You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Agent

Vista general

L'agent Zabbix es desplega a un destí per supervisar els recursos i aplicacions locals (discs durs, memòria, estadístiques de processador, etc.).

L'agent recull detalls operacionals localment i transmet les dades al servidor Zabbix per tractar-les posteriorment. En cas d'errades (per exemple, disc dur ple o servei fallit), el servidor Zabbix pot alertar els administradors de la màquina on s'ha aturat el servei.

Els agents Zabbix són molt eficaços perquè empren sistemes nadius per recollir dades estadístiques.

Verificacions passives i actives

Els agents Zabbix poden fer verificacions passives i actives.

En una verificació passiva, l'agent respon a una petició de dades. El servidor Zabbix (o el proxy) demana informació, per exemple, la càrrega de processador, i l'agent Zabbix retorna el resultat.

Les verificacions actives necessiten un tractament més complexe. L'agent ha de recuperar primer una llista d'elements del servidor Zabbix per un tractament independent. Després, enviarà periòdicament nous valors al servidor.

Triar entre verificacions passives o actives es configura escollint un tipus d'element. L'agent Zabbix tracta els elements de tipus 'Agent Zabbix' o 'Agent Zabbix (actiu)'.

Plataformes admeses

Els binaris pre-compilats de l'agent de Zabbix són disponibles per a les següents plataformes:

 • Windows (totes les versions de sobretaula i servidors des d'XP)
 • Linux (també disponible en paquets de distribució)
 • macOS
 • IBM AIX
 • FreeBSD
 • OpenBSD
 • Solaris

També és possible descarregar els binaris de l'agent Zabbix heretats per a NetBSD i HP-UX, que són compatibles amb la versió actual del servidor/proxy de Zabbix.

Agent a sistemes Unix

L’agent Zabbix a sistemes Unix s'executa a un equip monitorat.

Instal·lació

Veieu la secció instal·lació dels paquets veieu instruccions d'instal·lació de l'agent Zabbix en forma de paquet.

Alternativament, referiu-vos a les instruccions d’instal·lació manual si no voleu emprar paquets.

En general, els agents Zabbix 32bits funcionen sota sistemes de 64bits, tot i que en alguns casos poden no funcionar.

Si s'instal·la com a paquet

L’agent Zabbix s'executa com un procés dimoni. L'agent es pot engegar executant:

shell> service zabbix-agent start

Això funcionarà a la majoria de sisetmes GNU/Linux. Sota altres sistemes haureu d'executar aquesta comanda:

shell> /etc/init.d/zabbix-agent start

Igualment, per aturar/reiniciar/veure l'estat de l'agent Zabbix, empreu aquestes comandes:

shell> service zabbix-agent stop
    shell> service zabbix-agent restart
    shell> service zabbix-agent status
Inici manual

Si les comandes anteriors no funcionen pas, caldrà engegar l'agent manualment. Aneu al camí dels binaris zabbix_agentd i executeu:

shell> zabbix_agentd

Agent als sistemes Windows

L'agent Zabbix sota Windows s'executa com a servei de Windows.

Preparació

L’agent Zabbix es distribueix en forma d'arxiu zip. Després de descarregar l'arxiu, haureu de descomprimir-lo. Podeu triar la carpeta que vulgueu per emmagatzemar l’agent Zabbix i l'arxiu de configuració. Per exemple:

C:\zabbix

Copieu els arxius bin\zabbix_agentd.exe i conf\zabbix_agentd.conf a la destinació triada abans.

Editeu l'arxiu c:\zabbix\zabbix_agentd.conf segons la vostra necessitat, i tingueu cura d'especificar correctament el paràmetre “Hostname”.

Instal·lació

Un cop hagueu fet les passes anteriors, executeu la comanda següent per instal·lar l’agent Zabbix com a servei:

C:\> c:\zabbix\zabbix_agentd.exe -c c:\zabbix\zabbix_agentd.conf -i

Ara hauríeu de poder configurar el servei “Agent Zabbix” com qualsevol altre servei de Windows.

Veieu més detalls sobre la instal·lació i execució de l'agent sota Windows.

Altres opcions de l'agent

Es poden executar múltiples instàncies de l'agent sota un equip. Una sola instància pot emprar l'arxiu de configuració per defecte especificat a la línia de comandes. En el cas d'instàncies múltiples, cada instància d'agent ha de tindre el seu propi fitxer de configuració (una de les instàncies pot emprar l'arxiu de configuració per defecte).

Els paràmetres de línia de comanda següents poden emprar-se amb l'agent Zabbix :

Paràmetre Descripció
Agent UNIX i Windows
-c --config <config-file> Ruta del fitxer de configuració.
Haureu d'emprar aquesta opció per especificar l'arxiu de configuració que no sigui el que hi ha per defecte.
Sota UNIX, l'arxiu per defecte és /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf o com s'especifiqui a les variables compile-time --sysconfdir o --prefix
Sota Windows, l'arxiu per defecte és c:\zabbix_agentd.conf
-p --print Imprimir els elements coneguts i tancar.
Note: Per retornar igualment els resultats dels paràmetres d'usuari, haureu d'especificar l'arxiu de configuració (si no és a la ruta per defecte).
-t --test <item key> Proveu l'element especificat i tanqueu.
Note: Per retornar igualment els resultats dels paràmetres d'usuari, haureu d'especificar l'arxiu de configuració (si no és pas a la ruta per defecte).
-h --help Mostra la informació d'ajuda
-V --version Mostra el nombre de versió
Només agent UNIX
-R --runtime-control <option> Gestiona funcions administratives. Veieu runtime control.
Només agent Windows
-m --multiple-agents Empra diverses instàncies de l'agent (amb les funcions -i,-d,-s,-x).
Per distingir els noms dels serveis dels de les instàncies, cada nom de servei inclourà el valor Hostname de l'arxiu de configuració especificat.
Només agent Windows (funcions)
-i --install Instal·la l'agent Windows Zabbix com a servei
-d --uninstall Desinstal·la el servei de l'agent Windows Zabbix
-s --start Engega el servei de l'agent Windows Zabbix
-x --stop Atura el servei de l'agent Windows Zabbix

Exemples específics d'ús dels paràmetres de línia de comandes:

 • imprimint tots els elements d'agent integrats amb valors
 • provar un paràmetre d'usuari amb la clau "mysql.ping" definida a l'arxiu de configuració especificat
 • instal·lació d'un servei "Agent Zabbix" per Windows emprant el camí per defecte de l'arxiu de configuració c:\zabbix_agentd.conf
 • instal·lació d'un servei "Agent Zabbix [Hostname]" per Windows emprant l'arxiu de configuració zabbix_agentd.conf ubicat a la mateixa carpeta que l'executable de l'agent i fer el nom de servei únic estenguent-lo per al valor ‘Hostname’ de l'arxiu config
shell> zabbix_agentd --print
    shell> zabbix_agentd -t "mysql.ping" -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    shell> zabbix_agentd.exe -i
    shell> zabbix_agentd.exe -i -m -c zabbix_agentd.conf
Control d'execució

Amb les opcions de control d'execució, podreu canviar el nivell de registre dels processos de l’agent.

Opció Descripció Objectiu
log_level_increase[=<target>] Augmentar el nivell de registre.
Si no s'especifica l'objectiu, tots els processos es veuran afectats.
Es pot especificar l'objectiu de la manera següent:
process type - tots els processos de tipus especificats (ex : listener)
Veieu tots els tipus de processos de l'agent.
process type,N - tipus de processos i nombre (ex : listener,3)
pid - identificador de processos (1 a 65535). Per valors més grans, especifiqueu l'objectiu com a 'process-type,N'.
log_level_decrease[=<target>] Disminuir el nivell de registre.
Si l'objectiu no s'especifica, es veuen afectats tots els processos.
userparameter_reload Recarregar els paràmetres d'usuari a partir de l'arxiu de configuració actual.
Veieu que UserParameter és la única opció de configuració de l'agent que es recarregarà.

Exemples :

 • augmentar el nivell de registre de tots els processos
 • augmentar el nivell de registre del tercer procés que escolta
 • augmentar el nivell de registre dels processos amb el PID 1234
 • disminuir el nivell de registre de tots els processos anomenats "active checks"
shell> zabbix_agentd -R log_level_increase
    shell> zabbix_agentd -R log_level_increase=listener,3
    shell> zabbix_agentd -R log_level_increase=1234
    shell> zabbix_agentd -R log_level_decrease="active checks"

el control d'execució no s'admet pas sota OpenBSD, NetBSD i Windows.

Tipus de processos Agent

 • ​active checks​ - processos que fan verificacions actives
 • ​collector​ - processos per recollir dades
 • ​listener​ - processos que escolten les verificacions passives

L'arxiu de registre de l'agent es pot emprar per observar aquests tipus de processos.

Processos d'usuari

L'agent Zabbix sota UNIX s'ha pensat per executar com a usuari i no pas com a root. Funcionarà amb l'usuari no-root hagi iniciat. Podeu doncs executar l'agent com un usuari no-root sense problemes.

Si proveu d'executar-lo com a 'root', aquest passarà a un usuari 'zabbix' codi en brut, que ha d'ésser present al vostre sistema. Podeu executar només l'agent com a 'root' si modifiqueu el paràmetre 'AllowRoot' a l'arxiu de configuració de l'agent associat.

Arxiu de configuració

Per tindre més detalls de la configuració de l'agent Zabbix, veieu les opcions de l'arxiu de configuració per zabbix_agentd o l'[agent Windows]/manual/appendix/config/zabbix_agentd_win).

Entorn Local

Veieu que a l'agent li cal un entorn local UTF-8 per tal que determinats elements d'agent textuals retornar el contingut esperat. La majoria dels sistemes moderns de tipus Unix tenen un paràmetre regional UTF-8 per defecte; de tota manera, alguns sistemes poden haver d'ésser definits específicament.

Codi de sortida

Abans de la versió 2.2, l'agent Zabbix retornava 0 en cas de sortida correcta i 255 en cas de fallida. A partir de la version 2.2 i superior, l'agent Zabbix retorna 0 en cas de sortida correcta i 1 en cas de fallida.