You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

9 Descoberta de serveis de Windows

Vista general

Així com els sistemes de fitxers són descoberts, també es poden descobrir els serveis de Windows.

Clau d'element

L'element que cal emprar a la regla de descoberta és

service.discovery

Aquest element és compatible des de l'agent Zabbix 3.0 per a Windows.

Macros admeses

Les macros següents són compatibles amb el filtre de regles de descoberta i els prototips d'elements, triggers i gràfics:

Macro Descripció
{#SERVICE.NAME} Nom del servei.
{#SERVICE.DISPLAYNAME} Nom del servei que es mostra.
{#SERVICE.DESCRIPTION} Descripció del servei.
{#SERVICE.STATE} Valor numèric de l'estat del servei:
0 - En execució
1 - En pausa
2 - Pendent d'inici
3 - En pausa pendent
4 - Continua pendent
5 - Atura pendent
6 - Aturat
7 - Desconegut
{#SERVICE.STATENAME} Nom de l'estat del servei (En execució, En pausa, Comença pendent, Pausa pendent, Continua pendent, Aturant pendent, Aturat o Desconegut).
{#SERVICE.PATH} Camí del servei.
{#SERVICE.USER} Usuari del servei.
{#SERVICE.STARTUP} Valor numèric del tipus d'inici del servei:
0 - Automàtic
1 - Automàtic diferit
2 - Manual
3 - Desactivat
4 - Desconegut
{#SERVICE.STARTUPNAME} Nom del tipus d'inici del servei (Automàtic, Automàtic endarrerit, Manual, Desactivat, Desconegut).
{#SERVICE.STARTUPTRIGGER} Valor numèric per indicar si el tipus d'inici del servei:
0 - no té triggers d'inici
1 - té triggers d'inici
Aquesta macro és compatible des de Zabbix 3.4.4. És útil conèixer els tipus d'inici de servei com ara Automàtic (inici de trigger), Automàtic endarrerit (inici de trigger) i Manual (inici de trigger).

A partir de la descoberta del servei de Windows, podeu crear un prototip d'element, com ara

service.info[{#SERVICE.NAME},<param>]

on param admet els valors següents: estat, nom de visualització, camí, usuari, inici o descripció.

Per exemple, per obtindre el nom complet d'un servei, podeu emprar un element "service.info[{#SERVICE.NAME}, nom de visualització]]". Si no s'especifica el valor param ("service.info[{#SERVICE.NAME}]"), s'empra el paràmetre status per defecte.