You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

8. Monitoratge de serveis

Vista general

El monitoratge de serveis és un monitoratge a nivell empresarial que es pot emprar per obtindre informació sobre tot l'arbre de serveis de la infraestructura de TI, identificar els punts febles de la infraestructura, calcular el SLA de diversos departaments de TI i verificar altra informació a un nivell superior. El monitoratge del servei se centra en la disponibilitat global d'un servei en lloc de detalls de baix nivell, com ara espai de disc baix, càrrega elevada de la CPU, etc. Des de Zabbix 6.0, el monitoratge del servei també proporciona funcionalitat per trobar la causa arrel d'un problema si un servei no funciona com s'espera.

El monitoratge del servei us permet crear una representació jeràrquica de les dades monitorades.

Una estructura de servei molt senzilla podria assemblar-se a:

 Servei
    |
    |-Estacions de treball
    | |
    | |-Estació de treball 1
    | |
    | |-Estació de treball 2
    |
    |-Servidors

Cada node de l'estructura té un estat d'atribut. L'estat es calcula i es propaga a nivells superiors segons l'algorisme seleccionat. L'estat dels nodes individuals es veu afectat per l'estat dels problemes mapats. L'assignació de problemes es fa amb etiquetatge.

Zabbix pot enviar notificacions o executar automàticament un script al servidor Zabbix quan es detecta un canvi d'estat del servei. És possible definir regles flexibles si un servei principal ha d'entrar en 'estat problemàtic' en funció de l'estat dels serveis secundaris. Les dades dels problemes de servei es poden emprar per calcular el SLA i enviar informes de SLA basats en el conjunt flexible de condicions.

El monitoratge dels serveis es configura al menú Serveis, que consta de les seccions següents:

La secció Serveis us permet crear una jerarquia de la vostra infraestructura monitorada afegint serveis principals i, a continuació, serveis secundaris als serveis principals.

A més de configurar l'arbre de serveis, aquesta secció ofereix una visió general de tota la infraestructura i ajuda a identificar ràpidament els problemes que han provocat un canvi en l'estat del servei.

En aquesta secció, podeu definir acords de nivell de servei i establir objectius de nivell de servei per a serveis específics.

En aquesta secció, podeu veure els informes de SLA.

Accions de servei

En aquesta secció, podeu configurar accions de servei.

Les accions de servei són opcionals i us permeten:

 • enviar una notificació quan un servei és caigut;
 • executar una comanda remota en un servidor Zabbix durant un canvi d'estat del servei;
 • enviar una notificació de recuperació quan un servei torni a ésser operatiu.

Veieu també: