You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

15 Paràmetres de modbus.get

Vista general

La taula de sota presenta el detall dels paràmetre de l'element modbus.get[].

Paràmetres

Paràmetre Descripció Per defecte Exemple
endpoint Protocol i adreça del terminal, definits com a protocol://connection_string

Valors possibles del protocol: rtu, ascii (només Agent 2), tcp

Format de la cadena de connexió:

avec tcp - address:port
amb línia sèrie: rtu, ascii - port_name:speed:params

'speed' - 1200, 9600 etc
'params' - bits de dades (5,6,7 ou 8), paritat (n/e/o per a cap/parell/senar - none/even/odd), bits d'aturada (1 ou 2)
protocol : cap

rtu/ascii protocol:
port_name: cap
speed: 115200
params: 8n1

tcp protocol:
address: cap
port: 502
tcp://192.168.6.1:511
tcp://192.168.6.2
tcp://[::1]:511
tcp://::1
tcp://localhost:511
tcp://localhost
rtu://COM1:9600:8n
ascii://COM2:1200:7o2
rtu://ttyS0:9600
ascii://ttyS1
slave id Adreça Modbus de l'equip destinatari (1 à 247), veieu MODBUS Messaging Implementation Guide (page 23)

el perifèric tcp (no pas GW) ignorarà el camp
serial: 1

tcp: 255 (0xFF)
2
function Buida o valor d'una funció suportada:

1 - Read Coil,
2 - Read Discrete Input,
3 - Read Holding Registers,
4 - Read Input Registers
buida 3
address Adreça del primer registre, bobina o entrada.

Si 'function' és buit, llavors 'address' haurà d'ésser entre:
Coil - 00001 - 09999
Discrete input - 10001 - 19999
Input register - 30001 - 39999
Holding register - 40001 - 49999

Si 'function' no és pas buit, el camp 'address' serà de 0 a 65535 i emprat sense modificació (PDU)
funció buida: 00001

funció no buida: 0
9999
count Nombre de 'types' de seqüència que es llegiran a partir de l'aparell, on:

per Coil o Discrete input el 'type' = 1 bit
per la resta de casos: (count*type)/2 = nombre real de registres per llegir
Si 'offset' no és pas 0, el valor s'afegirà a 'real count'
El rang acceptable per 'real count' és 1:65535
1 2
type Tipus de dades:

per Read Coil i Read Discrete Input - bit

per Read Holding Registers i Read Input Registers:
int8 - 8bit
uint8 - 8bit (no signat)
int16 - 16bit
uint16 - 16bit (no signat)
int32 - 32bit
uint32 - 32bit (no signat)
float - 32bit
uint64 - 64bit (no signat)
double - 64bit
bit
uint16
uint64
endianness Tipus d'endianitat:
be - Big Endian
le - Little Endian
mbe - Mid-Big Endian
mle - Mid-Little Endian

Limitacions:
per 1 bit - be
per 8 bits - be,le
per 16 bits - be,le
be le
offset Nombre de registres, a partir de 'address', on s'ignorarà el resultat.

La mida de cada registre és de 16 bits (necessari per suportar equipament que no suporten pas la lectura aleatòria).
0 4