You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

8 Funcions de predicció

Totes les funcions llistades aquí són compatibles amb:

Les funcions es llisten sense informació addicional. Feu clic a la funció per veure'n tots els detalls.

Funció Descripció
forecast Valor futur, màxim, mínim, delta o mitjana de l'element.
timeleft Temps en segons necessaris perquè un element arribi al llindar especificat.
Paràmetres comuns
 • /host/key és un paràmetre comú obligatori per les funcions sobre l'històric de l'element d'equip
 • (sec|#num)<:time shift> és un segon paràmetre habitual per funcions referents a l'històric de l'element d'equip, on:
  • sec - període d'avaluació màxim en segons (es poden emprar els sufixes), o
  • #num - període d'avaluació màxim en nombre de valors recollits (si van precedits per el símbol de la graella)
  • canvi horari (facultatiu) permet canviar el punt d'avaluació en el temps. Veieu més detalls sobre la especificació del canvi horari.

Detalls de la funció

Algunes notes generals sobre paràmetres de funció:

 • Els paràmetres de funció són separats per una coma
 • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
 • Els paràmetres específics de la funció es descriuen amb cada funció
 • Els paràmetres /host/key i (sec|#num)<:time shift> no s'han de citar mai entre cometes
forecast(/host/key,(sec|#num)<:time shift>,time,<fit>,<mode>)

The future value, max, min, delta or avg of the item.
Supported value types: Float, Integer.

Parameters:

 • See common parameters;
 • time - the forecasting horizon in seconds (time suffixes can be used); negative values are supported;
 • fit (optional; must be double-quoted) - the function used to fit historical data. Supported fits:
  linear - linear function (default)
  polynomialN - polynomial of degree N (1 <= N <= 6)
  exponential - exponential function
  logarithmic - logarithmic function
  power - power function
  Note that polynomial1 is equivalent to linear;
 • mode (optional; must be double-quoted) - the demanded output. Supported modes:
  value - value (default)
  max - maximum
  min - minimum
  delta - max-min
  avg - average
  Note that value estimates the item value at the moment now + time; max, min, delta and avg investigate the item value estimate on the interval between now and now + time.

Comments:

 • If the value to return is larger than 1.7976931348623158E+308 or less than -1.7976931348623158E+308, the return value is cropped to 1.7976931348623158E+308 or -1.7976931348623158E+308 correspondingly;
 • Becomes unsupported only if misused in the expression (wrong item type, invalid parameters), otherwise returns -1 in case of errors;
 • See also additional information on predictive trigger functions.

Examples:

forecast(/host/key,#10,1h) #forecast the item value in one hour based on the last 10 values
    forecast(/host/key,1h,30m) #forecast the item value in 30 minutes based on the last hour data
    forecast(/host/key,1h:now-1d,12h) #forecast the item value in 12 hours based on one hour one day ago
    forecast(/host/key,1h,10m,"exponential") #forecast the item value in 10 minutes based on the last hour data and exponential function
    forecast(/host/key,1h,2h,"polynomial3","max") #forecast the maximum value the item can reach in the next two hours based on last hour data and cubic (third degree) polynomial
    forecast(/host/key,#2,-20m) #estimate the item value 20 minutes ago based on the last two values (this can be more precise than using last(), especially if the item is updated rarely, say, once an hour)
timeleft(/host/key,(sec|#num)<:time shift>,threshold,<fit>)

The time in seconds needed for an item to reach the specified threshold.
Supported value types: Float, Integer.

Parameters:

Comments:

 • If the value to return is larger than 1.7976931348623158E+308, the return value is cropped to 1.7976931348623158E+308;
 • Returns 1.7976931348623158E+308 if the threshold cannot be reached;
 • Becomes unsupported only if misused in the expression (wrong item type, invalid parameters), otherwise returns -1 in case of errors;
 • See also additional information on predictive trigger functions.

Examples:

timeleft(/host/key,#10,0) #the time until the item value reaches zero based on the last 10 values
    timeleft(/host/key,1h,100) #the time until the item value reaches 100 based on the last hour data
    timeleft(/host/key,1h:now-1d,100) #the time until the item value reaches 100 based on one hour one day ago
    timeleft(/host/key,1h,200,"polynomial2") #the time until the item value reaches 200 based on the last hour data and assumption that the item behaves like a quadratic (second degree) polynomial

Veieu totes les funcions admeses.