You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

22. Guies de referència ràpida

Vista general

Aquesta secció de documentació conté referències ràpides per configurar Zabbix per a alguns objectius de monitoratge habituals.

És dissenyada tinguent en compte el nou usuari de Zabbix i es pot emprar com a navegador a través d'altres seccions de documentació que conté la informació necessària per resoldre la tasca.

Les següents guies de referència ràpida són disponibles: