You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Triggers

Vista general

Es pot accedir a la llista de triggers d'un equip des de Recull de dades → Equips fent clic a Triggers per a l'equip respectiu.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Gravetat La gravetat del trigger es mostra tant pel nom com pel color de fons de la cel·la.
Valor Es mostra el valor del trigger:
OK - el trigger és en estat CORRECTE
PROBLEMA - el trigger és en estat PROBLEMA
Equip Equip del trigger.
Aquesta columna només es mostra si hi ha diversos equips triats al filtre.
Nom Nom del trigger, que es mostra com un enllaç blau per als detalls del trigger.
Fer clic a l'enllaç del nom del trigger s'obre el [formulari de configuració] (/manual/config/triggers/trigger#configuration).<br >Si el trigger de l'equip pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom del trigger, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de triggers al nivell de plantilla.
Si el trigger s'ha creat a partir d'un prototip de trigger, el seu nom va precedit pel nom de la regla de descoberta de baix nivell, en color taronja. Si feu clic al nom de la regla de descoberta, s'obrirà la llista de prototips de trigger.
Dades operacionals Definició de dades operacionals del trigger, que conté cadenes i macros arbitràries que es resoldran dinàmicament a MonitoratgeProblemes.
Expressió Es mostra l'expressió trigger. La part de l'element equip de l'expressió es mostra com a enllaç, que condueix al formulari de configuració de l'element.
Estat Es mostra l'estat del trigger: Activat, Desactivat o Desconegut. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo: d'Activat a Inhabilitat (i enrere); de Desconegut a Desactivat (i enrere).
Els problemes d'un trigger desactivat ja no es mostren a la interfície, però no s'esborren.
Informació Si tot funciona correctament, no es veu cap icona en aquesta columna. En cas d'error, es mostra una icona quadrada amb la lletra "i". Passeu el cursor per sobre de la icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'error.
Etiquetes Si un trigger conté etiquetes, el nom i el valor de l'etiqueta es veuen en aquesta columna.

Per configurar un trigger nou, feu clic al botó Crear trigger a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar - canvia l'estat d'activació a Activat
  • Desactivar - canvia l'estat d'activació a Desactivat
  • Copiar - copia els triggers a altres equips o plantilles
  • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diversos triggers alhora
  • Esborrar - esborra els triggers

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels triggers respectius i feu clic al botó requerit.

Emprant filtres

Podeu emprar el filtre per veure només els triggers que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros sense resoldre.

La icona Filtre és disponible a l'extrem superior dret. En fer-hi clic s'obrirà un filtre on podreu especificar els criteris de filtrat desitjats.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips principal tria implícitament tots els grups d'equips heretats.
Els grups d'equips que només contenen plantilles no es poden triar.
Equips Filtra per un o més equips.
Si ja s'han seleccionat grups d'equips a dalt, la tria d'equip es limita a aquests grups.
Nom Filtra pel nom del trigger.
Gravetat Trieu per filtrar per una o diverses gravetats del trigger.
Estat Filtra per estat del trigger.
Status Filtra per estat del trigger.
Valor Filtra per valor del trigger.
Etiquetes Filtra per nom i valor de l'etiqueta trigger. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms d'etiquetes especificats i valors (distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou l'especificat noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O
O - n'hi ha prou si es compleix una condició
Les macros i funcions de macro s'admeten tant als camps de nom d'etiqueta com de valor de l'etiqueta.
Heretat Filtra els triggers heretats (o no heretats) d'una plantilla.
Descobert Filtra els triggers descoberts (o no descoberts) per una descoberta de baix nivell.
Amb dependències Filtra els triggers amb (o sense) dependències.