You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Compilant l'agent Zabbix 2 sota Windows

Vista general

Aquesta secció ensenya com construir l'agent Zabbix 2 (Windows) a partir de les fonts.

Instal·lació del compilador MinGW

1. Descarregar MinGW-w64 amb el Gestor d'Excepcions SJLJ (set jump/long jump) i els threads de windows (per exemple x86_64-8.1.0-release-win32-sjlj-rt_v6-rev0.7z)
2. Extreure-ho a c:\mingw
3. Configurar la variable d'entorn

@echo off
    set PATH=%PATH%;c:\mingw\bin
    cmd

Quan compileu, empreu la línia de comandes de Windows enlloc del terminal MSYS proporcionat per MinGW.

Compilació de les biblioteques de desenvolupament PCRE

Les instruccions següents compilaran i instal·laran les biblioteques PCRE de 64 bits a c:\dev\pcre i les biblioteques de 32 bits a c:\dev\pcre32:

1. Baixeu la biblioteca PCRE o PCRE2 (suportada des de Zabbix 6.0) des de pcre.org (https://pcre.org/) i extraieu les fonts
2. Obriu cmd i navegueu a les fonts extretes

Construir PCRE 64 bits

1. Esborrar la configuració antiga i la cau, si existeix:

del CMakeCache.txt
    rmdir /q /s CMakeFiles

2. Executarcmake (CMake es pot instal·lar des de https://cmake.org/download/) :

cmake -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_C_COMPILER=gcc -DCMAKE_C_FLAGS="-O2 -g" -DCMAKE_CXX_FLAGS="-O2 -g" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=c:\dev\pcre

3. Tot seguit, executar:

mingw32-make clean
    mingw32-make install
Construir PCRE 32 bits

1. Executar:

mingw32-make clean

2. Esborrar CMakeCache.txt:

del CMakeCache.txt
    rmdir /q /s CMakeFiles

3. Executar cmake:

cmake -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_C_COMPILER=gcc -DCMAKE_C_FLAGS="-m32 -O2 -g" -DCMAKE_CXX_FLAGS="-m32 -O2 -g" -DCMAKE_EXE_LINKER_FLAGS="-Wl,-mi386pe" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=c:\dev\pcre32

4. Tot seguit, executar:

mingw32-make install

Installing OpenSSL development libraries

1. Download 32 and 64 bit builds from https://curl.se/windows/
2. Extract files into c:\dev\openssl32 and c:\dev\openssl directories accordingly.
3. After that remove extracted *.dll.a (dll call wrapper libraries) as MinGW prioritizes them before static libraries.

Compilació de l'agent Zabbix 2

32 bit

Obrir l'entorn de MinGW (línia de comandes de Windows) i accediu al directori build/mingw a l'arbre de Zabbix.

Executeu:

mingw32-make clean
    mingw32-make ARCH=x86 PCRE=c:\dev\pcre32 OPENSSL=c:\dev\openssl32
64 bit

Obriu l'entorn MinGW (indicador d'ordres de Windows) i navegueu al directori build/mingw a l'arbre de fonts de Zabbix.

Executeu:

 mingw32-neteja
    mingw32 -make PCRE=c:\dev\pcre OPENSSL=c:\dev\openssl

Tant les versions de 32 bits com les de 64 bits es poden crear en una plataforma de 64 bits, però només es pot crear una versió de 32 bits en una plataforma de 32 bits. Quan treballeu a la plataforma de 32 bits, seguiu les mateixes passes que per a la versió de 64 bits a la plataforma de 64 bits.