You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

11 Descoberta emprant consultes WMI

Vista general

WMI és una potent interfície de Windows que es pot emprar per recuperar informació diversa sobre components, serveis, estat i programari instal·lat de Windows.

Es pot emprar per a la descoberta de discs físics i la seva recollida de dades de rendiment, descoberta d'interfícies de xarxa, descoberta de convidats d'Hyper-V, monitoratge de serveis de Windows i moltes altres coses del funcionament de Windows.

Aquest tipus de descoberta de baix nivell es realitza mitjançant consultes WQL els resultats de les quals es transformen automàticament en un objecte JSON adequat per a la descoberta de baix nivell.

Clau d'element

L'element que cal emprar a la regla de descoberta és

wmi.getall[<namespace>,<query>]

L'element que cal emprar a la regla de descoberta és

select * from Win32_DiskDrive where Name like '%PHYSICALDRIVE%'

pot retornar quelcom com ara:

[
      {
        "DeviceID" : "\\.\PHYSICALDRIVE0",
        "BytesPerSector" : 512,
        "Capabilities" : [
          3,
          4
        ],
        "CapabilityDescriptions" : [
          "Random Access",
          "Supports Writing"
        ],
        "Caption" : "VBOX HARDDISK ATA Device",
        "ConfigManagerErrorCode" : "0",
        "ConfigManagerUserConfig" : "false",
        "CreationClassName" : "Win32_DiskDrive",
        "Description" : "Disk drive",
        "FirmwareRevision" : "1.0",
        "Index" : 0,
        "InterfaceType" : "IDE"
      },
      {
        "DeviceID" : "\\.\PHYSICALDRIVE1",
        "BytesPerSector" : 512,
        "Capabilities" : [
          3,
          4
        ],
        "CapabilityDescriptions" : [
          "Random Access",
          "Supports Writing"
        ],
        "Caption" : "VBOX HARDDISK ATA Device",
        "ConfigManagerErrorCode" : "0",
        "ConfigManagerUserConfig" : "false",
        "CreationClassName" : "Win32_DiskDrive",
        "Description" : "Disk drive",
        "FirmwareRevision" : "1.0",
        "Index" : 1,
        "InterfaceType" : "IDE"
      }
    ]

Aquest element s'admet des de l'agent Zabbix Windows 4.4.

Macros de descoberta de baix nivell

Tot i que no es creen macros de descoberta de baix nivell al JSON retornat, l'usuari pot definir aquestes macros com a passa addicional, emprant macros LLD personalitzades amb un JSONPath que apunta a alors descoberts al JSON retornat.

Aleshores, les macros es poden emprar per crear prototips d'elements, triggers, etc.