distribució de probabilitat en els valors recollits dins del període d'avaluació definit.
mad Desviació absoluta mitjana dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
max Valor més alt d'un element dins del període d'avaluació definit.
min Valor més baix d'un element dins del període d'avaluació definit.
skewness Asimetria de la distribució de probabilitat en els valors recollits dins del període d'avaluació definit.
stddevpop Desviació estàndard de la població dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
stddevsamp Desviació estàndard de la mostra dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
sum Suma dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
sumofsquares Suma de quadrats dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
varpop Variància de la població dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
varsamp Variància mostral dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.

Paràmetres comuns

 • /host/key és un paràmetre comú obligatori per les funcions sobre l'històric de l'element d'equip
 • (sec|#num)<:time shift> és un segon paràmetre habitual per funcions referents a l'històric de l'element d'equip, on:
  • sec - període d'avaluació màxim en segons (es poden emprar els sufixes), o
  • #num - període d'avaluació màxim en nombre de valors recollits (si van precedits per el símbol de la graella)
  • canvi horari (facultatiu) permet canviar el punt d'avaluació en el temps. Veieu més detalls sobre la especificació del canvi horari.

Detalls de la funció

Algunes notes generals sobre paràmetres de funció:

 • Els paràmetres de funció són separats per una coma
 • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
 • Els paràmetres específics de la funció es descriuen amb cada funció
 • Els paràmetres /host/key i (sec|#num)<:time shift> no s'han de citar mai entre cometes
avg(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

El valor mitjà d'un element dins del període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

El canvi de temps és útil quan cal comparar el valor mitjà actual amb el valor mitjà fa un temps.

Exemples:

 avg(/host/key,1h) #el valor mitjà de l'última hora fins ara
    avg(/host/key,1h:now-1d) #el valor mitjà d'una hora des de fa 25 hores fins a fa 24 hores d'ara
    avg(/host/key,#5) #el valor mitjà dels cinc valors més recents
    avg(/host/key,#5:now-1d) #el valor mitjà dels cinc valors més recents, excloent els valors rebuts en les últimes 24 hores
bucket_percentile(item filter,time period,percentage)

Calculates the percentile from the buckets of a histogram.

Parameters:

Comments:

 • Supported only in calculated items;
 • This function is an alias for histogram_quantile(percentage/100, bucket_rate_foreach(item filter, time period, 1)).
count(func_foreach(item filter,<time period>),<operator>,<pattern>)

The count of values in an array returned by a foreach function.
Supported foreach functions: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Parameters:

 • func_foreach - foreach function for which the number of returned values should be counted (with supported arguments). See foreach functions for details.
 • item filter - see item filter;
 • time period - see time period;
 • operator (must be double-quoted). Supported operators:
  eq - equal
  ne - not equal
  gt - greater
  ge - greater or equal
  lt - less
  le - less or equal
  like - matches if contains pattern (case-sensitive)
  bitand - bitwise AND
  regexp - case-sensitive match of the regular expression given in pattern
  iregexp - case-insensitive match of the regular expression given in pattern
 • pattern - the required pattern (string arguments must be double-quoted); supported if operator is specified in the third parameter.

Comments:

 • Using count() with a history-related foreach function (max_foreach, avg_foreach, etc.) may lead to performance implications, whereas using exists_foreach(), which works only with configuration data, will not have such effect.
 • Optional parameters operator or pattern can't be left empty after a comma, only fully omitted.
 • With bitand as the third parameter, the fourth pattern parameter can be specified as two numbers, separated by '/': number_to_compare_with/mask. count() calculates "bitwise AND" from the value and the mask and compares the result to number_to_compare_with. If the result of "bitwise AND" is equal to number_to_compare_with, the value is counted.
  If number_to_compare_with and mask are equal, only the mask need be specified (without '/').
 • With regexp or iregexp as the third parameter, the fourth pattern parameter can be an ordinary or global (starting with '@') regular expression. In case of global regular expressions case sensitivity is inherited from global regular expression settings. For the purpose of regexp matching, float values will always be represented with 4 decimal digits after '.'. Also note that for large numbers difference in decimal (stored in database) and binary (used by Zabbix server) representation may affect the 4th decimal digit.

Examples:

count(max_foreach(/*/net.if.in[*],1h)) #the number of net.if.in items that received data in the last hour until now
    count(last_foreach(/*/vfs.fs.dependent.size[*,pused]),"gt",95) #the number of file systems with over 95% of disk space used
histogram_quantile(quantile,bucket1,value1,bucket2,value2,...)

Calcula el quantil φ a partir de les galledes d'un histograma.
Admet les funcions foreach: bucket_rate_foreach.

Paràmetres:

 • quantil - 0 ≤ φ ≤ 1;
 • bucketN, valueN - parelles introduïdes manualment (>=2) de paràmetres o la resposta de bucket_rate_foreach.

Comentaris:

 • Admès només en articles calculats;
 • Funcionalment correspon a 'histogram_quantile' de PromQL;
 • Retorna -1 si els valors de l'últim dipòsit 'Infinit' ("+inf") són iguals a 0.

Exemples:

histogram_quantile(0.75,1.0,last(/host/rate_bucket[1.0]),"+Inf",last(/host/rate_bucket[Inf]))
    histogram_quantile(0.5,bucket_rate_foreach(//item_key,30s))
item_count(item filter)

Nombre d'elements existents a la configuració que coincideixen amb els criteris de filtre.
Tipus de valor compatible: Enter.

Paràmetre:

 • filtre d'elements - criteris per a la tria d'elements, permet fer referència per grup d'equips, equip, clau d'element i etiquetes. S'admeten els comodins. Consulteu filtre d'elements per obtindre més informació.

Comentaris:

 • Admès només en articles calculats;
 • Funciona com un àlies per a la funció count(exists_foreach(item_filter)).

Exemples:

 item_count(/*/agent.ping?[group="Host group 1"]) #el nombre d'equips amb l'element *agent.ping* al "Grup d'equips 1"
kurtosis(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

La "cua" de la distribució de probabilitat en els valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Kurtosis.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 kurtosis(/host/key,1h) #kurtosis durant la darrera hora
mad(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Desviació absoluta mitjana dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Desviació absoluta mitjana.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter. Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 mad(/host/key,1h) #desviació absoluta mitjana de la darrera
max(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Valor més alt d'un element dins del període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 max(/host/key,1h) - min(/host/key,1h) #calculeu la diferència entre els valors màxim i mínim de la darrera hora (el delta dels valors)
min(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Valor més baix d'un element dins del període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 max(/host/key,1h) - min(/host/key,1h) #calculeu la diferència entre els valors màxim i mínim de la darrera hora (el delta dels valors)
skewness(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Asimetria de la distribució de probabilitat en els valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Skewness.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 skewness(/host/key,1h) #asimetria de la darrera hora
stddevpop(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Desviació estàndard de la població en els valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Desviació estàndard.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter. Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 stddevpop(/host/key,1h) #desviació estàndard de la població de la darrera hora
stddevsamp(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Desviació estàndard de la mostra dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Desviació estàndard.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Es requereixen almenys dos valors de dades perquè aquesta funció funcioni.

Exemple:

 stddevsamp(/host/key,1h) #desviació estàndard de mostra de la darrera hora
sum(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Suma dels valors recollits durant el període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 sum(/host/key,1h) #suma dels valors de la darrera hora
sumofsquares(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Suma dels quadrats als valors recollits durant el període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 sumofsquares(/host/key,1h) #suma dels quadrats de la darrera hora
varpop(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Variància de la població dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Variance.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 varpop(/host/key,1h) #variància de població de la darrera hora
varsamp(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Variància mostral dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Variance.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Es requereixen almenys dos valors de dades perquè aquesta funció funcioni.

Exemple:

 varsamp(/host/key,1h) #variància de mostra de la darrera hora

Veieu totes les funcions admeses.