You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

7 Get

Vista general

El get de Zabbix és una utilitat en línia de comandes que es pot emprar per comunicar amb l'agent Zabbix i recuperar la informació demanada de l'agent.

La utilitat s'empra generalment per solucionar problemes dels agents Zabbix.

Veieu també zabbix_utils - una biblioteca de Python que conté una funcionalitat que es comporta com si fos Zabbix get.

Execució del get Zabbix

Un exemple d'execució del get Zabbix sota UNIX per obtindre el valor de la càrrega del processador a partir de l'agent:

cd bin
    ./zabbix_get -s 127.0.0.1 -p 10050 -k system.cpu.load[all,avg1]

Un altre exemple d'execució del get Zabbix per capturar una cadena d'un lloc Web:

cd bin
    ./zabbix_get -s 192.168.1.1 -p 10050 -k "web.page.regexp[www.zabbix.com,,,\"USA: ([a-zA-Z0-9.-]+)\",,\1]"

Veieu que la clau d'element aquí conté un espai, de manera que les cometes s'utilitzen per marcar la clau de l'element a l'intèrpret d'ordres. Les cometes no formen part de la clau de l'element; seran retallats per la línia de comandes i no es passaran a l'agent Zabbix.

El Zabbix get admet els següents paràmetres de línia d'ordres:

  -s --host <nom d'equip o IP> Especifica el nom de l'equip o l'adreça IP.
     -p --port <nombre de port> Especifica el port de l'agent. Per defecte: 10050
     -I --source-address <adreça IP> Especifica l'adreça IP d'origen.
     -t --timeout <segons> Especifica el temps d'espera. Interval vàlid: 1-30 segons (per defecte: 30 segons).
     -k --key <clau d'element> Especifica la clau d'element del valor que cal recuperar.
     -P --protocol <valor> Protocol emprar per comunicar amb l'agent. Valors:
     auto - connecteu-vos mitjançant el protocol JSON, feu una alternativa i torneu a intentar-ho amb el protocol de text sense format (per defecte);
     json - connecteu-vos mitjançant la clau de protocol JSON;
     plaintext - connecteu-vos mitjançant el protocol de text pla on només s'envia la clau d'element (versions 6.4.x i anteriors)
     --tls-connect <valor> Com connectar amb l'agent. Valors:
     unencrypted - connecteu sense xifrat (per defecte);
     psk - connecteu mitjançant TLS i una clau prèviament compartida;
     cert - connecteu mitjançant TLS i un certificat;
     --tls-ca-file <fitxer CA> Nom complet de la ruta d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals.
     --tls-crl-file <fitxer CRL> Camí complet d'un fitxer que conté certificats revocats.
     --tls-agent-cert-issuer <cert issuer> Emissor de certificat d'agent permès.
     --tls-agent-cert-subject <assumpte del certificat> Assumpte del certificat d'agent permès.
     --tls-cert-file <fitxer de certificat> Camí complet d'un fitxer que conté el certificat o la cadena de certificats.
     --tls-key-file <fitxer de clau> Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada.
     --tls-psk-identity <PSK-identity> Cadena d'identitat PSK.
     --tls-psk-file <fitxer-PSK> Camí complet d'un fitxer que conté la clau prèviament compartida.
     --tls-cipher13 <cipher-string> Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior per a TLS 1.3. Substituïu els criteris de tria de la suite de xifrat predeterminats. Aquesta opció no és pas disponible si la versió d'OpenSSL és inferior a 1.1.1.
     --tls-cipher <cadena-xifrat> Cadena de prioritat GnuTLS (per a TLS 1.2 i posterior) o cadena de xifrat OpenSSL (només per a TLS 1.2). Substituïu els criteris de tria de la suite de xifrat predeterminats.
     -h --help Mostra aquesta ajuda.
     -V --version Mostra el nombre de versió.

Veieu també el manual de get Zabbix per obtindre més informació.

A Windows, Zabbix get es pot iniciar de la manera següent:

zabbix_get.exe [options]