You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

9 Funcions de cadena

Totes les funcions listades aquí són compatibles amb:

Les funcions es llisten sense informació addicional. Feu clic a la funció per veure'n tots els detalls.

Funció Descripció
ascii Codi ASCII del caràcter més a l'esquerra del valor.
bitlength Longitud del valor en bits.
bytelength Longitud del valor en octets.
char Retorna el caràcter interpretant el valor com a codi ASCII.
concat Cadena resultant de la concatenació dels valors dels elements de referència o dels valors constants.
insert Insereix caràcters o espais especificats a la cadena de caràcters començant a la posició especificada de la cadena.
left Retorna els caràcters més a l'esquerra del valor.
lenght Longitud del valor en caràcters.
ltrim Esborra els caràcters especificats del principi de la cadena.
mid Retorna una subcadena de N caràcters començant a la posició del caràcter especificada per 'inici'.
repeat Repetir una cadena.
replace Cerca el patró al valor i el substitueix.
right Retorna els caràcters més a la dreta del valor.
rtrim Esborra els caràcters especificats del final de la cadena.
trim Esborra els caràcters especificats del principi i el final de la cadena.

Detalls de la funció

Algunes notes generals sobre paràmetres de funció:

 • Els paràmetres de funció són separats per una coma
 • S'admeten expressions com a paràmetres
 • Els paràmetres de cadena han de ser entre cometes; en cas contrari es podrien malinterpretar
 • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
ascii(value)

Codi ASCII del caràcter més a l'esquerra del valor.
Tipus de valors admesos: Cadena, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, un valor com 'Abc' retornarà '65' (codi ASCII per a 'A').

Exemple:

ascii(last(/host/key))
bitlength(value)

Longitud del valor en bits.
Tipus de valors admesos: Cadena, Text, Log, Enter.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Exemple:

bitlength(last(/host/key))
bytelength(value)

Longitud del valor en octets.
Tipus de valors admesos: Cadena, Text, Log, Enter.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Exemple:

bytelength(last(/host/key))
char(value)

Retorna el caràcter interpretant el valor com a codi ASCII.
Tipus de valors admesos: Enter.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

El valor ha de ser entre 0 i 255. Per exemple, un valor com '65' (interpretat com a codi ASCII) retornarà 'A'.

Exemple:

char(last(/host/key))
concat(<value1>,<value2>,...)

Cadena resultant de la concatenació dels valors dels elements de referència o dels valors constants.
Tipus de valors admesos: Cadena, Text, Log, Flotant, Enter.

Paràmetre:

 • valorX - valor que retorna una de les funcions de l'historial o un valor constant (cadena, enter o nombre flotant). Ha de contindre almenys dos paràmetres.

Per exemple, un valor com 'Zab' concatenat a 'bix' (la cadena constant) retornarà 'Zabbix'.

Exemples:

concat(last(/host/key),"bix")
    concat("1 min: ",last(/host/system.cpu.load[all,avg1]),", 15 min: ",last(/host/system.cpu.load[all,avg15]))
insert(value,start,length,replacement)

Insert specified characters or spaces into the character string beginning at the specified position in the string.
Supported value types: String, Text, Log.

Parameters:

 • value - the value to check;
 • start - start position;
 • length - positions to replace;
 • replacement - replacement string.

For example, a value like 'Zabbbix' will be replaced by 'Zabbix' if 'bb' (starting position 3, positions to replace 2) is replaced by 'b'.

Example:

insert(last(/host/key),3,2,"b")
jsonpath(value,path,<default>)

Return the JSONPath result.
Supported value types: String, Text, Log.

Parameters:

 • value - the value to check;
 • path - the path (must be quoted);
 • default - the optional fallback value if the JSONPath query returns no data. Note that on other errors failure is returned (e.g. "unsupported construct").

Example:

jsonpath(last(/host/proc.get[zabbix_agentd,,,summary]),"$..size")
left(value,count)

Retorna els caràcters més a l'esquerra del valor.
Tipus de valors admesos: Cadena, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar;
 • recompte - nombre de caràcters a retornar.

Per exemple, podeu tornar 'Zab' de 'Zabbix' especificant 3 caràcters més a l'esquerra per retornar. Veieu també right().

Exemple:

left(last(/host/key),3) #retorna els tres caràcters de més a l'esquerra
length(value)

Longitud del valor en caràcters.
Tipus de valors admesos: Cadena, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar.

Exemples:

 length(last(/host/key)) #longitud del darrer valor
    length(last(/host/key,#3)) #longitud del tercer valor més recent
    length(last(/host/key,#1:now-1d)) #durada del valor més recent fa un dia
ltrim(value,<chars>)

Esborra els caràcters especificats del principi de la cadena.
Tipus de valors admesos: String, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar;
 • caràcters (opcional) - especifiqueu els caràcters que voleu esborrar.

Els espais en blanc es retallen a l'esquerra per defecte (si no s'especifiquen caràcters opcionals). Veieu també: rtrim(), trim().

Exemples:

 ltrim(last(/host/key)) #esborra els espais en blanc del principi de la cadena
    ltrim(last(/host/key),"Z") #esborra qualsevol 'Z' del principi de la cadena
    ltrim(last(/host/key),"Z") #esborra qualsevol espai i 'Z' des del principi de la cadena
mid(value,start,length)

Retorna una subcadena d'N caràcters que comença a la posició del caràcter especificada per 'inici'.
Tipus de valors admesos: Cadena, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar;
 • start - posició inicial de la subcadena;
 • longitud - posicions a retornar a la subcadena.

Per exemple, és possible retornar 'abbi' des d'un valor com 'Zabbix' si la posició inicial és 2 i les posicions a retornar és 4.

Exemple:

mid(last(/host/key),2,4)="abbi"
repeat(value,count)

Repeteix una cadena.
Tipus de valor admesos: Cadena, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor a comprovar;
 • recompte - nombre de vegades a repetir.

Exemple:

repeat(last(/host/key),2) #repeteix dos cops el valor
replace(value,pattern,replacement)

Troba el patró al valor i el substitueix. Es substituiran totes les ocurrències del patró.
Tipus de valors admesos: Cadena, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar;
 • patró - patró a cercar;
 • reemplaçament - cadena per substituir el patró.

Exemple:

replace(last(/host/key),"ibb","abb") - substitueix tots els 'ibb' amb 'abb'

Retorna els caràcters més a l'esquerra del valor.
Tipus de valors admesos: Cadena, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar;
 • recompte - nombre de caràcters a retornar.

Per exemple, podeu tornar 'bix' de 'Zabbix' especificant 3 caràcters més a l'esquerra per retornar. Veieu també left().

Exemple:

right(last(/host/key),3) #retorna els tres caràcters de més a l'esquerra
rtrim(value,<chars>)

Esborra els caràcters especificats del final de la cadena.
Tipus de valors admesos: String, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar;
 • caràcters (opcional) - especifiqueu els caràcters que voleu esborrar.

Els espais en blanc es retallen a la dreta per defecte (si no s'especifiquen caràcters opcionals). Veieu també: ltrim(), trim().

Exemples:

 rtrim(last(/host/key)) #esborra els espais en blanc del final de la cadena
    rtrim(last(/host/key),"x") #esborra qualsevol 'x' del final de la cadena
    rtrim(last(/host/key),"x") #esborra qualsevol espai i 'x' des del final de la cadena
trim(value,<chars>)

Esborra els caràcters especificats del principi i final de la cadena.
Tipus de valors admesos: String, Text, Log.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar;
 • caràcters (opcional) - especifiqueu els caràcters que voleu esborrar.

Els espais en blanc es retallen a les dues bandes per defecte (si no s'especifiquen caràcters opcionals). Veieu també: ltrim(), rtrim().

Exemples:

 ltrim(last(/host/key)) esborra els espais en blanc del principi i final de la cadena
    ltrim(last(/host/key),"_") esborra qualsevol '_' del principi i final de la cadena
xmlxpath(value,path,<default>)

Return the XML XPath result.
Supported value types: String, Text, Log.

Parameters:

 • value - the value to check;
 • path - the path (must be quoted);
 • default - the optional fallback value if the XML XPath query returns an empty nodeset. It will not be returned if the empty result is not a nodeset (i.e., empty string). On other errors failure is returned (e.g. "invalid expression").

Example:

xmlxpath(last(/host/xml_result),"/response/error/status")

Veieu totes les funcions admeses.