You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

10 Verificacions Telnet

Vista general

Les verificacions Telnet es fan com a monitoratge sense agent. No cal l'agent Zabbix per fer les verificacions Telnet.

Camps configurables

Les comandes a executar han d'ésser al camp Script executat a la configuració de l'element. Es poden executar múltiples comandes, una rere l'altra, posant-les a línies noves. En aquest cas, el valor tornat serà igualment formulat en diverses línies..

Els caràcters admesos amb els que el prompt pot acabar són:

  • $
  • #
  • %

Una línia telnet que acaba per un d'aquests caràcters s'esborrarà del valor tornat, però només per la primera comanda de la llista de comandes; és a dir, només al principi de la sessió Telnet.

Clau Descripció Comentaris
telnet.run[<unique short description>,<ip>,<port>,<encoding>] Executa una comanda sobre un perifèric remot emprant una connexió Telnet

Si una verificació telnet retorna un valor amb caràcters no-ASCII i una codificació no-UTF8, el paràmetre <encoding> de la clau s'ha d'especificar correctament. Veieu la pàgina de codificació dels valors retornats per tindre més detalls.