You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

6 Sender

Vista general

El Zabbix Sender és una utilitat de línia de comandes que s'empra per enviar la informació de rendiment al servidor Zabbix.

La utilitat s'empra als scripts d'usuari i s'executen durant molt de temps, per enviar periòdicament les dades de disponibilitat i rendiment.

Per enviar els resultats directament al servidor o proxy Zabbix, s'ha de configurar un element trapper.

Veieu també zabbix_utils - una biblioteca de Python que té una funcionalitat que es comporta com si fos un Zabbix sender.

Execució del Zabbix Sender

Un exemple d’execució del Zabbix Sender sota UNIX:

shell> cd bin
       shell> ./zabbix_sender -z zabbix -s "Linux DB3" -k db.connections -o 43

on :

  • z - Equip del servidor Zabbix (l’adreça IP es pot emprar)
  • s - Nom tècnic de l'equip monitorat (tal com s'ha registrat a la interfície Web de Zabbix)
  • k - Clau de l'enviament
  • o - Valor a enviar

Les opcions que contenen espais s'han de posar entre cometes.

El Zabbix Sender es pot emprar per enviar múltiples valors a partir d'un fitxer d'entrada. Veieu la pàgina del manual de Zabbix Sender per tindre més informació.

Si s'especifica un arxiu de configuració, el Zabbix Sender empra totes les adreces definides al paràmetre de configuració de l'agent ServerActive per enviar les dades. Si l'enviament a una adreça falla, el Sender provarà d'enviar a les altres. Si l'envament del lot de dades falla cap a una adreça, els lots següents no s'enviaran pas a aquesta adreça.

El Zabbix Sender accepta les cadenes amb format UTF-8 (per els sistemes de tipus UNIX i Windows) sense BOM (byte order mark) al principi del fitxer.

El Zabbix Sender sota Windows es pot executar de la següent manera:

zabbix_sender.exe [opcions]

Des de Zabbix 1.8.4, els escenaris d'enviament en temps real de zabbix_sender s'han millorat per recollir múltiples valors passant successivament i enviar-los al servidor en una sola connexió. Un valor que no sigui allunyat del valor anterior en més de 0,2 segons es pot posar a la mateixa cua, però la durada màxima de la cua és d'1 segon.

El Zabbix Sender determina si una entrada de paràmetre no vàlida (sense paramètre=valeur) és present a l'arxiu de configuració donat.