You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Triggers

Vista general

Es pot accedir a la llista de triggers d'una plantilla des de Configuració → Plantilles fent clic a Triggers de la plantilla respectiva.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Gravetat La gravetat del trigger es mostra tant pel nom com pel color de fons de la cel·la.
Plantilla Plantilla a la qual pertany el trigger.
Aquesta columna només es mostra si hi ha diverses plantilles triades al filtre.
Nom Nom del trigger es mostra com a enllaç blau per als detalls del trigger.
Fent clic a l'enllaç del nom del trigger s'obre el [formulari de configuració] (/manual/config/triggers/trigger#configuration).
Si el trigger s'hereta d'una altra plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom del trigger, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de triggers en aquest nivell de plantilla.
Dades operacionals Definició de dades operacionals del trigger, que conté cadenes i macros arbitràries que es resoldran dinàmicament a MonitoratgeProblemes.
Expressió Es mostra l'expressió trigger. La part de l'element de plantilla de l'expressió es mostra com a enllaç, que condueix al formulari de configuració de l'element.
Estat Es mostra l'estat del trigger - Activat o Desactivat. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo: d'Activat a Inhabilitat (i enrere).
Etiquetes Si un trigger conté etiquetes, el nom i el valor de l'etiqueta es mostren en aquesta columna.

Per configurar un trigger nou, feu clic al botó Crear trigger a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar - canvia l'estat d'activació a Activat
  • Desactivar - canvia l'estat d'activació a Desactivat
  • Copiar - copia els triggers a altres equips o plantilles
  • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diversos triggers alhora
  • Esborrar - esborra els triggers

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels triggers respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només els triggers que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

La icona Filtre és disponible a la cantonada superior dreta. En fer-hi clic, s'obrirà un filtre en el qual podeu especificar els criteris de filtre desitjats.

Paràmetre Descripció
Grups de plantilles Filtra per un o més grups de plantilles.
Especificar un grup d'equips principal tria implícitament tots els grups de plantilles heretats.
Plantilles Filtra per una o més plantilles.
Si ja s'han triat grups d'equips a dalt, la selecció de plantilles es limitarà a aquests grups.
Nom Filtra pel nom del trigger.
Gravetat Seleccioneu per filtrar per una o més gravetats del trigger.
Estat Filtra per estat del trigger.
Etiquetes Filtra per nom i valor de l'etiqueta trigger. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden definir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats ​​(distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou noms d'etiquetes especificats on els valors de les etiquetes contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)<br >No existeix - exclou els valors especificats noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen les dades introduïdes cadena (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions amb el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per condició O< br >O - suficient si es compleix una condició
Heretat Filtra els triggers heretats (o no heretats) dels models enllaçats.
Amb dependències Filtra els triggers amb (o sense) dependències.