You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Correlació d'esdeveniments

Vista general

La correlació d'esdeveniments permet correlacionar els esdeveniments problemàtics amb al seva resolució de manera més precisa i flexible.

La correlació d'esdeveniments es pot definir:

  • A nivell de trigger - un trigger es pot emprar per relacionar els problemes diferents amb la seva solució
  • Globalment - els problemes poden relacionar-se amb la seva solució a partir d'un altre mètode trigger o de consulta emprant les regles de correlació globals