You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

2 Elements

Vista general

Els elements són aquells que recullen dades d'un equip.

Un cop hàgiu configurat un equip, heu d'afegir elements de monitoratge per començar a obtindre dades reals.

Un article és una mesura individual. Una manera d'afegir ràpidament molts elements és adjuntar una de les plantilles predefinides a un equip. Tanmateix, per optimitzar el rendiment del sistema, és possible que hàgiu d'ajustar les plantilles de manera que només tingueu els elements necessaris i una freqüència de monitoratge que s'adapti al vostre entorn.

En un element individual, especifiqueu quin tipus de dades es recolliran de l'equip.

Per fer-ho, empreu clau d'element. Així, un element amb la clau system.cpu.load recopilarà dades de càrrega de la CPU, mentre que un element amb la clau net.if.in recopilarà informació de trànsit entrant.

Per especificar altres paràmetres amb una clau, caldrà incloure'ls entre claudàtors després del nom de la clau. Per tant, system.cpu.load[avg5] retornarà la mitjana de càrrega de la CPU dels últims 5 minuts, mentre que net.if.in[eth0] mostrarà el trànsit entrant a la interfície "eth0".

Per a tots els tipus d'elements admesos i claus d'elements, consulteu les seccions individuals tipus d'elements.

Passeu a creació i configuració d'un element.