You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Estat de descoberta

Vista general

Aquest giny mostra un resum de l'estat de les regles de descoberta de xarxa actives.

Tots els paràmetres de configuració són comuns per a tots els ginys.