You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Instal·lació de l'agent Windows des d'MSI

Vista general

L'agent Zabbix Windows es pot instal·lar des dels paquets d'instal·lació de Windows MSI (32 o 64 bits) disponibles per a descarregar.

No es pot instal·lar un paquet de 32 bits en un Windows de 64 bits.

El requisit mínim per a una instal·lació MSI és:

 • Windows XP de 64 bits i Server 2003 per l'agent de Zabbix;
 • Windows 10 de 32 bits i Server 2016 per l'agent 2 de Zabbix.

Les utilitats get i sender de Zabbix també es poden instal·lar, ja sigui juntament amb l'agent/agent 2 de Zabbix o per separat.

Tots els paquets inclouen suport TLS, però, la configuració de TLS és opcional.

S'admeten tant la interfície d'usuari com la instal·lació basada en la línia d'ordres.

Tot i que la instal·lació de Zabbix des dels paquets d'instal·lació MSI és totalment compatible, es recomana instal·lar almenys Microsoft .NET Framework 2 per a un tractament adequat dels errors. Consulteu la descàrrega de Microsoft .NET Framework.

Es recomana emprar camins predeterminats proporcionats per l'instal·lador, ja que l'ús de camins personalitzats sense els permisos adequats podria comprometre la seguretat de la instal·lació.

Passes d'instal·lació

Per instal·lar, feu doble clic a l'arxiu MSI descarregat.

Accepteu la llicència per passar a la següent passa.

Concreteu els paràmetres següents.

Paràmetre Descripció
Nom d'equip Especifiqueu el nom d'equip.
IP/DNS del servidor Zabbix Especifiqueu IP/DNS del servidor Zabbix.
Port d'escolta de l'agent Especifiqueu el port d'escolta de l'agent (10050 per defecte).
Servidor o proxy per a comprovacions actives Especifiqueu IP/DNS del servidor/proxy Zabbix per a comprovacions d'agent actiu.
Activa PSK Marqueu la casella per habilitar el suport TLS mitjançant claus precompartides.
Afegeix la ubicació de l'agent al PATH Afegeix la ubicació de l'agent a la variable PATH.

Introduïu la identitat i el valor de la clau prèviament compartida. Aquesta passa només és disponible si heu marcat Habilitar PSK a la passa anterior.

Trieu els components Zabbix per instal·lar: Dimoni de l'agent Zabbix, Zabbix sender, Zabbix get.

Els components Zabbix juntament amb el fitxer de configuració s'instal·laran a la carpeta Zabbix Agent de fitxers de programa. zabbix_agentd.exe es configurarà com a servei de Windows amb inici automàtic.

Instal·lació des de la línia de comandes

Paràmetres admesos

Els MSI creats admeten els paràmetres següents.

Paràmetre Descripció
ADDDEFAULT Un llistat delimitada per comes de programes per instal·lar.
Valors possibles: AgentProgram, GetProgram, SenderProgram, ALL.
Exemple: ADDDEFAULT=AgentProgram, GetProgram
ADDLOCAL Un llistat delimitada per comes de programes per instal·lar.
Valors possibles: AgentProgram, GetProgram, SenderProgram, ALL.
Exemple: ADDLOCAL=AgentProgram, SenderProgram
ALLOWDENYKEY Seqüència de [paràmetres] "AllowKey" i "DenyKey" (/manual/config/items/restrict_checks) separats per ;
Empreu \\; per escapar del delimitador.
Exemple: ALLOWDENYKEY="AllowKey=system.run[tipus c:\windows\system32\drivers\etc\hosts];DenyKey=system.run[*]"
CONF La ruta completa a un fitxer de configuració personalitzat.
Exemple: CONF=c:\full\path\to\user.conf
ENABLEPATH Afegiu la ubicació de l'agent a la variable PATH.
ENABLEPERSISTENTBUFFER Només l'agent Zabbix 2. Habiliteu l'ús de l'emmagatzematge local persistent per als elements actius.
HOSTINTERFACE Un paràmetre opcional que defineix la interfície de l'equip.
HOSTMETADATA Un paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip.
HOSTMETADATAITEM Un paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix emprat per obtindre les metadades de l'equip.
HOSTNAME Un paràmetre opcional que defineix el nom de l'equip.
INCLUDE Seqüència inclou separats per ;
INSTALLFOLDER La ruta completa de la carpeta on s'instal·laran els components de Zabbix juntament amb el fitxer de configuració.
LISTENIP Un llistat d'adreces IP delimitades per comes que l'agent hauria d'escoltar.
LISTENPORT L'agent escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.
LOGFILE El nom del fitxer de registre.
LOGTYPE El tipus de sortida del registre.
PERSISTENTBUFFERFILE Només l'agent Zabbix 2. El fitxer on l'agent Zabbix 2 hauria de mantindre la base de dades SQLite.
PERSISTENTBUFFERPERIOD Només l'agent Zabbix 2. El període de temps durant el qual s'han d'emmagatzemar les dades quan no hi ha connexió amb el servidor o proxy.
SERVIDOR Un llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix i proxys Zabbix.
SERVERACTIVE L'adreça del proxy/proxy de Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives.
SKIP SKIP=fw - no instal·leu la regla d'excepció del tallafoc.
STATUSPORT Només l'agent Zabbix 2. Si s'estableix, l'agent escoltarà en aquest port les peticions d'estat HTTP (http://localhost:<port>/status).
TIMEOUT No gasteu més de segons Timeout en el processament.
TLSACCEPT Quines connexions entrants acceptar.
TLSCAFILE El nom d'accés complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
TLSCERTFILE La ruta completa d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSCONNECT Com s'ha de connectar l'agent al servidor o proxy Zabbix.
TLSCRLFILE La ruta completa d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSKEYFILE La ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada de l'agent, emprada per a comunicacions xifrades entre components de Zabbix.
TLSPSKFILE La ruta completa d'un fitxer que conté l'agent clau precompartida, emprat per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
TLSPSKIDENTITY La clau precompartida cadena d'identitat, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
TLSPSKVALUE El valor de cadena clau precompartida emprat per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
TLSSERVERCERTISSUER L'emissor del certificat del servidor (proxy) permès.
TLSSERVERCERTSUBJECT L'assumpte del certificat del servidor (proxy) permès.
Examples

To install Zabbix Windows agent from the command-line, you may run, for example:

SET INSTALLFOLDER=C:\Program Files\Zabbix Agent
    
    msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-7.0.0-x86.msi /qn^
    LOGTYPE=file^
    LOGFILE="%INSTALLFOLDER%\zabbix_agentd.log"^
    SERVER=192.168.6.76^
    LISTENPORT=12345^
    SERVERACTIVE=::1^
    HOSTNAME=myHost^
    TLSCONNECT=psk^
    TLSACCEPT=psk^
    TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^
    TLSPSKFILE="%INSTALLFOLDER%\mykey.psk"^
    TLSCAFILE="c:\temp\f.txt1"^
    TLSCRLFILE="c:\temp\f.txt2"^
    TLSSERVERCERTISSUER="My CA"^
    TLSSERVERCERTSUBJECT="My Cert"^
    TLSCERTFILE="c:\temp\f.txt5"^
    TLSKEYFILE="c:\temp\f.txt6"^
    ENABLEPATH=1^
    INSTALLFOLDER="%INSTALLFOLDER%"^
    SKIP=fw^
    ALLOWDENYKEY="DenyKey=vfs.file.contents[/etc/passwd]"

You may also run, for example:

msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-7.0.0-x86.msi /qn^
    SERVER=192.168.6.76^
    TLSCONNECT=psk^
    TLSACCEPT=psk^
    TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^
    TLSPSKVALUE=1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952

If both TLSPSKFILE and TLSPSKVALUE are passed, then TLSPSKVALUE will be written to TLSPSKFILE.