You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

9 Agent Zabbix per a Microsoft Windows

Configuració de l'agent

Les dues generacions d'agents Zabbix s'executen com a servei de Windows. Per l'agent Zabbix 2, canvieu agentd per agent2 a les instruccions de sota.

Podeu executar una sola instància de l'agent Zabbix o més d'una en un equip Microsoft Windows. Una sola instància pot emprar l'arxiu de configuració per defecte C:\zabbix_agentd.conf o un arxiu de configuració especificat a la línia de comandes. En cas d'instàncies múltiples, cadascuna de les instàncies de l'agent ha de tindre el seu propi fitxer de configuració (una de les instàncies sí que pot emprar l'arxiu de configuració per defecte).

Un exemple d'arxiu de configuració (conf/zabbix_agentd.win.conf) es pot trobar a l'arxiu font de Zabbix.

Veieu les opcions de l'arxiu de configuració per tindre més detalls de la configuració de l'agent Windows de Zabbix.

Paràmetre Hostname

Per fer verificacions actives d'un equip, l'agent Zabbix ha de definir el nom de l'equip. A més, el valor del nom d'equip definit ha de ser el mateix que el "Nom d'equip" configurar per l'equip a la interfície.

El valor del nom d'equip de la banda de l'agent es pot definir amb el paràmetre Hostname o HostnameItem, a l'arxiu de configuració de l'agent - o els valors per defecte s'empren si cap paràmetre és especificat.

El valor per defecte del paràmetre HostnameItem és el valor reenviat per la clau de l'agent "system.hostname". Per Windows, reenvia el resultat de la funció gethostname(), qui demana els proveïdors d'espais de noms per determinar el nom d'equip local. si cap proveïdor de noms respon, enviarà el nom NetBIOS.

El valor per defecte de Hostname és el valor reenviat per el paràmetre HostnameItem. Per tant, si aquests dos paràmetres no s'especifiquen, el nom d'equip real serà el nom NetBIOS de l'equip; i l'agent Zabbix emprarà el nom d'equip NetBIOS per recuperar la llista de verificacions actives del servidor Zabbix i enviar-li els resultats.

La clau "system.hostname" suporta dos paràmtres opcionals - type i transform.

El paràmetre Type determina el tipus de nom que l'element ha d'enviar. Valors admesos:

 • netbios (per defecte) - retorna el nom d'equip NetBIOS, limitat a 15 símbols i només en MAJÚSCULES;
 • host - sensible a majúscules i minúscules, retorna el nom real d'equip Windows sencer (sense domini);
 • shorthost (suportat des de Zabbix 5.4.7) - retorna una part del nom d'equip abans del primer punt. Retornarà una cadena sencera si el nom no té cap punt.

El paràmetre transform es suporta des de Zabbix 5.4.7 i permet especificar una regla de transformació addicional per al nom d'equip. Valors admesos:

 • none (per defecte) - empra el text original, em majúscules o minúscules;
 • lower - converteix el text a minúscules.

Per tant, per simplificar la configuració de l'arxiu zabbix_agentd.conf i unificar, es poden emprar dues maneres diferents.

 1. deixar els paràmetres Hostname o HostnameItem sense definir i l'agent Zabbix emprarà el nom d'equip NetBIOS com a nom d'equip;
 2. deixar el paràmetre Hostname sense definir i definir HostnameItem així:
  HostnameItem=system.hostname[host] - perquè l'agent Zabbix empri el nom d'equip Windows sencer i real (sensible a majúscules i minúscules) com a nom d'equip
  HostnameItem=system.hostname[shorthost,lower] - perquè l'agent Zabbix només empri una part del nom d'equip abans del primer punt, convertit a minúscules.

El nom d'equip s'empra igualment al quadre del nom de servei Windows que s'empra per instal·lar, aturar, engegar i desinstal·lar el servei Windows. Per exemple, si l'arxiu de configuració de l'agent Zabbix especifica Hostname=Windows_db_server, llavors l'agent s'instal·larà com a servei Windows "Zabbix Agent [Windows_db_server]". Per tant, per tindre un nom de servei Windows diferent per cada instància d'agent Zabbix, cada instància ha d'emprar un nom d'equip diferent.

Instal·lant l'agent com un servei de Windows

Per instal·lar una instància sola de l'agent de Zabbix amb l'arxiu de configuració per defecte c:\zabbix_agentd.conf:

zabbix_agentd.exe --install

A un sistema de 64-bits, empreu la versió de 64-bits de l'agent de Zabbix, per tal que totes les verificacions relatives al sistema de 64-bits funcionin correctament.

Si voleu emprar un fitxer de configuració diferent de c:\zabbix_agentd.conf, hauríeu d'emprar l'ordre següent per instal·lar del servei:

 zabbix_agentd.exe --config <el_vostre_fitxer_de_configuració> --install

S'ha d'especificar un camí complet al fitxer de configuració.

Es poden instal·lar diverses instàncies de l'agent Zabbix com a serveis, així:

  zabbix_agentd.exe --config <fitxer_de_configuració_per_instància_1> --install --multiple-agents
     zabbix_agentd.exe --config <fitxer_de_configuració_per_instància_2> --install --multiple-agents
     ...
     zabbix_agentd.exe --config <fitxer_de_configuració_per_instància_N> --install --multiple-agents

El servei instal·lat ara hauria d'esser visible al tauler de control.

Iniciant l'agent

Per iniciar el servei de l'agent, podeu emprar el Tauler de control o fer-ho des de la línia de comandes.

Per iniciar una única instància de l'agent Zabbix amb el valor predeterminat fitxer de configuració:

 zabbix_agentd.exe --start

Per iniciar una única instància de l'agent Zabbix amb un altre arxiu de configuració:

 zabbix_agentd.exe --config <el vostre_fitxer_de_configuració> --start

Per iniciar una de les múltiples instàncies de l'agent Zabbix:

 zabbix_agentd.exe --config <fitxer_de_configuració_per_aquesta_instància> --start --multiple-agents

Aturant l'agent

Per aturar el servei de l'agent, podeu emprar el Tauler de control o fer-ho des de la línia de comandes.

Per aturar una única instància de l'agent Zabbix que corre amb el valor predeterminat fitxer de configuració:

 zabbix_agentd.exe --stop

Per aturar una única instància de l'agent Zabbix que rutlla amb un altre arxiu de configuració:

 zabbix_agentd.exe --config <el vostre_fitxer_de_configuració> --stop

Per aturar una de les múltiples instàncies de l'agent Zabbix:

 zabbix_agentd.exe --config <fitxer_de_configuració_per_aquesta_instància> --stop --multiple-agents

Desinstal·lant el servei d'agent de Windows

Per desinstal·lar una única instància de l'agent Zabbix mitjançant el fitxer de configuració predeterminat:

  zabbix_agentd.exe --uninstall

Per desinstal·lar una única instància de l'agent Zabbix mitjançant un fitxer de configuració no predeterminat:

  zabbix_agentd.exe --config <fitxer_de_configuració> --uninstall

Per desinstal·lar diverses instàncies de l'agent Zabbix dels serveis de Windows:

  zabbix_agentd.exe --config <fitxer_de_configuració_per_instància_1> --uninstall --multiple-agents
     zabbix_agentd.exe --config <fitxer_de_configuració_per_instància_2> --uninstall --multiple-agents
     ...
     zabbix_agentd.exe --config <fitxer_de_configuració_per_instància_N> --uninstall --multiple-agents

Limitacions

L'agent Zabbix per a Windows no admet configuracions de Windows no estàndard on les CPU es distribueixen de manera no uniforme entre els nodes NUMA. Si les CPU lògiques es distribueixen de manera no uniforme, és possible que les mètriques de rendiment de la CPU no siguin disponibles per a algunes CPU. Per exemple, si hi ha 72 CPU lògiques amb 2 nodes NUMA, tots dos nodes han de tindre 36 CPU cadascun.