You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Proxy

Vista general

El proxy Zabbix és un procés que pot recopilar dades de monitoratge d'un o més dispositius monitorats i enviar la informació al servidor Zabbix, bàsicament treballant en nom del servidor. Totes les dades recollides s'emmagatzemen en memòria intermèdia local i després s'envien al servidor Zabbix al qual pertany el proxy.

El desplegament d'un proxy és opcional, però pot ser molt útil per distribuir la càrrega d'un sol servidor Zabbix. Si només recullen dades els proxys, el processament al servidor de CPU i d'E/S de disc es fa menys intensiu.

Un proxy Zabbix és la solució ideal per al monitoratge centralitzat de llocs remots, sucursals i xarxes sense administradors locals.

El proxy Zabbix requereix una base de dades independent.

Tingueu en compte que les bases de dades admeses amb el proxy Zabbix són SQLite, MySQL i PostgreSQL. L'ús d'Oracle és sota el vostre propi risc i pot contindre algunes limitacions; per exemple, als valors de retorn de les regles de descoberta de baix nivell.

Veieu també: Ús de proxys en un entorn distribuït

Execució del proxy

Si s'instal·la com a paquet

El proxy Zabbix s'executa com a procés dimoni. El proxy es pot engegar executant:

shell> service zabbix-proxy start

Això funcionarà a la majoria dels sistemes GNU/Linux. Sota altres sistemes, haurem d'executar:

shell> /etc/init.d/zabbix-proxy start

De la mateixa manera, per aturar/reiniciar/veure l'estat dell proxy Zabbix, empreu les comandes següents:

shell> service zabbix-proxy stop
    shell> service zabbix-proxy restart
    shell> service zabbix-proxy status
Engegada manual

Si les comandes anteriors no funcionen pas, haureu d'engegar el proxy manualment. Trobeu el camí dels binaris de zabbix_proxy i executeu:

zabbix_proxy

Podreu emprar els paràmetres de línies de comanda següents amb el proxy Zabbix:

-c --config <file>       ruta del fitxer de configuració
    -f --foreground       executar el proxy Zabbix en primer pla
    -R --runtime-control <option>  executar funcions administratives
    -T --test-config      validar l'arxiu de configuració i sortir
    -h --help            veure aquesta ajuda
    -V --version          veure el nombre de versió

Exemples d'execució del proxy Zabbix amb els paràmetres de línia de comandes:

zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf
    zabbix_proxy --help
    zabbix_proxy -V
Control de temps d'execució

Opcions de control del temps d'execució:

Opció Descripció Objectiu
config_cache_reload Recarrega la memòria cau de configuració. S'ignora si s'està carregant la memòria cau.
El proxy Zabbix actiu es connectarà al servidor Zabbix i demanarà dades de configuració.
diaginfo[=<target>] Recolliu informació de diagnòstic al fitxer de registre del proxy. historycache - estadístiques de la memòria cau de l'historial
preprocessing - estadístiques del gestor de preprocessament
* locks - llista de mutex (és buida a sistemes BSD)
snmp_cache_reload Recarrega la memòria cau SNMP, esborra les propietats SNMP (hora del motor, engegada del motor, identificador del motor, credencials) per a tots els equips.
housekeeper_execute Inicia el procediment de neteja. S'ignora si el procediment de neteja és en curs.
log_level_increase[=<target>] Augmenta el nivell de registre, afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu.
No s'admeten als sistemes **BSD*.
tipus de procés: tots els processos del tipus especificat (p. ex., enquestador)
Veieu tots els tipus de procés proxy.
** tipus de procés,N: tipus i nombre de procés (p. ex., enquestador,3)
pid**: identificador de procés (de l'1 al 65535). Per a valors més grans, especifiqueu l'objectiu com a "tipus de procés,N".
log_level_decrease[=<target>] Disminueix el nivell de registre, afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu.
No és compatible amb sistemes **BSD*.
prof_enable[=<target>] Activa el perfil.
Afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu.
El perfil activat proporciona detalls de tots els rwlocks/mutex pel nom de la funció.<br >Admès des de Zabbix 6.0.13.
process type: tots els processos del tipus especificat (p. ex., sincronització d'historial)
Veieu tots els tipus de procés de proxy.
tipus de procés, N: tipus i nombre de procés (p. ex., sincronització d'historial, 1)
pid: identificador de procés (de l'1 al 65535). Per a valors més grans, especifiqueu l'objectiu com a "process type,N".
abast - "rwlock", "mutex" i "processament" es poden emprar amb el tipus i el nombre de procés (p. ex., sincronització d'historial, 1, processing) o tots els processos de tipus (p. ex., history syncer, rwlock)
prof_disable[=<target>] Desactiva la creació de perfils.
Afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu.
Admès des de Zabbix 6.0.13.
process type - Tots els processos del tipus especificat (p. ex., sincronitzador d'historial)
Veieu tots els tipus de procés de proxy.
process type,N: tipus i nombre de procés (p. ex., sincronització d'historial,1)
pid: identificador del procés (de l'1 al 65535). Per a valors més grans, especifiqueu l'objectiu com a "process type,N".

Exemple d'ús del control en temps d'execució per recarregar la configuració de la memòria cau del proxy:

 shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R config_cache_reload

Exemples d'ús del control en temps d'execució per recopilar informació de diagnòstic:

 Recolliu tota la informació de diagnòstic disponible al fitxer de registre del proxy:
    shell> zabbix_proxy -R diaginfo
    
    Recolliu les estadístiques de la memòria cau de l'historial al fitxer de registre del proxy:
    shell> zabbix_proxy -R diaginfo=historycache

Exemple d'ús del control de temps d'execució per tornar a carregar la memòria cau SNMP:

 shell> zabbix_proxy -R snmp_cache_reload

Exemple d'ús del control en temps d'execució per activar l'execució de la neteja periòdica:

 shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R housekeeper_execute

Exemples d'ús del control en temps d'execució per canviar el nivell de registre:

 Augmenta el nivell de registre de tots els processos:
    shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R log_level_increase
    
    Augmenta el nivell de registre del segon procés d'enquesta:
    shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R log_level_increase=poller,2
    
    Augmenta el nivell de registre del procés amb PID 1234:
    shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R log_level_increase=1234
    
    Disminueix el nivell de registre de tots els processos de sondeig http:
    shell> zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf -R log_level_decrease="http poller"

Processos d'usuari

El proxy Zabbix s'ha pensat per executar com a usuari i no pas com a root. Funcionarà amb l'usuari no-root hagi iniciat. Podeu doncs executar el proxy com un usuari no-root sense problemes.

Si proveu d'executar-lo com a 'root', aquest passarà a un usuari 'zabbix' codi en brut, que ha d'ésser present al vostre sistema. Podeu executar només el proxy com a 'root' si modifiqueu el paràmetre 'AllowRoot' a l'arxiu de configuració del proxy associat.

Arxiu de configuració

Veure les opcions de l'arxiu de configuració per tindre més detalls sobre la configuració del zabbix_proxy.

Tipus de processos de proxy

 • ​availability manager​ - procés d'actualització de la disponibilitat de l'equip
 • ​configuration syncer​ - procés per gestionar la memòria cau de les dades de configuració
 • ​data sender​: permet al proxy enviar les dades
 • ​discoverer​ - procés de descoberta d'equips
 • ​discoverer​ - procés per la descoberta de dispositius
 • ​history syncer​ - escriptura de base de dades de l'històric
 • ​history poller​ - procés de processament per a comprovacions calculades, afegides i internes que requereixen una connexió a una base de dades
 • ​housekeeper​ - procés per esborrar dades de l'historial antic
 • ​http poller​ - poller per el monitoratge web
 • ​icmp pinger​ - poller per les verificacions icmpping
 • ​ipmi manager​ - gestor de poller IPMI
 • ​ipmi poller​ - poller per el monitoratge IPMI
 • ​java poller​ - poller per el monitoratge Java
 • odbc poller - poller per el monitoratge ODBC
 • ​poller​ - poller normal per el monitoratge passiu
 • ​preprocessing manager​ - responsable de les tasques de pretractament
 • ​preprocessing worker​ - processos de pretractrament de dades
 • ​self-monitoring​ - processos recollint les estadístiques internes del servidor
 • ​snmp trapper​ - trapper per els traps SNMP
 • ​task manager​ - procés per a l'execució remota de tasques sol·licitades per altres components (per exemple, tancar un problema, reconèixer un problema, comprovar ara un element, funcionalitat d'ordres remots)
 • ​trapper​ - ttrapper per a controls actius, trampes, comunicació amb el proxy
 • ​unreachable poller​ - enquestador per a equips inabastables
 • ​vmware collector​ - col·lector de dades de VMware responsable de recuperar dades dels serveis de VMware

El fitxer de registre del proxy es pot emprar per observar aquests tipus de processos.

Es poden monitorar diversos tipus de processos de proxy Zabbix mitjançant l'element intern zabbix[process,<​type>,<​mode>,<​state> ​] .

Plataformes suportades

El proxy Zabbix s'executa sota les mateixes plataformes suportades que el servidor Zabbix.

Memory buffer

The memory buffer allows to store new data (item values, network discovery, host autoregistration) in the buffer and upload to Zabbix server without accessing the database. The memory buffer has been introduced for the proxy since Zabbix 7.0.

In installations before Zabbix 7.0 the collected data was stored in the database before uploading to Zabbix server. For these installations this remains the default behavior after upgrading to Zabbix 7.0.

For optimized performance, it is recommended to configure the use of memory buffer on the proxy. This is possible by modifying the value of ProxyBufferMode from "disk" (hardcoded default for existing installations) to "hybrid" (recommended) or "memory". It is also required to set the memory buffer size (ProxyMemoryBufferSize parameter).

In hybrid mode the buffer is protected from data loss by flushing unsent data to the database if the proxy is stopped, the buffer is full or data too old. When all values have been flushed into database, the proxy goes back to using memory buffer.

In memory mode, the memory buffer will be used, however, there is no protection against data loss. If the proxy is stopped, or the memory gets overfilled, the unsent data will be dropped.

The hybrid mode (ProxyBufferMode=hybrid) is applied to all new installations since Zabbix 7.0.

Additional parameters such as ProxyMemoryBufferSize and ProxyMemoryBufferAge define the memory buffer size and the maximum age of data in the buffer, respectively.

Note that with conflicting configuration the proxy will print an error and fail to start, for example, if:

 • ProxyBufferMode is set to "hybrid" or "memory" and ProxyMemoryBufferSize is "0";
 • ProxyBufferMode is set to "hybrid" or "memory" and ProxyLocalBuffer is not "0".

Entorn Local

Veieu que al proxy li cal un entorn local UTF-8 per tal que determinats elements textuals puguin ésser interpretats correctament. La majoria dels sistemes moderns de tipus Unix tenen un paràmetre regional UTF-8 per defecte; de tota manera, alguns sistemes poden haver d'ésser definits específicament.