You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Triggers

Vista general

Els triggers són expressions lògiques que "avaluen" les dades recollides pels elements i representen l'estat actual del sistema.

Tot i que els elements s'empren per recollir dades del sistema, és molt poc pràctic fer un seguiment d'aquestes dades tot el temps mentre s'espera una condició greu o que mereixi una atenció especial. La feina d'"avaluar" les dades es pot deixar per als triggers.

Els triggers us permeten establir un llindar per a l'estat "acceptable" de les dades. Per tant, si les dades entrants superen l'estat acceptable, s'"activa" un trigger o canvia el seu estat a PROBLEMA.

Un trigger pot tindre els estats següents:

Estat Descripció
Correcte Aquest és un estat de trigger normal.
Problema Alguna cosa ha passat. Per exemple, la càrrega de la CPU és massa alta.
Desconegut No es pot calcular el valor del trigger. Veieu Estat desconegut.

En un trigger simple, podem establir un llindar per a una mitjana de cinc minuts d'algunes dades, per exemple, la càrrega de la CPU. Això s'aconsegueix definint un trigger on:

 • la funció 'avg' s'aplica al valor rebut a la clau de l'element
 • S'empra un període d'avaluació de cinc minuts
 • Es defineix un llindar de '2'
avg(/host/key,5m)>2

Aquest trigger "s'activarà" (es convertirà en un PROBLEMA) si la mitjana de cinc minuts és més gran que 2.

En un trigger més complex, l'expressió pot incloure una combinació de múltiples funcions i diversos llindars. Veieu també: Expressió de trigger.

Després d'activar un trigger (canviant el seu estat de configuració de Disabled a Enabled), l'expressió trigger s'avalua tan bon punt un element que conté rep un valor o quan arriba el moment de gestionar una funció en funció del temps.

La majoria de les funcions de trigger s'avaluen en funció de les dades de valor de l'element històric, mentre que algunes funcions de trigger per a l'anàlisi a llarg termini, per exemple, trendavg(), trendcount() , etc., empren dades de tendències.

Temps de càlcul

Un trigger es torna a calcular cada vegada que el servidor Zabbix rep un valor nou que forma part de l'expressió. Quan es rep un valor nou, es torna a calcular cada funció inclosa a l'expressió (no només la que ha rebut el valor nou).

A més, un trigger es torna a calcular cada vegada que es rep un valor nou i cada 30 segons si s'empren funcions basades en temps a l'expressió.

Les funcions basades en temps són nodata(), date(), dayofmonth(), dayofweek(), time(), now(); es tornen a calcular cada 30 segons pel procés de sincronització de l'historial de Zabbix.

Els triggers que fan referència a funcions de tendència només s'avaluen una vegada per període més curt de l'expressió. Veieu també funcions de tendència.

Període d'avaluació

S'empra un període d'avaluació en funcions que fan referència a l'historial de l'element. Permet especificar l'interval que ens interessa. Es pot especificar com un període de temps (30 s, 10 m, 1 h) o com un rang de valors (#5 - per als cinc darrers valors).

El període d'avaluació es mesura fins a "ara" - on "ara" és el darrer moment de recàlcul del trigger (veieu Temps de càlcul més amunt); "ara" no és l'hora "actual" del servidor.

El període d'avaluació especifica:

 • Considerar tots els valors entre "ara-temps-període" i "ara" (o, endarrerit, entre "now-time-lag-time-period" i "now-time-lag")
 • No considerar més que el nombre de valors del passat, fins "ara"
  • Si no hi ha cap valor disponible per al període o recompte especificat, el trigger o l'element calculat que empra aquesta funció ja no s'admetrà

Tingueu en compte que:

 • Si només s'empra una funció (que fa referència a dades històriques) al trigger, "ara" sempre serà el darrer valor rebut. Per exemple, si el darrer valor es va rebre fa una hora, el període d'avaluació es considerarà fins a el darrer valor fa una hora.
 • Un nou trigger es calcula en rebre el primer valor (funcions de l'historial); es calcularà en 30 segons per a les funcions basades en el temps. Així, el trigger es calcularà encara que el període d'avaluació definit (per exemple, una hora) encara no hagi passat des de la creació del trigger. El trigger també es calcularà després del primer valor, encara que l'interval d'avaluació s'hagi establert, per exemple, als deu darrers valors.

Estat desconegut

És possible que un operand desconegut aparegui en un trigger si:

 • S'empra un element no compatible
 • L'avaluació de la funció d'un element admès provoca un error

En aquest cas, un trigger normalment s'avalua com a "desconegut" (tot i que hi ha algunes excepcions). Per obtindre més informació, veieu les expressions amb operands desconeguts.

És possible tindre notificacions de triggers desconeguts.