You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Creació de la base de dades

Vista general

Una base de dades Zabbix s'ha de crear durant la instal·lació el servidor o el proxy Zabbix.

Aquesta secció conté les instruccions per crear una base de dades Zabbix. Hi ha disponible un recull d'instruccions diferents per cadascuna de les bases de dades suportades.

UTF-8 és la única codificació admesa per Zabbix. És reconeguda per funcionar sense cap error de seguretat. Els usuaris han d'ésser conscients que h iha problemes de seguretat comuns si s'empren alguns dels altres tipus de codificació. Per canviar a UTF-8, veieu Reparació del conjunt de caràcters i la intercalació de la base de dades Zabbix.

Si s'instal·la des del repositori Git de Zabbix, heu d'executar la comanda següent abans de seguir amb la resta de passes:

$ make dbschema

MySQL/MariaDB

El conjunt de caracters utf8 (aka utf8mb3) i utf8mb4 es suporten (amb col·lació utf8_bin i utf8mb4_bin, respectivament) per tal que el servidor/proxy Zabbix treballi correctament amb la base de dades MySQL. En instal·lacions noves, es recomana emprar utf8mb4.

Alguns triggers s'han de crear durant la importació de l'esquema. Amb MySQL i MariaDB, cal que s'estableixi GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1 si s'ha activat el registre binari i si no hi ha privilegis de superusuari i no s'estableix pas el log_bin_trust_function_creators = 1 a l'arxiu de configuració de MySQL.

Si instal·les des dels packages de Zabbix, seguiu les instruccions de la vostra plataforma.

Si instal·leu Zabbix des de les fonts:

 • Creeu i configureu la base de dades i un usuari.
mysql -uroot -p<password>
    
    mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
    mysql> create user 'zabbix'@'localhost' identified by '<password>';
    mysql> grant all privileges on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost';
    mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
    mysql> quit;
 • Importeu la informació a la base de dades. Per la base de dades del proxy Zabbix, només s'ha d'importar schema.sql (sense images.sql ni data.sql).
cd database/mysql
    mysql -uzabbix -p<password> zabbix < schema.sql
    # stop here if you are creating database for Zabbix proxy
    mysql -uzabbix -p<password> zabbix < images.sql
    mysql -uzabbix -p<password> --default-character-set=utf8mb4 zabbix < data.sql

log_bin_trust_function_creators es pot deshabilitar després que l'esquema s'hagi importat correctament:

mysql -uroot -p<password>
    
    mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
    mysql> quit;

PostgreSQL

Us cal tindre un usuari de la base de dades amb permisos per crear objectes a la base de dades.

Si instal·leu des dels packages Zabbix, seguiu les instruccions de la vostra plataforma.

Si instal·leu Zabbix des de les fonts:

 • Creeu un usuari de la base de dades.

Aquesta comanda crearà l'usuari zabbix. Definiu una paraula de pas quan us ho demani, i repetiu-la (fixeu-vos que primer us demanarà la paraula de pas per executar la comanda sudo):

sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix
 • Crear la base de dades.

La següent comanda crearà la base de dades zabbix (darrer paràmetre), definint com a propietari l'usuari crear abans (-O zabbix).

sudo -u postgres createdb -O zabbix -E Unicode -T template0 zabbix
 • Importeu l'esquema inicial i la informació (assumint que sou al directory arrel de les fonts de Zabbix). Per la base de dades del proxy de Zabbix, només s'ha d'importar schema.sql (ni images.sql ni data.sql).
cd database/postgresql
    cat schema.sql | sudo -u zabbix psql zabbix
    # stop here if you are creating database for Zabbix proxy
    cat images.sql | sudo -u zabbix psql zabbix
    cat data.sql | sudo -u zabbix psql zabbix

Les comandes de més amunt són un exemple que funcionarà a la majoria d'instal·lacions GNU/Linux. Podeu emprar comandes diferents segons on sigui configurat el vostre sistema/base de dades, per exemple:

psql -U <username>

Si teniu cap problema configurant la base de dades, consulteu l'administrador de bases de dades.

TimescaleDB

Les instruccions de creació i configuració de TimescaleDB es proveeixen en una secció diferent.

Oracle

Les instruccions de creació i configuració d'Oracle són descrites a una secció diferent.

SQLite

L'ús d'SQLite només s'admet al proxy Zabbix !

La base de dades serà creada automàticament si no existeix.

Torneu a la secció d'instal·lació.