You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Instal·lació des de contenidors

Vista general

Aquesta secció descriu com implementar Zabbix amb Docker o Docker Compose.

Zabbix ofereix oficialment:

 • Imatges Docker separades per a cada component de Zabbix per funcionar com a contenidors portàtils i autosuficients.
 • Redactar fitxers per definir i executar components de Zabbix multicontenidor a Docker.

Des de Zabbix 6.0, s'han de crear triggers deterministes durant la instal·lació. Si el registre binari és habilitat per a MySQL/MariaDB, calen privilegis de superusuari o establir la variable/paràmetre de configuració log_bin_trust_function_creators = 1. Consulteu Scripts de creació de bases de dades per obtindre instruccions sobre com configurar la variable.
Tingueu en compte que si s'executa des d'una consola, la variable només s'establirà temporalment i s'esborrarà quan es reiniciï un Docker. En aquest cas, mantingueu el vostre servei SQL en funcionament, només atureu el servei zabbix-server executant "docker compose down zabbix-server" i després "docker compose up -d zabbix-server".
Alternativament, podeu establir aquesta variable al fitxer de configuració.

Font dels arxius Docker

Hom pot fer un seguiment dels canvis dels fitxers de Docker mitjançant el [repositori oficial] de Zabbix (https://github.com/zabbix/zabbix-docker) a GitHub, on podeu seguir els carrers canvid d'arius o bifurcar el projecte per crear les vostres pròpies imatges.

Docker

Zabbix proporciona imatges basades en una varietat d'imatge base de SO. Per obtindre la llista d'imatges del sistema operatiu base compatibles per a un component Zabbix específic, consulteu la descripció del component a Docker Hub. Totes les imatges de Zabbix són configurades per reconstruir les darreres imatges si s'actualitzen les imatges base.

Instal·lació

Per obtindre la imatge del component Zabbix, executeu:

 docker pull zabbix/zabbix-server-mysql

Substituïu zabbix/zabbix-server-mysql pel nom del repositori docker necessari.

Aquesta ordre extreu la darrera versió estable del component Zabbix basada en el sistema operatiu Linux Alpine. Podeu afegir etiquetes al nom del repositori per obtindre una imatge basada en un altre sistema operatiu o en la versió principal o secundaria específica de Zabbix.

Els dipòsits següents són disponibles a Docker Hub:

Component Repositori Docker
Agent Zabbix zabbix/zabbix-agent
Servidor Zabbix
amb suport MySQL zabbix/zabbix-server-mysql
amb suport PostgreSQL zabbix/zabbix-server-pgsql
Interfície web Zabbix
basat en el servidor web Apache2 amb suport MySQL zabbix/zabbix-web-apache-mysql
basat en el servidor web Apache2 amb suport PostgreSQL zabbix/zabbix-web-apache-pgsql
basat en el servidor web Nginx amb suport MySQL zabbix/zabbix-web-nginx-mysql
basat en el servidor web Nginx amb suport PostgreSQL zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql
Proxy Zabbix
amb suport SQLite3 zabbix/zabbix-proxy-sqlite3
amb suport MySQL zabbix/zabbix-proxy-mysql
Zabbix Java Gateway zabbix/zabbix-java-gateway

El suport de traps SNMP es proporciona de forma independent al repositori zabbix/zabbix-snmptraps. Es pot enllaçar amb el servidor Zabbix i Proxy Zabbix.

Etiquetes

Les imatges oficials dels components de Zabbix poden contindre les etiquetes següents:

Etiqueta Descripció Exemple
darrera La darrera versió estable d'un component Zabbix basat en la imatge Alpine Linux. zabbix-agent:darrer
<OS>-trunk La darrera versió nocturna de la versió Zabbix que s'està desenvolupant actualment en un sistema operatiu específic.

<SO> - el sistema operatiu base. Valors admesos:
alpine - Alpine Linux;
ltsc2019 - Windows 10 LTSC 2019 (només agent);
ol - Oracle Linux;
ltsc2022 - Windows 11 LTSC 2022 (només agent);
ubuntu - Ubuntu
agent zabbix:ubuntu-trunk
<OS>-latest La darrera versió estable d'un component Zabbix en un sistema operatiu específic.

<SO> - el sistema operatiu base. Valors admesos:
alpine - Alpine Linux;
ltsc2019 - Windows 10 LTSC 2019 (només agent);
ol - Oracle Linux;
ltsc2022 - Windows 11 LTSC 2022 (només agent);
ubuntu - Ubuntu
zabbix-agent:ol-latest
<OS>-X.X-latest La darrera versió menor d'un component Zabbix d'una versió principal i sistema operatiu específics.

<SO> - el sistema operatiu base. Valors admesos:
alpine - Alpine Linux;
ltsc2019 - Windows 10 LTSC 2019 (només agent);
ol - Oracle Linux;
ltsc2022 - Windows 11 LTSC 2022 (només agent);
ubuntu - Ubuntu

X.X: la versió principal de Zabbix (admesa: 5.0, 6.0, 6.4).
zabbix-agent:alpine-6.4-latest
<OS>-X.X.* La darrera versió menor d'un component Zabbix d'una versió principal i d'un sistema operatiu específics.

<SO> - el sistema operatiu base. Valors admesos:
alpine - Alpine Linux;
ltsc2019 - Windows 10 LTSC 2019 (només agent);
ol - Oracle Linux;
ltsc2022 - Windows 11 LTSC 2022 (només agent);
ubuntu - Ubuntu

X.X: la versió principal de Zabbix (admesa: 5.0, 6.0, 6.4).

* - la versió menor de Zabbix
zabbix-agent:alpine-6.4.1

Configuració inicial

Després de descarregar les imatges, inicieu els contenidors executant l'ordre docker run seguida d'arguments addicionals per especificar variables d'entorn (#variables-d'entorn) i/o [punts de muntatge] (#volums). A continuació es proporcionen alguns exemples de configuració.

Per habilitar la comunicació entre components Zabbix, alguns ports, com ara 10051/TCP per al servidor Zabbix (trapper), 10050/TCP per a l'agent Zabbix, 162/UDP per a trampes SNMP i 80/TCP per a la interfície web de Zabbix s'exposaran a una màquina equip. El llistat sencer dels ports predeterminats emprats pels components Zabbix és disponible a la pàgina Requisits. Per al servidor i l'agent Zabbix, el port predeterminat es pot canviar configurant la variable d'entorn ZBX_LISTENPORT.

Variables d'entorn

Totes les imatges de components de Zabbix proporcionen variables d'entorn per controlar la configuració. Aquestes variables d'entorn s'enumeren a cada repositori de components.

Aquestes variables d'entorn són opcions dels fitxers de configuració de Zabbix, però amb un mètode de denominació diferent. Per exemple, ZBX_LOGSLOWQUERIES és igual a LogSlowQueries dels fitxers de configuració del servidor Zabbix i proxy Zabbix.

Algunes opcions de configuració no es poden canviar. Per exemple, PIDFile i LogType.

Les següents variables d'entorn són específiques de components de Docker i no existeixen als fitxers de configuració oficials de Zabbix:

Variable Components Descripció
DB_SERVER_HOST Servidor
Proxy
Interfície web
Aquesta variable és l'adreça IP o el nom DNS del servidor MySQL o PostgreSQL.
El valor per defecte és mysql-server o postgres-server per a MySQL o PostgreSQL respectivament
DB_SERVER_PORT Servidor
Proxy
Interfície web
Aquesta variable és el port del servidor MySQL o PostgreSQL.
Per defecte, el valor és '3306' o '5432' respectivament.
MYSQL_USER Servidor
Proxy
Interfície web
Usuari de la base de dades MySQL.
Per defecte, el valor és 'zabbix'.
MYSQL_PASSWORD Servidor
Proxy
Interfície web
Mot de pas de la base de dades MySQL.
Per defecte, el valor és 'zabbix'.
MYSQL_DATABASE Servidor
Proxy
Interfície web
Nom de la base de dades.
Per defecte, el valor és 'zabbix' per al servidor Zabbix i 'zabbix_proxy' per al proxy Zabbix.
POSTGRES_USER Servidor
Interfície web
Usuari de base de dades PostgreSQL.
Per defecte, el valor és 'zabbix'.
POSTGRES_PASSWORD Servidor
Interfície web
Mot de pas de base de dades PostgreSQL.
Per defecte, el valor és 'zabbix'.
POSTGRES_DB Servidor
Interfície web
Nom de la base de dades.
Per defecte, el valor és 'zabbix' per al servidor Zabbix i 'zabbix_proxy' per al proxy Zabbix.
PHP_TZ Interfície web Fus horària en format PHP. La llista completa de zones horàries admeses es pot trobar a php.net.
Per defecte, el valor és 'Europa/Riga'.
ZBX_SERVER_NAME Interfície web Nom d'instal·lació de Zabbix visible a l'extrem superior dret de la interfície web.
Per defecte, el valor és 'Zabbix Docker'
ZBX_JAVAGATEWAY_ENABLE Servidor
Proxy
Permet la comunicació amb Zabbix Java Gateway per recopilar comprovacions relacionades amb Java.
El valor per defecte és "fals"
ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS Servidor
Proxy
Activa la funcionalitat de trampes SNMP. Requereix una instància zabbix-snmptraps i un volum compartit /var/lib/zabbix/snmptraps al servidor Zabbix o al proxy Zabbix.
Volums

Les imatges permeten emprar determinats punts de muntatge. Aquests punts de muntatge són diferents i depenen del tipus de component Zabbix:

Volum Descripció
Agent Zabbix
/etc/zabbix/zabbix_agentd.d El volum permet incloure fitxers *.conf i ampliar l'agent Zabbix mitjançant la funcionalitat UserParameter
/var/lib/zabbix/modules El volum permet carregar mòduls addicionals i ampliar l'agent Zabbix mitjançant la funcionalitat LoadModule
/var/lib/zabbix/enc El volum s'empra per emmagatzemar fitxers relacionats amb TLS. Aquests noms de fitxer s'especifiquen mitjançant les variables d'entorn ZBX_TLSCAFILE, ZBX_TLSCRLLFILE, ZBX_TLSKEY_FILE i ZBX_TLSPSKFILE
Servidor Zabbix
/usr/lib/zabbix/alertscripts El volum s'empra per als scripts d'alerta personalitzats. Aquesta és la configuració AlertScriptsPath a zabbix_server.conf
/usr/lib/zabbix/externalscripts El volum és emprat per comprovacions externes. Aquest és el paràmetre ExternalScripts a zabbix_server.conf
/var/lib/zabbix/modules El volum permet carregar mòduls addicionals i ampliar el servidor Zabbix mitjançant la funció LoadModule
/var/lib/zabbix/enc El volum s'empra per emmagatzemar fitxers relacionats amb TLS. Aquests noms de fitxer s'especifiquen mitjançant les variables d'entorn ZBX_TLSCAFILE, ZBX_TLSCRLLFILE, ZBX_TLSKEY_FILE i ZBX_TLSPSKFILE
/var/lib/zabbix/ssl/certs El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client. Aquesta és la configuració SSLCertLocation a zabbix_server.conf
/var/lib/zabbix/ssl/keys El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació del client. Aquest és el paràmetre SSLKeyLocation a zabbix_server.conf
/var/lib/zabbix/ssl/ssl_ca El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL. Aquesta és la configuració SSLCALocation a zabbix_server.conf
/var/lib/zabbix/snmptraps El volum s'empra com a ubicació del fitxer snmptraps.log. Es pot compartir amb el contenidor zabbix-snmptraps i heretar-lo mitjançant l'opció Docker volumes_from quan es crea una nova instància del servidor Zabbix. La funció de processament de trampes SNMP es pot activar emprant el volum compartit i establint la variable d'entorn ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS a 'true'
/var/lib/zabbix/mibs El volum permet afegir nous fitxers MIB. No admet subdirectoris, tots els MIB s'han de posar a /var/lib/zabbix/mibs
Proxy Zabbix
/usr/lib/zabbix/externalscripts El volum és emprat per comprovacions externes. Aquesta és la configuració ExternalScripts a zabbix_proxy.conf
/var/lib/zabbix/modules El volum permet carregar mòduls addicionals i ampliar el servidor Zabbix mitjançant la funció LoadModule
/var/lib/zabbix/enc El volum s'empra per emmagatzemar fitxers relacionats amb TLS. Aquests noms de fitxer s'especifiquen mitjançant les variables d'entorn ZBX_TLSCAFILE, ZBX_TLSCRLLFILE, ZBX_TLSKEY_FILE i ZBX_TLSPSKFILE
/var/lib/zabbix/ssl/certs El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client. Aquest és el paràmetre SSLCertLocation a zabbix_proxy.conf
/var/lib/zabbix/ssl/keys El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació del client. Aquesta és la configuració SSLKeyLocation a zabbix_proxy.conf
/var/lib/zabbix/ssl/ssl_ca El volum s'empra com a ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL. És el paràmetre SSLCALocation a zabbix_proxy.conf
/var/lib/zabbix/snmptraps El volum s'empra com a ubicació del fitxer snmptraps.log. Es pot compartir amb el contenidor zabbix-snmptraps i heretar-lo mitjançant l'opció Docker volumes_from quan es crea una nova instància del servidor Zabbix. La funció de processament de trampes SNMP es pot activar emprant el volum compartit i establint la variable d'entorn ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS a 'true'
/var/lib/zabbix/mibs El volum permet afegir nous fitxers MIB. No admet subdirectoris, tots els MIB s'han de posar a /var/lib/zabbix/mibs
Interfície web Zabbix basada en el servidor web Apache2
/etc/ssl/apache2 El volum activa HTTPS per a la interfície web Zabbix. El volum hauria de contindre fitxers ssl.crt i ssl.key preparats per a Apache2
Interfície web Zabbix basada en el servidor web Nginx
/etc/ssl/nginx El volum activa HTTPS per a la interfície web Zabbix. El volum hauria de contindre els dos fitxers ssl.crt, ssl.key i dhparam.pem preparats per a connexions Nginx SSL
Zabbix snmptraps
/var/lib/zabbix/snmptraps El volum conté un fitxer de registre anomenat snmptraps.log amb trampes SNMP rebudes
/var/lib/zabbix/mibs El volum permet afegir nous fitxers MIB. No admet subdirectoris, tots els MIB s'han de posar a /var/lib/zabbix/mibs

Per obtindre més informació, veieu els dipòsits oficials de Zabbix a Docker Hub.

Exemples d'ús

Exemple 1

L'exemple mostra com executar el servidor Zabbix amb suport de bases de dades MySQL, la interfície web Zabbix basada en el servidor web Nginx i la passarel·la Java Zabbix.

1. Creeu una xarxa dedicada als contenidors de components Zabbix:

# docker network create --subnet 172.20.0.0/16 --ip-range 172.20.240.0/20 zabbix-net

2. Inicieu la instància del servidor MySQL buida

# docker run --name mysql-server -t \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       --network=zabbix-net \
       --restart unless-stopped \
       -d mysql:8.0 \
       --character-set-server=utf8 --collation-server=utf8_bin \
       --default-authentication-plugin=mysql_native_password

3. Inicieu la instància de passarel·la Java de Zabbix

# docker run --name zabbix-java-gateway -t \
       --network=zabbix-net \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-java-gateway:alpine-6.4-latest

4. Inicieu la instància del servidor Zabbix i enllaceu la instància amb la instància del servidor MySQL creada

# docker run --name zabbix-server-mysql -t \
       -e DB_SERVER_HOST="mysql-server" \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       -e ZBX_JAVAGATEWAY="zabbix-java-gateway" \
       --network=zabbix-net \
       -p 10051:10051 \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-server-mysql:alpine-6.4-latest

La instància del servidor Zabbix exposa el port 10051/TCP (trapper Zabbix) a l'equip.

5. Inicieu la interfície web de Zabbix i enllaçeu la instància amb el servidor MySQL creat i les instàncies del servidor Zabbix

# docker run --name zabbix-web-nginx-mysql -t \
       -e ZBX_SERVER_HOST="zabbix-server-mysql" \
       -e DB_SERVER_HOST="mysql-server" \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       --network=zabbix-net \
       -p 80:8080 \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:alpine-6.4-latest

La instància de la interfície web de Zabbix exposa el port 80/TCP (HTTP) a l'equip.

Exemple 2

L'exemple ensenya com executar el servidor Zabbix amb suport de bases de dades PostgreSQL, la interfície web Zabbix basada en el servidor web Nginx i la funció de trampa SNMP.

1. Creeu una xarxa dedicada als contenidors de components Zabbix:

# docker network create --subnet 172.20.0.0/16 --ip-range 172.20.240.0/20 zabbix-net

2. Inicieu la instància del servidor PostgreSQL buida

# docker run --name postgres-server -t \
       -e POSTGRES_USER="zabbix" \
       -e POSTGRES_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e POSTGRES_DB="zabbix" \
       --network=zabbix-net \
       --restart unless-stopped \
       -d postgres:latest

3. Inicieu la instància Zabbix snmptraps

# docker run --name zabbix-snmptraps -t \
       -v /zbx_instance/snmptraps:/var/lib/zabbix/snmptraps:rw \
       -v /var/lib/zabbix/mibs:/usr/share/snmp/mibs:ro \
       --network=zabbix-net \
       -p 162:1162/udp \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-snmptraps:alpine-6.4-latest

La instància snmptrap de Zabbix exposa el port 162/UDP (trampes SNMP) a l'equip.

4. Inicieu la instància del servidor Zabbix i enllaceu la instància amb la instància del servidor PostgreSQL creada

# docker run --name zabbix-server-pgsql -t \
       -e DB_SERVER_HOST="postgres-server" \
       -e POSTGRES_USER="zabbix" \
       -e POSTGRES_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e POSTGRES_DB="zabbix" \
       -e ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS="true" \
       --network=zabbix-net \
       -p 10051:10051 \
       --volumes-from zabbix-snmptraps \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-6.4-latest

La instància del servidor Zabbix exposa el port 10051/TCP (trapper Zabbix) a l'equip.

5. Inicieu la interfície web de Zabbix i enllaceu la instància amb el servidor PostgreSQL creat i les instàncies del servidor Zabbix

# docker run --name zabbix-web-nginx-pgsql -t \
       -e ZBX_SERVER_HOST="zabbix-server-pgsql" \
       -e DB_SERVER_HOST="postgres-server" \
       -e POSTGRES_USER="zabbix" \
       -e POSTGRES_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e POSTGRES_DB="zabbix" \
       --network=zabbix-net \
       -p 443:8443 \
       -p 80:8080 \
       -v /etc/ssl/nginx:/etc/ssl/nginx:ro \
       --restart unless-stopped \
       -d zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-6.4-latest

La instància de la interfície web de Zabbix exposa el port 443/TCP (HTTPS) a l'equip.
El directori /etc/ssl/nginx ha de contindre el certificat amb el nom necessari.

Exemple 3

L'exemple mostra com executar el servidor Zabbix amb suport de bases de dades MySQL, basat en la interfície web de Zabbix al servidor web Nginx i a la passarel·la Zabbix Java emprant "podman" a Red Hat 8.

1. Creeu un pod nou amb el nom "zabbix" i els ports exposats (interfície web, trapper del servidor Zabbix):

podman pod create --name zabbix -p 80:8080 -p 10051:10051

2. (opcional) Inicieu el contenidor de l'agent Zabbix a la ubicació del pod zabbix:

podman run --name zabbix-agent \
      -e ZBX_SERVER_HOST="127.0.0.1,localhost" \
      --restart=always \
      --pod=zabbix \
      -d registry.connect.redhat.com/zabbix/zabbix-agent-64:latest

3. Creeu el directori ./mysql/ a l'equip i inicieu el servidor Oracle MySQL 8.0:

podman run --name mysql-server -t \
       -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
       -e MYSQL_USER="zabbix" \
       -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
       -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
       -v ./mysql/:/var/lib/mysql/:Z \
       --restart=always \
       --pod=zabbix \
       -d mysql:8.0 \
       --character-set-server=utf8 --collation-server=utf8_bin \
       --default-authentication-plugin=mysql_native_password

4. Inicieu el contenidor del servidor Zabbix:

podman run --name zabbix-server-mysql -t \
             -e DB_SERVER_HOST="127.0.0.1" \
             -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
             -e MYSQL_USER="zabbix" \
             -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
             -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
             -e ZBX_JAVAGATEWAY="127.0.0.1" \
             --restart=always \
             --pod=zabbix \
             -d registry.connect.redhat.com/zabbix/zabbix-server-mysql-64

5. Inicieu el contenidor Zabbix Java Gateway:

podman run --name zabbix-java-gateway -t \
       --restart=always \
       --pod=zabbix \
       -d registry.connect.redhat.com/zabbix/zabbix-java-gateway-64

6. Inicieu el contenidor de la interfície web Zabbix:

podman run --name zabbix-web-mysql -t \
             -e ZBX_SERVER_HOST="127.0.0.1" \
             -e DB_SERVER_HOST="127.0.0.1" \
             -e MYSQL_DATABASE="zabbix" \
             -e MYSQL_USER="zabbix" \
             -e MYSQL_PASSWORD="zabbix_pwd" \
             -e MYSQL_ROOT_PASSWORD="root_pwd" \
             --restart=always \
             --pod=zabbix \
             -d registry.connect.redhat.com/zabbix/zabbix-web-mysql-64

El pod zabbix exposa el port 80/TCP (HTTP) a l'equip des de 8080/TCP del contenidor zabbix-web-mysql.

Composició Docker

Zabbix també proporciona fitxers de composició per definir i executar components Zabbix multicontenidor a Docker. Aquests fitxers de redacció són disponibles al dipòsit oficial de docker de Zabbix a GitHub

Els arxius Compose Official Zabbix suporten la versió 3 de Docker Compose.

Aquests fitxers de composició s'afegeixen com a exemples, es substitueixen. Per exemple, contenen proxys que admeten MySQL i SQLite3.

Per obtindre els arxius Compose de Docker, cloneu el repositori:

git clone https://github.com/zabbix/zabbix-docker.git

Canvieu a la versió que us calgui:

git checkout 6.4

Compose els arxius de configuració i creeu i inicieu els contenidors:

docker compose -f ./docker-compose_v3_alpine_mysql_latest.yaml up

Canvieu docker-compose_v3_alpine_mysql_latest.yaml a la comanda d'amunt amb l'arxiu de configuració necessari.

Les opcions següents són disponibles:

Nom del fitxer Descripció
docker-compose_v3_alpine_mysql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a Alpine Linux amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_alpine_mysql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a Alpine Linux amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_alpine_pgsql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a Alpine Linux amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_alpine_pgsql_local.yaml El fitxer Compose crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a Alpine Linux amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_centos_mysql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a CentOS 8 amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_centos_mysql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a CentOS 8 amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_centos_pgsql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a CentOS 8 amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_centos_pgsql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a CentOS 8 amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_ubuntu_mysql_latest.yaml El fitxer de composició executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a Ubuntu 20.04 amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_ubuntu_mysql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a Ubuntu 20.04 amb suport de bases de dades MySQL.
docker-compose_v3_ubuntu_pgsql_latest.yaml El fitxer Compose executa la darrera versió dels components Zabbix 5.4 a Ubuntu 20.04 amb suport de bases de dades PostgreSQL.
docker-compose_v3_ubuntu_pgsql_local.yaml El fitxer de composició crea localment la darrera versió de Zabbix 5.4 i executa components Zabbix a Ubuntu 20.04 amb suport de bases de dades PostgreSQL.

Emmagatzematge

Els fitxers de redacció són configurats per admetre l'emmagatzematge local a un equip. Docker Compose crearà un directori zbx_env a la carpeta amb el fitxer de composició quan executeu components Zabbix amb el fitxer de composició. El directori contindrà la mateixa estructura que la descrita a la secció Volums i el directori per emmagatzemar la base de dades.

També hi ha volums de només lectura per als fitxers /etc/localtime i /etc/timezone.

Variables d'entorn

Els fitxers de variables tenen la següent estructura de noms: .env_<tipus de component> i es troben al [directori] env_vars (https://github.com/zabbix/zabbix-docker/tree/6.4/env_vars) . Veieu variables d'entorn per obtindre més informació sobre la denominació de variables i la selecció disponible.

Exemples

Exemple 1

 # git checkout 6.4
    # docker compose -f ./docker-compose_v3_alpine_mysql_latest.yaml up -d

L'ordre descarregarà les darreres imatges de Zabbix 6.4 per a cada component Zabbix i les executarà en mode de separació.

No us oblideu de descarregar els fitxers .env_<tipus de component> del dipòsit oficial de Zabbix de github.com amb fitxers de redacció.

Exemple 2

 # git checkout 6.4
    # docker compose -f ./docker-compose_v3_ubuntu_mysql_local.yaml up -d

L'ordre descarregarà la imatge base Ubuntu 22.04 (jammy), després crearà components de Zabbix 6.4 localment i els executarà en mode de separació.