You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

10 Detalls d'implementació de les verificacions net.tcp.service i net.udp.service

La implementació de les verificacions de net.tcp.service i net.udp.service ve detallada en aquesta pàgina pels diferents serveis especificats al paràmetre del servei.

Paràmetres de l'element net.tcp.service

ftp

Crea una connexió TCP i espera que els 4 primer caràcters de la resposta siguin "220 ", llavors envia "QUIT\r\n". S'empra per defecte el port 21 si no se n'especifica cap.

http

Crea una connexió TCP sense esperar ni rebre res. S'empra per defecte el port 80 si no se n'especifica cap.

https

Empra (i funciona únicament amb) libcurl, no verifica pas l'autenticitat del certificat, no verifica pas el nom d'equip dins el certificat SSL, recupera només la capçalera de la resposta (petició HEAD). S'empra per defecte el port 443 si no se n'especifica cap.

imap

Crea una connexió TCP i espera que els primers 4 caràcters de la resposta siguin "* OK", després envia "a1 LOGOUT\r\n". S'empra per defecte el port 143 si no se n'especifica cap.

ldap

Obre una connexió a un servidor LDAP i fa una operació de recerca LDAP amb el filtre definit sobre (objectClass=*). Espera una resposta correcta del primer atribut de la primera entrada. S'empra per defecte el port 389 si no se n'especifica cap.

nntp

Crea una connexió TCP i s'espera a que els 3 primer caràcters de la resposta siguin "200" o "201", després envia "QUIT\r\n". S'empra per defecte el port 119 si no se n'especifica cap.

pop

Crea una connexió TCP i s'espera a que els 3 primer caràcters de la resposta siguin "+OK", després envia "QUIT\r\n". S'empra per defecte el port 110 si no se n'especifica cap.

smtp

Crea una connexió TCP i s'espera a que els 3 primer caràcters de la resposta siguin "220", seguits d'un espai, la línia final o un guió. Les línies que tinguin un guió pertanyen a una resposta multilínia i la resposta es rellegeix fins que es rebi una línia sense guió. Després envia "QUIT\r\n". S'empra per defecte el port 25 si no se n'especifica cap.

ssh

Crea una connexió TCP. Si la connexió s'ha establert, les dues bandes bescanvien una cadena d'identificació (SSH-major.minor-XXXX), on major i menor són les versions del protocol i XXXX és una cadena. Zabbix verifica si la cadena corresponent a l'especificació és present, llavors envia la cadena "SSH-major.minor-zabbix_agent\r\n" o "0\n" en cas de no trobar-la. S'empra per defecte el port 22 si no se n'especifica cap.

tcp

Crea una connexió TCP sense esperar ni enviar res. al contrari que les altres verificacions, el paràmetre de port s'ha d'especificar.

telnet

Crea una connexió TCP i espera un convit de connexió (':' al final). S'empra per defecte el port 23 si no se n'especifica cap.

Paràmetres de l'element net.udp.service

ntp

Envia un paquet SNTP sobre UDP i valida la resposta segons l'RFC 4330, secció 5. El port per defecte 123 s'empra si no se n'especifica cap.