You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Construir plugins carregables

Vista general

Aquesta pàgina proporciona les passes necessàries per crear un complement binari carregable des de la font.

Si es baixa l'arxiu font, és possible crear el connector fora de línia, és a dir, sense connexió a Internet.

El connector PostgreSQL s'empra com a exemple. Altres connectors carregables es poden crear de la mateixa manera.

Passes

1. Baixeu les fonts dels connectors de [Zabbix Cloud Images and Appliances] (https://cdn.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/sources/). La pàgina oficial de descàrrega serà disponible aviat.

2. Transferiu l'arxiu a la màquina on creareu el connector.

3. Descomprimiu el fitxer tarball, p. ex.:

 tar xvf zabbix-agent2-plugin-postgresql-1.0.0.tar.gz

Assegureu-vos de substituir "zabbix-agent2-plugin-postgresql-1.0.0.tar.gz" pel nom de l'arxiu descarregat.

4. Introduïu el directori extret:

 cd <camí al directori>

5. Executar:

 make

6. L'executable del connector es pot posar a qualsevol lloc sempre que sigui carregat per l'agent Zabbix 2. Especifiqueu el camí al binari del connector al fitxer de configuració del connector, com ara a postgresql.conf per al connector PostgreSQL:

 Plugins.PostgreSQL.System.Path=/path/to/executable/zabbix-agent2-plugin-postgresql

7. El camí al fitxer de configuració del connector s'ha d'especificar al paràmetre Include del fitxer de configuració de l'agent Zabbix 2:

 Include=/path/to/plugin/configuration/file/postgresql.conf

Destins del Makefile

Els plugins carregables proporcionats per Zabbix tenen fitxers de creació senzills amb els objectius següents:

Destí Descripció
make Construeix el connector.
make clean Esborra tots els fitxers que es creen normalment en crear el connector.
make check Fa autoproves. Es requereix una base de dades PostgreSQL real.
make style Comprova l'estil del codi Go amb 'golangci-lint'.
make format Formata el codi Go amb 'go fmt'.
make dist Crea un arxiu que contingui les fonts del connector i les fonts de tots els paquets necessaris per crear el connector i les seves autoproves.