You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

7 Notes específiques de la distribució sobre la configuració d'Nginx per a Zabbix

RHEL

Nginx només és disponible en EPEL:

# dnf -y install epel-release

SLES 15

Amb SUSE Linux Enterprise Server 15, heu de configurar php-fpm (el camí cap a l'arxiu de configuració ha de variar lleugerament depenent del service pack):

cp /etc/php7/fpm/php-fpm.conf{.default,}
       cp /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf{.default,}
       sed -i 's/user = nobody/user = wwwrun/; s/group = nobody/group = www/' /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf