You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

10 Cau de valor

Vista general

Per fer el càlcul dels triggers, els elements calculats i algunes macros molt més ràpidament, el servidor Zabbix admet una opció de memòria cau de valors.

Aquesta memòria cau de memòria es pot emprar per a dades històriques, en lloc de fer crides SQL directes a la base de dades. Si els valors històrics no són pas presents a la memòria cau, calen els valors que falten de la base de dades i la memòria cau s'actualitza en conseqüència.

Els valors dels elements romanen a la memòria cau de valors fins que:

  • s'esborra l'element (els valors de la memòria cau s'esborren després de la següent sincronització de configuració);
  • el valor de l'element és fora de l'interval de temps o de recompte especificat a l'expressió de l'element trigger/calculat (el valor en memòria cau s'esborra quan es rep un valor nou);
  • es canvia l'interval de temps o recompte especificat a l'expressió de l'element trigger/calculat de manera que calen menys dades per al càlcul (els valors innecessaris a la memòria cau s'esborren després de 24 hores).

L'estat de la memòria cau de valors es pot veure mitjançant l'opció del servidor control d'execució diaginfo (o diaginfo=valuecache) i inspeccionant la secció per obtindre informació de diagnòstic de la memòria cau de valors. Això pot ser útil per determinar triggers mal configurats o elements calculats.

Per habilitar la funcionalitat de la memòria cau de valors, un paràmetre opcional ValueCacheSize és compatible amb el fitxer configuració del servidor Zabbix.

S'admeten dos elements interns per controlar la memòria cau de valors: zabbix[vcache,buffer,<mode>] i zabbix[vcache,cache,<parameter>]. Veieu més detalls amb elements interns.