You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Exemple de configuració de monitoratge de VMware

Vista general

L'exemple següent descriu com configurar Zabbix per monitorar les màquines virtuals VMware. Això implica:

 • crear un equip que representi el vostre entorn VMware;
 • crear una regla de descoberta de baix nivell que trobi màquines virtuals al vostre entorn VMware;
 • Creació d'un prototip d'equip, a partir del qual Zabbix generarà equips reals per a màquines virtuals trobades per la regla de descoberta de baix nivell.

Requisits previs

Aquest exemple no cobreix la configuració de VMware. Suposem que VMware ja és configurat.

Abans de continuar, configureu el paràmetre StartVMwareCollectors al fitxer de configuració del servidor Zabbix a 2 o més (el valor predeterminat és 0).

Crear un equip

1. Aneu a Recull de dadesEquips.

2. Crear un equip:

 • Al camp Nom d'equip, introduïu un nom d'equip(per exemple, "VMware VMs").
 • Al camp Grups d'equips, escriviu o trieu un grup d'equips (per exemple, "Màquines virtuals").

 • A la pestanya Macros, configureu les macros d'equipsegüents:
  • {$VMWARE.URL} - URL de l'SDK del servei VMware (hipervisor ESXi) (https://servername/sdk)
  • {$VMWARE.USERNAME}: nom d'usuari del servei VMware
  • {$VMWARE.PASSWORD} - Mot de pas d'usuari del servei VMware {$VMWARE.USERNAME}

3. Feu clic al botó Afegir per crear l'equip. Aquest equip representarà el vostre entorn VMware.

Creació d'una regla de descoberta de baix nivell

1. Feu clic a Discovery per a l'equip creat per anar a la llista de regles de descoberta de baix nivell per a aquest equip.

2. Creeu una regla de descoberta de baix nivell:

 • Al camp Nom, introduïu un nom de regla de descoberta de baix nivell (per exemple, "Trobeu màquines virtuals de VMware").
 • Al camp Tipus, trieu "Comprovació simple".
 • Al camp Clau, introduïu la clau d'element integrada per trobar les màquines virtuals VMware: vmware.vm.discovery[{$VMWARE.URL}] .
 • Als camps Nom d'usuari i Mot de pas, introduïu les macros corresponents configurades prèviament a l'equip.

3. Feu clic al botó Afegir per crear la regla de descoberta de baix nivell. Aquesta regla de descoberta descobrirà màquines virtuals al vostre entorn VMware.

Create a host prototype

1. In the list of low-level discovery rules, click Host prototypes for the previously created low-level discovery rule.

2. Create a host prototype. Since host prototypes are blueprints for creating hosts through low-level discovery rules, most fields will contain low-level discovery macros. This ensures that the hosts are created with properties based on the content retrieved by the previously created low-level discovery rule.

 • In the Host name field, enter the macro {#VM.UUID}.
 • In the Visible name field, enter the macro {#VM.NAME}.
 • In the Templates field, enter or select the "VMware Guest" template. This template contains VMware items and discovery rules for monitoring the power state of a virtual machine, CPU usage, memory usage, network devices, etc.
 • In the Host groups field, enter or select a host group (for example, "Discovered hosts").
 • In the Interfaces field, add a custom host interface. Then, enter the macro {#VM.DNS} in the DNS name field, or enter the macro {#VM.IP} in the IP address field. Alternatively, if your VMware environment virtual machines have multiple interfaces, proceed to the Advanced host interface configuration section. Configuring a custom host interface is necessary for the correct functioning of the VMware Guest template.

 • In the Macros tab, set the {$VMWARE.VM.UUID} macro with the value {#VM.UUID}. This is necessary for the correct functioning of the VMware Guest template that uses this macro as a host-level user macro in item parameters (for example, vmware.vm.net.if.discovery[{$VMWARE.URL}, {$VMWARE.VM.UUID}]).

3. Click the Add button to create the host prototype. This host prototype will be used to create hosts for virtual machines discovered by the previously created low-level discovery rule.

Veure els equips i les mètriques

Un cop creat el prototip d'equip, la regla de descoberta de baix nivell crearà equips per a les màquines virtuals de VMware trobades i Zabbix començarà a monitorar-les. Tingueu en compte que la descoberta i la creació d'equips també es poden executar manualment, si cal.

Per veure els equips creats, aneu a la secció de menú Recull de dadesEquips.

Per veure les mètriques recollides , aneu a la secció de menú MonitoratgeEquips i feu clic a Dades més recents per a un dels equips.

Advanced host interface configuration

The vmware.vm.discovery[{$VMWARE.URL}] item key, configured in the Create a low-level discovery rule section, returns network interfaces data in the "net_if" field:

"net_if": [
       {
        "ifname": "5000",
        "ifdesc": "Network adapter 1",
        "ifmac": "00:11:22:33:44:55",
        "ifconnected": true,
        "iftype": "VirtualVmxnet3",
        "ifbackingdevice": "VLAN(myLab)",
        "ifdvswitch_uuid": "",
        "ifdvswitch_portgroup": "",
        "ifdvswitch_port": "",
        "ifip": [
         "127.0.0.1",
         "::1"
        ]
       },
       {
        "ifname": "5001",
        "ifdesc": "Network adapter 2",
        "ifmac": "00:11:22:33:44:55",
        "ifconnected": false,
        "iftype": "VirtualVmxnet3",
        "ifbackingdevice": "VLAN(myLab2)",
        "ifdvswitch_uuid": "",
        "ifdvswitch_portgroup": "",
        "ifdvswitch_port": "",
        "ifip": []
       }
      ]

This data can be used to configure a custom host interface.

1. When creating a low-level discovery rule, additionally configure a low-level discovery macro. In the LLD macros tab, create a custom LLD macro with a JSONPath value. For example:

 • {#MYLAB.NET.IF} - $.net_if[?(@.ifbackingdevice=="VLAN(myLab)")].ifip[0].first()

2. When creating a host prototype, add a custom host interface and enter the LLD macro in the DNS name or IP address field.