You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

4 Gravetat dels triggers

La gravetat del trigger defineix la importància d'un trigger. Zabbix admet les següents gravetats de triggers:

Gravetat Color Descripció
No classificat Gris Es pot emprar quan es desconeix el nivell de gravetat d'un esdeveniment, no s'ha determinat, no forma part de l'àmbit de vigilància habitual, etc., per exemple, durant la configuració inicial, com a marcador de posició per a una avaluació futura, o com a part d'un procés d'integració.
Informació Blau clar Es pot emprar per a esdeveniments informatius que no requereixen atenció immediata, però que encara poden proporcionar informació valuosa.
Avís Groc Es pot emprar per indicar un problema potencial que pot requerir investigació o acció, però que no és crític.
Mitjana Carbassa Es pot emprar per indicar un problema important que s'hauria d'abordar relativament aviat per evitar més problemes.
Alt Vermell clar Es pot emprar per indicar problemes crítics que necessiten atenció immediata per evitar interrupcions importants.
Desastre Vermell Es pot emprar per indicar un incident greu que requereix una acció immediata per evitar, per exemple, interrupcions del sistema o pèrdua de dades.

Els noms i colors de la gravetat del trigger es poden personalitzar.

Les gravetats s'empren per a:

  • una representació visual dels desencadenants. Diferents colors per a diferents gravetats.
  • àudio en alarmes globals. Diferents sons d'àudio per a diferents gravetats.
  • suports d'usuaris: diferents suports (canals de notificació) per a diferents gravetats. Per exemple, SMS - alta gravetat, correu electrònic - en cas contrari
  • limitar les accions per condició en funció de la gravetat del trigger

És possible [personalitzar els noms i els colors de la gravetat del trigger] (gravetats personalitzades).