You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Intervals personalitzats

Vista general

Es poden crear regles personalitzades sobre el moment en que un element es verifica. Els dos mètodes per fer-ho són els intervals flexibles, que permeten redefinir l'interval d'actualització per defecte, i la planificació, amb la que una verificació d'element es pot executar a un moment o una seqüència de temps específica.

Intervals flexibles

Els intervals flexibles permeten redefinir l'interval d'actualització predeterminat per a períodes de temps específics. Un interval flexible es defineix amb Interval i Període, on:

 • Interval: l'interval d'actualització per al període de temps especificat
 • Període: el període de temps en què l'interval flexible és actiu (veieu els períodes de temps per obtindre una descripció detallada del format Període)

Si es superposen diversos intervals flexibles, s'empra el valor Interval més petit per al període de superposició. Tingueu en compte que si el valor més petit dels intervals flexibles superposats és '0', no es farà pas cap sondeig. Fora dels intervals flexibles s'empra l'interval d'actualització predeterminat.

Tingueu en compte que si l'interval flexible és igual a la durada del període, l'element es comprovarà exactament una vegada. Si l'interval flexible és més gran que el període, l'element es pot comprovar una vegada o no es pot comprovar pas (per tant, aquesta configuració no és recomanable). Si l'interval flexible és inferior al període, l'element es comprovarà almenys una vegada.

Si l'interval flexible s'estableix a '0', l'element no es consulta durant el període d'interval flexible i es reprèn l'enquesta segons l'Interval d'actualització predeterminat un cop finalitzat el període. Exemples:

Interval Període Descripció
10 1-5,09:00-18:00 L'element es revisarà cada 10 segons durant l'horari laboral.
0 1-7,00:00-7:00 L'element no es revisarà a les nits.
0 7-7,00:00-24:00 L'element no es revisarà els diumenges.
60 1-7,12:00-12:01 L'element es revisarà cada dia a les 12:00 del migdia. Tingueu en compte que això es va emprar com a solució alternativa per a comprovacions programades i, a partir de Zabbix 3.0, es recomana emprar intervals de programació per a aquestes comprovacions.

Intervals programats

Els intervals de programació s'empren per comprovar els elements en moments concrets. Si bé els intervals flexibles són dissenyats per anul·lar l'interval d'actualització predeterminat dels elements, els intervals de programació s'empren per especificar un programa de supervisió independent, que s'executa en paral·lel.

Un interval de programació es defineix de la manera següent: `md<filtre>wd<filtre>h<filtre>m<filtre>s<filtre>' on:

 • md - dia del mes
 • wd - dia de la setmana
 • h - hora
 • m - minut
 • s - segon

<filtre> s'empra per especificar valors de prefix (dies, hores, minuts, segons) i es defineix com: [<de>[-<a>]][/<passa>][,<filtre>] on:

 • <de> i <a> defineixen el rang de valors corresponents (inclosos). Si s'omet <a>, aleshores el filtre coincideix amb un interval <de> - <de>. Si <de> també s'omet, el filtre coincideix amb tots els valors possibles.
 • <passa> defineix les passes del valor numèric de l'interval. De manera predeterminada, <passa> s'estableix a 1, la qual cosa significa que tots els valors de l'interval definit coincideixen.

Tot i que les definicions de filtre són opcionals, s'ha d'emprar almenys un filtre. Un filtre ha de tenir un interval o una <passa> definida.

Un filtre buit és "0" si no es defineix cap filtre de nivell inferior o tots els valors possibles en cas contrari. Per exemple, si s'omet el filtre d'hora, només coincidirà l'hora "0", sempre que també s'ometin els filtres de minuts i segons; en cas contrari, un filtre d'hora buit coincidirà amb tots els valors d'hora.

Els valors vàlids "<de>" i "<a>" per al seu prefix de filtre respectiu són:

Prefix Descripció <de>
md Dia del mes 1-31
wd Dia de la setmana 1-7
h Hora 0-23
m Minut 0-59
s Segon 0-59

El valor "<de>" ha d'ésser menor o igual que el valor "<a>". El valor de "<passa>" ha d'ésser major o igual a 1 i menor o igual a "<a>" - "<de>".

Els valors de dies, hores, minuts i segons d'un sol dígit poden tindre el prefix 0. Per exemple, "md01-31" i "h/02" són intervals vàlids, però "md01-031" i "wd01-07" no ho són pas.

A la interfície Zabbix, s'introdueixen diversos intervals de programació en línies separades. A l'API de Zabbix, estan concatenats en una sola cadena amb un punt i coma; com a separador.

Si un instant correspon a diversos intervals, només s'executa un cop. Per exemple, "wd1h9;h9" només s'executarà un cop dilluns a les 9 del matí.

Exemples:

Interval Descripció
m0-59 executat cada minut
h9-2/17 executa cada 2 hores a partir de les 9:00 (9:00, 11:00 ...)
m0.30 o m/30 executat cada hora a hh:00 i hh:30
m0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 o m/5 cada 5 minuts
wd1-5h9 de dilluns a divendres a les 9:00
wd1-5h9-18 de dilluns a divendres a les 9:00,10:00,...,18:00
h9,10,11 o h9-11 tots els dies a les 9:00, 10:00 i 11:00
md1h9m30 cada primer dia de cada mes a les 9:30
md1wd1h9m30 cada primer dia de cada mes a les 9:30 si és dilluns
h9m/30 executat a les 9:00, 9:30
h9m0-59/30 executat a les 9:00, 9:30
h9.10m/30 s'executa a les 9:00, 9:30, 10:00, 10:30
h9-10:30 executat a les 9:30, 10:30
h9m10-40/30 executat a les 9:10, 9:40
h9.10m10-40/30 executat a les 9:10, 9:40, 10:10, 10:40
h9-10m10-40/30 executat a les 9:10, 9:40, 10:10, 10:40
h9m10-40 executat a les 9:10, 9:11, 9:12, ... 9:40
h9m10-40/1 executat a les 9:10, 9:11, 9:12, ... 9:40
h9-12.15 execució a les 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00
h9-12.15m0 execució a les 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00
h9-12.15m0s30 executat a les 9:00:30, 10:00:30, 11:00:30, 12:00:30, 15:00:30
h9-12s30 executat a les 9:00:30, 9:01:30, 9:02:30 ... 12:58:30, 12:59:30
h9m/30;h10 s'executa a les 9:00, 9:30, 10:00
Alineació de zones horàries per als proxys i l'agent 2

Tingueu en compte que els proxys de Zabbix i l'agent 2 empren les seves zones horàries locals quan processen els intervals de programació.

Per aquest motiu, quan s'apliquen intervals de programació als elements monitorats pel proxy de Zabbix o els elements actius de l'agent 2, es recomana establir la zona horària dels proxys respectius o l'agent 2 igual que el servidor Zabbix, en cas contrari, la cua pot informar erròniament d'endarreriments.

La zona horària per al proxy Zabbix o l'agent 2 es pot establir mitjançant la variable d'entorn TZ al fitxer systemd:

[Service]
    ...
    Environment="TZ=Europe/Amsterdam"