You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Equips

Vista general

Els equips s'exporten (/manual/xml_export_import) amb molts objectes i relacions d'objectes.

L'exportació d'equips conté:

 • Grups d'equips enllaçats
 • Dades de l'equip
 • Enllaços a plantilles
 • Connexió amb altres grups d'equips
 • Interfícies d'equips
 • Elements enllaçats directament
 • Triggers connectats directament
 • Gràfics directament enllaçats
 • Regles de descoberta directament relacionades amb tots els prototips
 • Escenaris web enllaçats directament
 • Macros d'equips
 • Informació de l'inventari d'equips
 • Mapes de valors

Exportació

Per exportar equips, feu el següent:

 1. Aneu a: Recull de dadesEquips.
 2. Marqueu les caselles dels equips que voleu exportar.
 3. Cliqueu a Exportar sota la llista.

Segons el format triat, els equips s'exporten a un arxiu local amb un nom per defecte:

 • zabbix_export_hosts.yaml - a exportacions YAML (opció per defecte);
 • zabbix_export_hosts.xml - en format XML;
 • zabbix_export_hosts.json - en format JSON.

Importar

Per importar equips, feu el següent:

 1. Aneu a Recull de dadesEquips.
 2. Feu clic a Importar a la dreta.
 3. Trieu el fitxer d'importació.
 4. Feu clic a Importar.

Si marqueu la casella de selecció Opcions avançades, es mostrarà una llista detallada de tots els elements importables: marqueu o desmarqueu cada regla d'importació segons sigui necessari.

Si feu clic a la casella de selecció de la filera Tot, tots els elements que hi ha a sota es marquen/desmarquen.

Regles d'importació:

Regla Descripció
Actualització existent Els elements existents s'actualitzaran amb les dades extretes del fitxer d'importació. En cas contrari, no s'actualitzaran.
Crear nou La importació afegirà nous elements emprant les dades del fitxer d'importació. En cas contrari no els afegirà.
Esborrar el que manca La importació esborrarà els elements existents que no són presents al fitxer d'importació. En cas contrari, no els esborrarà.
Si es marca Esborrar el que manca per a l'enllaç de plantilles, es desenllaçarà l'enllaç de plantilles existent que no sigui present al fitxer d'importació. Les entitats (elements, triggers, gràfics, etc.) heretades de les plantilles no enllaçades no s'esborraran (tret que també s'hagi triat l'opció Esborrar el que manca per a cada entitat).

Es veurà un missatge d'èxit o fallida de la importació a la interfície.

Format d'exportació

Format d'exportació en YAML:

zabbix_export:
     version: '6.4'
     host_groups:
      - uuid: f2481361f99448eea617b7b1d4765566
       name: 'Discovered hosts'
      - uuid: 6f6799aa69e844b4b3918f779f2abf08
       name: 'Zabbix servers'
     hosts:
      - host: 'Zabbix server 1'
       name: 'Main Zabbix server'
       templates:
        - name: 'Linux by Zabbix agent'
        - name: 'Zabbix server health'
       groups:
        - name: 'Discovered hosts'
        - name: 'Zabbix servers'
       interfaces:
        - ip: 192.168.1.1
         interface_ref: if1
       items:
        - name: 'Zabbix trap'
         type: TRAP
         key: trap
         delay: '0'
         history: 1w
         preprocessing:
          - type: MULTIPLIER
           parameters:
            - '8'
         tags:
          - tag: Application
           value: 'Zabbix server'
         triggers:
          - expression: 'last(/Zabbix server 1/trap)=0'
           name: 'Last value is zero'
           priority: WARNING
           tags:
            - tag: Process
             value: 'Internal test'
       tags:
        - tag: Process
         value: Zabbix
       macros:
        - macro: '{$HOST.MACRO}'
         value: '123'
        - macro: '{$PASSWORD1}'
         type: SECRET_TEXT
       inventory:
        type: 'Zabbix server'
        name: yyyyyy-HP-Pro-3010-Small-Form-Factor-PC
        os: 'Linux yyyyyy-HP-Pro-3010-Small-Form-Factor-PC 4.4.0-165-generic #193-Ubuntu SMP Tue Sep 17 17:42:52 UTC 2019 x86_64'
       inventory_mode: AUTOMATIC
     graphs:
      - name: 'CPU utilization server'
       show_work_period: 'NO'
       show_triggers: 'NO'
       graph_items:
        - drawtype: FILLED_REGION
         color: FF5555
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,steal]'
        - sortorder: '1'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: 55FF55
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,softirq]'
        - sortorder: '2'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '009999'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,interrupt]'
        - sortorder: '3'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '990099'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,nice]'
        - sortorder: '4'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '999900'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,iowait]'
        - sortorder: '5'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '990000'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,system]'
        - sortorder: '6'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '000099'
         calc_fnc: MIN
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,user]'
        - sortorder: '7'
         drawtype: FILLED_REGION
         color: '009900'
         item:
          host: 'Zabbix server 1'
          key: 'system.cpu.util[,idle]'

Etiquetes d'elements

Els valors de les etiquetes d'elements es detallen a la taula d'aquí sota.

Etiquetes d'equips
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
host_groups x Element arrel per a grups d'equips.
uuid x cadena Identificador únic per a aquest grup d'equips.
nom x cadena Nom del grup d'equips.
hosts - Element arrel per a equips.
host x cadena Nom d'equip únic.
name - cadena Nom d'equip visible.
description - text Descripció de l'equip.
estat - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Estat de l'equip.
ipmi_authtype - cadena -1 - PER Defecte (predeterminat)
0 - CAP
1 - MD2
2 - MD5
4 - RECTE
5 - OEM< br>6 - RMCP_PLUS
Tipus d'autenticació de sessió IPMI.
ipmi_privilege - cadena 1 - CALLBACK
2 - USUARI (per defecte)
3 - OPERADOR
4 - ADMINISTRADOR
5 - OEM
Nivell de privilegi de sessió IPMI.
ipmi_username - cadena Nom d'usuari per a comprovacions IPMI.
ipmi_password - cadena Mot de pas per a comprovacions IPMI.
proxy - Proxy.
name x cadena Nom del proxy (si n'hi ha) que monitora l'equip.
templates - Element arrel per a plantilles enllaçades.
name x cadena Nom de la plantilla.
interfaces - Element arrel per a interfícies d'equip.
default - cadena 0 - NO
1 - SÍ (predeterminat)
Si aquesta és la interfície de l'equip principal.
Només pot haver-hi una interfície primària d'un tipus en un equip.
type - cadena 1 - ZABBIX (per defecte)
2 - SNMP
3 - IPMI
4 - JMX
Tipus d'interfície.
useip - cadena 0 - NO
1 - SÍ (per defecte)
Si s'emprarà la IP com a interfície per connectar-se a l'equip (si no, s'emprarà DNS).
ip - cadena Adreça IP, pot ser IPv4 o IPv6.

Necessari si la connexió es fa mitjançant IP.
dns - cadena Nom DNS.

Necessari si la connexió es fa mitjançant DNS.
port - cadena Nombre de port. Admet macros d'usuari.
interface_ref x cadena Format: if<N> Nom de referència de la interfície que s'emprarà als elements.
details - Element arrel per als detalls de la interfície.
version - cadena 1 - SNMPV1
2 - SNMP_V2C (per defecte)
3 - SNMP_V3
Empreu aquesta versió SNMP.
community - cadena Comunitat SNMP.

Requerit pels elements SNMPv1 i SNMPv2.
contextname - cadena Nom de context SNMPv3.

Només l'empren els elements SNMPv3.
securityname - cadena Nom de seguretat SNMPv3.

Només l'empren els elements SNMPv3.
securitylevel - cadena 0 - NOAUTHNOPRIV (predeterminat)
1 - AUTHNOPRIV
2 - AUTHPRIV
Nivell de seguretat SNMPv3.

Només l'empren els elements SNMPv3.
authprotocol - cadena 0 - MD5 (per defecte)
1 - SHA1
2 - SHA224
3 - SHA256
4 - SHA384
5 - SHA512
Protocol d'autenticació SNMPv3 .

Només l'empren els elements SNMPv3.
passphrase - cadena Frase de pas d'autenticació SNMPv3.

Només l'empren els elements SNMPv3.
privprotocol - cadena 0 - DES (predeterminat)
1 - AES128
2 - AES192
3 - AES256
4 - AES192C
5 - AES256C
Protocol de privadesa SNMPv3 .

Només l'empren els elements SNMPv3.
passphrase - cadena Frase de pas de privadesa SNMPv3.

Només l'empren els elements SNMPv3.
bulk - cadena 0 - NO
1 - YES (per defecte)
Utilitza sol·licituds massives per a SNMP.
articles - Element arrel dels elements.
Per als valors de l'etiqueta d'element, vegeu les etiquetes de l'equip element.
items - Element arrel per a les etiquetes d'equip.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
macros - Element arrel per a macros.
macro x Nom de la macro d'usuari.
type - cadena 0 - TEXT (per defecte)
1 - SECRET_TEXT
2 - VAULT
Tipus de la macro.
value - cadena Valor de macro d'usuari.
description - cadena Descripció macro d'usuari.
inventory - Element arrel per a l'inventari de l'equip.
<inventory_property> - Propietat d'inventari individual.

Totes les propietats d'inventari disponibles es mostren sota les etiquetes respectives, p. <tipus>, <nom>, <os> (veieu l'exemple anterior).
inventory_mode - cadena -1 - DESACTIVAT
0 - MANUAL (per defecte)
1 - AUTOMÀTIC
Mode d'inventari.
valuemaps - Element arrel per als mapes de valors de l'equip.
name x cadena Nom del mapa de valors.
mapping - Element arrel per a mapes.
value x cadena Valor d'un mapatge.
newvalue x cadena Nou valor d'un mapatge.

Host interfaces

Element Type Description
default string Whether this is the primary host interface. Note that there can be only one primary interface of one type on a host.
Possible values:1 NO (0), YES (1, default).
type string Interface type.
Possible values:1 ZABBIX (1, default), SNMP (2), IPMI (3), JMX (4).
useip string Whether to use IP as the interface for connecting to the host (otherwise, DNS will be used).
Possible values:1 NO (0), YES (1, default).
ip string (required for IP connections) IP address (IPv4 or IPv6).
dns string (required for DNS connections) DNS name.
port string Port number.
details Root element for interface details.
version string Use this SNMP version.
Possible values:1 SNMPV1 (1), SNMP_V2C (2, default), SNMP_V3 (3).
community string (required for SNMPv1 and SNMPv2 items) SNMP community.
max_repetitions string Max repetition value for native SNMP bulk requests (GetBulkRequest-PDUs).
Supported for SNMPv2 and SNMPv3 items (discovery[] and walk[] items).
Default: 10.
contextname string SNMPv3 context name.
Supported for SNMPv3 items.
securityname string SNMPv3 security name.
Supported for SNMPv3 items.
securitylevel string SNMPv3 security level.
Supported for SNMPv3 items.
Possible values:1 NOAUTHNOPRIV (0, default), AUTHNOPRIV (1), AUTHPRIV (2).
authprotocol string SNMPv3 authentication protocol.
Supported for SNMPv3 items.
Possible values:1 MD5 (0, default), SHA1 (1), SHA224 (2), SHA256 (3), SHA384 (4), SHA512 (5).
authpassphrase string SNMPv3 authentication passphrase.
Supported for SNMPv3 items.
privprotocol string SNMPv3 privacy protocol.
Supported for SNMPv3 items.
Possible values:1 DES (0, default), AES128 (1), AES192 (2), AES256 (3), AES192C (4), AES256C (5).
privpassphrase string SNMPv3 privacy passphrase.
Supported for SNMPv3 items.
bulk string Use bulk requests for SNMP.
Possible values:1 NO (0), YES (1, default).
interface_ref string Interface reference name to be used in items (format: if<N>).

See also: Host interface object (refer to the relevant property with a matching name).

Etiquetes d'element equip
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
articles - Element arrel dels elements.
name x cadena Nom de l'element.
type - cadena 0 - ZABBIX_PASSIVE (per defecte)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERN
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERN
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
15 - CALCULAT
16 - JMX
17 - SNMP_TRAP
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
21 - ITEM_TYPE_SCRIPT
Tipus d'element.
snmp_oid - cadena ID d'objecte SNMP.

Requerit pels elements SNMP.
key x cadena Clau d'element.
delay - cadena Per defecte: 1m Interval d'actualització de l'element.

Tingueu en compte que el "retard" sempre serà "0" per als elements de trapper.

Admet segons o una unitat de temps amb sufix (30s, 1m, 2h, 1d).
Opcionalment, un o més intervals personalitzats es poden especificar com a intervals flexibles o com a programació.<br >Múltiples intervals són separats per un punt i coma.
Es poden emprar macros d'usuari. Una sola macro ha d'omplir tot el camp. No s'admeten diverses macros en un camp o macros barrejades amb text.
Els intervals flexibles es poden escriure com a dues macros separades per una barra inclinada (p. ex., {$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}).
history - cadena Per defecte: 90d Unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de l'historial. Unitat de temps amb sufix, macro d'usuari o macro LLD.
trends - cadena Per defecte: 365d Unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de tendències. Unitat de temps amb sufix, macro d'usuari o macro LLD.
status - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Estat de l'element.
value_type - cadena 0 - FLOAT
1 - CHAR
2 - REGISTR
3 - UNSIGNED (per defecte)
4 - TEXT
Tipus de valor rebut.
allowed_hosts - cadena Llista d'adreces IP (delimitades per comes) dels equips que permeten enviar dades per a l'element.

Emprat pels elements de trapper i de l'agent HTTP.
units - cadena Unitats de valors retornats (bps, B, etc).
params - text Paràmetres addicionals segons el tipus d'element:
- script executat per a elements Script, SSH i Telnet;
- Consulta SQL per a elements de monitor de base de dades;
- fórmula per a elements calculats.
ipmi_sensor - cadena Sensor IPMI.

Ús només per articles IPMI.
authtype - cadena Tipus d'autenticació per als elements de l'agent SSH:
0 - PASSWORD (predeterminat)
1 - PUBLIC_KEY

Tipus d'autenticació per als elements de l'agent HTTP:
0 - NINGÚ (per defecte)
1 - BÀSIC
2 - NTLM
Tipus d'autenticació.

Només l'empren els elements d'agent SSH i HTTP.
username - cadena Nom d'usuari per a l'autenticació.
S'empra per comprovació simple, SSH, Telnet, monitor de base de dades, elements d'agent JMX i HTTP.

Requerit per elements SSH i Telnet.
Quan l'empra l'agent JMX, el mot de pas hauria de ser també especificat juntament amb el nom d'usuari o les dues propietats s'han de deixar en blanc.
password - cadena Mot de pas per a l'autenticació.
S'empra per comprovació simple, SSH, Telnet, monitor de base de dades, elements de l'agent JMX i HTTP.

Quan l'empra l'agent JMX, el nom d'usuari també s'ha d'especificar juntament amb el mot de pas o ambdues propietats s'han de deixar en blanc.
publickey - cadena Nom del fitxer de clau pública.

Requerit per als elements de l'agent SSH.
privatekey - cadena Nom del fitxer de clau privada.

Requerit per als elements de l'agent SSH.
description - text Descripció de l'element.
inventory_link - cadena 0 - CAP

Nom del camp d'inventari de l'equip en majúscules. Per exemple:
4 - ALIAS
6 - OS_FULL
14 - HARDWARE
etc.
Camp d'inventari de l'equip que s'omple per l'element.

Consulteu la pàgina d'inventari d'equip per obtindre una llista de camps d'inventari d'equip admesos i els seus identificadors.
logtimefmt - cadena Format de l'hora a les entrades de registre.
Ús només pels elements de registre.
interface_ref - cadena Format: if<N> Referència a la interfície de l'equip.
jmx_endpoint - cadena Punt final JMX.

Només l'empren els elements de l'agent JMX.
url - cadena Cadena d'URL.

Només és necessari per als elements de l'agent HTTP.
allow_traps - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - YES
Permet omplir el valor com en un element trapper.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
follow_redirects - cadena 0 - NO
1 - YES (per defecte)
Seguiu les redireccions de resposta HTTP mentre agrupeu dades.

Només s'empren els elements de l'agent HTTP.
headers - Element arrel per a les capçaleres de petició HTTP(S), on el nom de la capçalera s'empra com a clau i el valor de la capçalera com a valor.
Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
name x cadena Nom de la capçalera.
value x cadena Valor de la capçalera.
http_proxy - cadena Cadena de connexió de proxy HTTP(S).

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
output_format - cadena 0 - RAW (predeterminat)
1 - JSON
Com processar la resposta.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
post_type - cadena 0 - RAW (predeterminat)
2 - JSON
3 - XML
Tipus de cos de dades de la publicació.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
posts - cadena Les dades del cos de la petició HTTP(S).

Només l'empren elements d'agent HTTP.
query_fields - Element arrel per als paràmetres de consulta.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
name x cadena Nom del paràmetre.
value - cadena Valor del paràmetre.
request_method - cadena 0 - GET (per defecte)
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD
Mètode de petició.

Ús només per elements d'agent HTTP.
retrieve_mode - cadena 0 - BODY (per defecte)
1 - HEADERS
2 - BOTH
Quina part de la resposta s'ha d'emmagatzemar.

Ús només per elements d'agent HTTP.
ssl_cert_file - cadena Camí del fitxer de la clau SSL pública.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
ssl_key_file - cadena Camí del fitxer de la clau SSL privada.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
ssl_key_password - cadena Mot de pas per al fitxer de clau SSL.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
status_codes - cadena Intervals de codis d'estat HTTP obligatoris separats per comes. Admet macros d'usuari.
Exemple: 200.200-{$M},{$M},200-400

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
timeout - cadena Temps d'espera de la petició de sondeig de dades d'element. Admet macros d'usuari.

Emprat per l'agent HTTP i els elements d'script.
verify_host - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Valida que el nom de l'equip de la connexió coincideixi amb el del certificat de l'equip.
< br>Ús només pels elements de l'agent HTTP.
verify_peer - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Valida que el certificat de l'equip és autèntic.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
parameters - Element arrel per als paràmetres definits per l'usuari.

Només l'empren els elements d'script.
name x cadena Nom del paràmetre.

Només l'empren els elements de l'script.
value - cadena Valor del paràmetre.

Només l'empren els elements de l'script.
mapa de valors - Mapa de valors.
name x cadena Nom del mapa de valors que s'emprarà per a l'element.
preprocessament - Element arrel per al preprocessament del valor de l'element.
step - Passa de preprocessament del valor de l'article individual.
type x cadena 1 - MULTIPLICADOR
2 - RTRIM
3 - LTRIM
4 - TRIM
5 - REGEX
6 - BOOL_TO_DECIMAL
7 - OCTAL_TO_DECIMAL
8 - HEX_TO_DECIMAL
9 - SIMPLE_CHANGE (calculat com a (valor rebut-valor anterior))
10 - CHANGE_PER_SECOND (calculat com a (rebut) valor-valor anterior)/(hora ara-hora de la darrera comprovació))
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
13 - IN_RANGE
14 - MATCHES_REGEX
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - VERIFY_JSON_ERROR
17 - VERIFY_XML_ERROR
18 - VERIFY_REGEX_ERROR
19 - DISCARD_UNCHANGED
20 - DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
22 - PROMETHEUS_PATTERN
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_REPLACE
26 - VERIFY_NOT_SUPPORTED
27 - XML_TO_JSON
Tipus de lA pasSA de preprocessament del valor de l'element.
parameters - Element arrel per als paràmetres de lA pasSA de preprocessament del valor de l'element.
parameter x cadena Paràmetre individual de lA pasSA de preprocessament del valor de l'element.
error_handler - cadena 0 - ORIGINAL_ERROR (per defecte)
1 - DESCART_VALUE
2 - CUSTOM_VALUE
3 - CUSTOM_ERROR
Tipus d'acció emprat en cas d'error de LA pasSA de preprocessament.
error_handler_params - cadena Paràmetres del gestor d'errors emprats amb 'error_handler'.
master_element - Article principal d'article individual.

Requerit per elements dependents.
key x cadena Valor de clau de l'element principal de l'element dependent.

Es permet la recursivitat fins a 3 elements dependents i el recompte màxim d'elements dependents igual a 29999.
triggers - Element arrel per a triggers simples.
Per als valors de l'etiqueta de l'element trigger, veieu etiquetes d'activació d'equips.
tags - Element arrel per a les etiquetes d'elements.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
Host item value preprocessing steps
Element Type Description
type string (required) The item value preprocessing step type.
Possible values:1 MULTIPLIER (1), RTRIM (2), LTRIM (3), TRIM (4), REGEX (5), BOOL_TO_DECIMAL (6), OCTAL_TO_DECIMAL (7), HEX_TO_DECIMAL (8), SIMPLE_CHANGE (9, calculated: received value - previous value), CHANGE_PER_SECOND (10, calculated: (received value - previous value)/(time now - time of last check)), XMLPATH (11), JSONPATH (12), IN_RANGE (13), MATCHES_REGEX (14), NOT_MATCHES_REGEX (15), CHECK_JSON_ERROR (16), CHECK_XML_ERROR (17), CHECK_REGEX_ERROR (18), DISCARD_UNCHANGED (19), DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT (20), JAVASCRIPT (21), PROMETHEUS_PATTERN (22), PROMETHEUS_TO_JSON (23), CSV_TO_JSON (24), STR_REPLACE (25), CHECK_NOT_SUPPORTED (26), XML_TO_JSON (27), SNMP_WALK_VALUE (28), SNMP_WALK_TO_JSON (29), SNMP_GET_VALUE (30).
parameters (required) Root element for parameters of the item value preprocessing step.
parameter string Individual parameter of the item value preprocessing step.
error_handler string Action type used in case of preprocessing step failure.
Possible values:1 ORIGINAL_ERROR (0, default), DISCARD_VALUE (1), CUSTOM_VALUE (2), CUSTOM_ERROR (3).
error_handler_params string Error handler parameters.

See also: Item preprocessing object (refer to the relevant property with a matching name).

Etiquetes de trigger d'equip
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
triggers - Element arrel per a triggers.
expression x cadena Expressió del trigger.
recovery_mode - string 0 - EXPRESSIÓ (per defecte)
1 - RECOVERY_EXPRESSION
2 - NONE
Base per generar esdeveniments OK.
recovery_expression - cadena Activar l'expressió de recuperació.
correlation_mode - string 0 - DESACTIVAT (per defecte)
1 - TAG_VALUE
Mode de correlació (sense correlació d'esdeveniments o correlació d'esdeveniments per etiqueta).
correlation_tag - cadena El nom de l'etiqueta que s'emprarà per a la correlació d'esdeveniments.
name x cadena Nom del trigger.
event_name - cadena Nom de l'esdeveniment.
opdata - cadena Dades operatives.
nom_url - cadena Etiqueta per a l'URL associat al trigger.
url - cadena URL associat al trigger.
status - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Estat del trigger.
priority - string 0 - NO_CLASSIFICAT (predeterminat)
1 - INFO
2 - AVÍS
3 - MITJANA
4 - ALTA
5 - DESASTRE
Gravetat del trigger.
description - text Descripció del trigger.
type - cadena 0 - SINGLE (per defecte)
1 - MULTIPLE
Tipus de generació d'esdeveniments (un sol esdeveniment problema o diversos esdeveniments problema).
manual_close - string 0 - NO (per defecte)
1 - SÍ
Tancament manual d'esdeveniments problemàtics.
dependències - Element arrel per a dependències.
name x cadena Nom del trigger de la dependència.
expression x cadena Expressió trigger de dependència.
recovery_expression - cadena Expressió de recuperació del trigger de dependència.
tags - Element arrel per a les etiquetes d'esdeveniment.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
Allotja etiquetes de regles de descoberta de baix nivell
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
discovery_rules - Element arrel per a regles de descoberta de baix nivell.
Per a la majoria dels valors de l'etiqueta d'element, consulteu els valors de l'etiqueta d'element per a un element normal. A continuació només es descriuen les etiquetes específiques de les regles de descoberta de baix nivell.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (per defecte)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERN
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERN
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
16 - JMX
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
Tipus d'element.
lifetime - string Per defecte: 30d Període de temps després del qual s'esborraran els elements que ja no es descobreixen. Segons, unitat de temps amb sufix o macro d'usuari.
filter Filtre individual.
evaltype - string 0 - I_O (per defecte)
1 - I
2 - O
3 - FÒRMULA
Lògica que s'empra per comprovar les condicions del filtre de regles de descoberta de baix nivell.
formula - cadena Fórmula de càlcul personalitzada per a condicions de filtre.
conditions - Element arrel per a condicions de filtre.
macro x cadena Nom de la macro de descoberta de baix nivell.
value - cadena Valor del filtre: expressió regular o expressió regular global.
operator - string 8 - MATCHES_REGEX (per defecte)
9 - NOT_MATCHES_REGEX
Operador de condició.
formulaid x caràcter ID únic arbitrari que s'empra per fer referència a una condició de l'expressió personalitzada. Només pot contindre lletres majúscules. L'identificador l'ha de definir l'usuari en modificar les condicions del filtre, però es generarà de nou en demanar-los després.
lld_macro_paths - Element arrel per a camins de macro LLD.
lld_macro x cadena Nom de la macro de descoberta de baix nivell.
path x cadena Selector de valor que s'assignarà a la macro corresponent.
preprocessing - Preprocessament del valor de la regla LLD.
step - Passa de preprocessament del valor de la regla LLD individual.
Per a la majoria dels valors de l'etiqueta d'element, consulteu els valors de l'etiqueta d'element per al preprocessament del valor d'un element equip. A continuació només es descriuen les etiquetes específiques del preprocessament de valors de descoberta de baix nivell.
type x string 5 - REGEX
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - CHECK_JSON_ERROR
17 - VERIFY_XML_ERROR
20 - DISCARD_INCHANGE_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_REPLACE<br >27 - XML_TO_JSON
Tipus de la passa de preprocessament del valor de l'element.
triger_prototypes - Element arrel per a prototips de trigger.
Per als valors de l'etiqueta d'element del prototip de trigger, consulteu les etiquetes habituals trigger d'equip.
graph_prototypes - Element arrel per a prototips de gràfics.
Per als valors d'etiquetes d'elements del prototip de gràfic, veieu les etiquetes habituals gràfic d'equip.
host_prototypes - Element arrel per a prototips d'equips.
Per als valors de l'etiqueta d'element del prototip d'equip, veieu les etiquetes habituals equip.
item_prototypes - Element arrel per a prototips d'elements.
Per als valors de l'etiqueta d'element del prototip d'element, consulteu les etiquetes habituals element equip.
master_element - Dades de prototip d'article/prototip d'article individual.
key x cadena Valor de clau de l'element principal del prototip de l'element dependent/del prototip d'element.

Requerit per a un element dependent.
Host low-level discovery rule filters
Element Type Description
evaltype string Override filter condition evaluation method.
Possible values:1 AND_OR (0, default), AND (1), OR (2), FORMULA (3).
formula string Custom calculation formula for filter conditions.
conditions Root element for filter conditions.
macro string (required) The name of the low-level discovery macro to perform the check on.
value string Value to compare with.
operator string Condition operator.
Possible values:1 MATCHES_REGEX (8, default), NOT_MATCHES_REGEX (9).
formulaid string (required) Arbitrary unique ID that is used to reference a condition from the custom expression. Can only contain capital-case letters. The ID must be defined by the user when modifying filter conditions, but will be generated anew when requesting them afterward.

See also: LLD rule filter object (refer to the relevant property with a matching name).

Host low-level discovery rule override operations
Element Type Description
operationobject string Object to which the operation is applied.
Possible values:1 ITEM_PROTOTYPE (0), TRIGGER_PROTOTYPE (1), GRAPH_PROTOTYPE (2), HOST_PROTOTYPE (3).
operator string Override condition operator.
Possible values:1 EQUAL (1), NOT_EQUAL (2), LIKE (3), NOT_LIKE (4), REGEXP (5), NOT_REGEXP (6).
value string A regular expression or a string for the override condition operator.
status string Status of the object upon the override operation.
discover string Whether the object is added as a result of the discovery.
delay string Update interval set for the item prototype upon the override operation.
history string History storage period set for the item prototype upon the override operation.
trends string Trend storage period set for the item prototype upon the override operation.
severity string Trigger prototype severity set upon the override operation.
tags Root element for the tags set for the object upon the override operation.
tag string (required) Tag name.
value string Tag value.
templates Root element for the templates linked to the host prototype upon the override operation.
name string (required) Template name.
inventory_mode string Host prototype inventory mode set upon the override operation.

See also: LLD rule override operation object (refer to the relevant property with a matching name).

Etiquetes d'escenari web d'equip
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
httptests - Element arrel per a escenaris web.
name x cadena Nom de l'escenari web.
delay - string Per defecte: 1m Freqüència d'execució de l'escenari web. Segons, unitat de temps amb sufix o macro d'usuari.
attempts - integer 1-10 (per defecte: 1) El nombre d'intents per executar passes d'escenari web.
agent - string Per defecte: Zabbix Agent client. Zabbix simularà ser el navegador seleccionat. Això és útil quan un lloc web retorna contingut diferent per a diferents navegadors.
http_proxy - cadena Especifiqueu un proxy HTTP per emprar, emprant el format: http://[nom d'usuari[:mot de pas]@]proxy.exemple.cat[:port]
variables - Element arrel per a variables a nivell d'escenari (macros) que es poden emprar a les passes de l'escenari.
name x text Nom de la variable.
value x text Valor variable.
capçaleres - Element arrel per a les capçaleres HTTP que s'enviaran en realitzar una petició. Les capçaleres s'han de llistar emprant la mateixa sintaxi que apareixeria al protocol HTTP.
name x text Nom de la capçalera.
value x text Valor de la capçalera.
status - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Estat de l'escenari web.
authentication - cadena 0 - NINGÚ (per defecte)
1 - BÀSICA
2 - NTLM
Mètode d'autenticació.
http_user - cadena Nom d'usuari emprat per a l'autenticació bàsica, HTTP o NTLM.
http_password - cadena Mot de pas emprat per a l'autenticació bàsica, HTTP o NTLM.
verify_peer - string 0 - NO (per defecte)
1 - YES
Valida que el certificat de l'equip sigui correcte.
verify_host - string 0 - NO (per defecte)
1 - YES
Valida que el nom de l'equip de la connexió coincideixi amb el del certificat de l'equip.
ssl_cert_file - cadena Nom del fitxer de certificat SSL emprat per a l'autenticació del client (ha de ser en format PEM).
ssl_key_file - cadena Nom del fitxer de clau privada SSL emprat per a l'autenticació del client (ha de ser en format PEM).
ssl_key_password - cadena Mot de pas del fitxer de clau privada SSL.
passes x Element arrel per a les passes de l'escenari web.
name x cadena Nom de la passa de l'escenari web.
url x cadena URL per al seguiment.
query_fields - Element arrel per als camps de consulta: una matriu de camps HTTP que s'afegiran a l'URL quan es realitzi una petició.
name x cadena Nom del camp de consulta.
value - cadena Valor del camp de consulta.
posts - Variables HTTP POST com a cadena (dades de publicació en brut) o com a matriu de camps HTTP (dades de camp de formulari).
name x cadena Nom del camp de publicació.
value x cadena Valor del camp de publicació.
variables - Element arrel de les variables de nivell de passa (macros) que s'haurien d'aplicar després d'aquesta passa.

Si el valor de la variable té un prefix "regex:", aleshores el seu valor s'extreu de les dades que retorna aquest pas segons al patró d'expressió regular que segueix el prefix 'regex:'
name x cadena Nom de la variable.
value x cadena Valor variable.
headers - Element arrel per a les capçaleres HTTP que s'enviaran en realitzar una petició. Les capçaleres s'han de llistar emprant la mateixa sintaxi que apareixeria al protocol HTTP.
name x cadena Nom de la capçalera.
value x cadena Valor de la capçalera.
follow_redirects - string 0 - NO
1 - YES (per defecte)
Seguiu les redireccions HTTP.
retrieve_mode - string 0 - BODY (per defecte)
1 - HEADERS
2 - BOTH
Mode de recuperació de la resposta HTTP.
timeout - string Per defecte: 15s Temps d'espera de l'execució de la passa. Segons, unitat de temps amb sufix o macro d'usuari.
requires - cadena Text que ha de ser present a la resposta. S'ignora si és buit.
status_codes - cadena Una llista delimitada per comes de codis d'estat HTTP acceptats. S'ignora si és buida. Per exemple: 200-201,210-299
tags - Element arrel per a les etiquetes d'escenari web.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
Host web scenario steps
Element Type Description
name string (required) Web scenario step name.
url string (required) URL for monitoring.
query_fields Root element for query parameters (an array of HTTP fields to be added to the URL when performing a request).
name string (required) Query parameter name.
value string Query parameter value.
posts Root element for HTTP POST variables (a string (raw post data) or an array of HTTP fields (form field data)).
name string (required) Post field name.
value string (required) Post field value.
variables Root element of step-level variables (macros) that should be applied after this step.
If the variable value has a 'regex:' prefix, then its value is extracted from the data returned by this step according to the regular expression pattern following the 'regex:' prefix
name string (required) Variable name.
value text (required) Variable value.
headers Root element for HTTP headers to be sent when performing a request.
name string (required) Header name.
value text (required) Header value.
follow_redirects string Follow HTTP redirects.
Possible values:1 NO (0), YES (1, default).
retrieve_mode string HTTP response retrieve mode.
Possible values:1 BODY (0, default), HEADERS (1), BOTH (2).
timeout string Timeout (using seconds, time suffix, or user macro) of step execution.
Default: 15s.
required string Text that must be present in the response (ignored if empty).
status_codes string A comma-delimited list of accepted HTTP status codes (e.g., 200-201,210-299; ignored if empty).

See also: Web scenario step object (refer to the relevant property with a matching name).

Etiquetes de gràfic d'equip
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
gràfics - Element arrel per a gràfics.
name x cadena Nom del gràfic.
width - enter 20-65535 (per defecte: 900) amplada del gràfic, en píxels. S'empra per a la vista prèvia i per a gràfics de pastís/explotats.
height - enter 20-65535 (per defecte: 200) alçada del gràfic, en píxels. S'empra per a la vista prèvia i per a gràfics de pastís/explotats.
yaxismin - doble Per defecte: 0 Valor mínim de l'eix Y.

S'empra si 'ymin_type_1' és FIXAT.
yaxismax - doble Per defecte: 0 Valor màxim de l'eix Y.

S'empra si 'ymax_type_1' és FIXAT.
show_work_period - cadena 0 - NO
1 - SÍ (predeterminat)
Resalta les hores no laborals.

S'empren per gràfics normals i apilats.
show_triggers - cadena 0 - NO
1 - SÍ (predeterminat)
Mostra valors d'activació simples com a línia.

S'empren per gràfics normals i apilats.
type - cadena 0 - NORMAL (predeterminat)
1 - Apilat
2 - PIE
3 - EXPLOT
Tipus de gràfic.
show_legend - cadena 0 - NO
1 - SÍ (per defecte)
Mostra la llegenda del gràfic.
show_3d - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Activa l'estil 3D.

S'empren per gràfics circulars i de sectors explotats.
percent_left - doble Per defecte:0 Mostra la línia percentil de l'eix esquerre.

S'empra només per a gràfics normals.
percent_right - doble Per defecte:0 Mostra la línia percentil de l'eix dret.

S'empra només per a gràfics normals.
ymin_type_1 - cadena 0 - CALCULAT (predeterminat)
1 - FIXAT
2 - ARTICLE
Valor mínim de l'eix Y.

Emprat per gràfics normal i apilat.
ymax_type_1 - cadena 0 - CALCULAT (predeterminat)
1 - FIXAT
2 - ARTICLE
Valor màxim de l'eix Y.

Emprat per gràfics normal i apilat.
ymin_item_1 - Detalls de l'element individual.

Obligatori si "ymin_type_1" és ITEM.
host x cadena Equip de l'element.
key x cadena Clau d'element.
ymax_item_1 - Detalls de l'element individual.

Obligatori si "ymax_type_1" és ITEM.
host x cadena Equip de l'element.
key x cadena Clau d'element.
grap_items x Element arrel per als elements del gràfic.
sortorder - enteger Ordre de dibuix. Primer es dibuixa el valor més petit. Es pot emprar per dibuixar línies o regions darrere (o davant) d'una altra.
drawtype - cadena 0 - SINGLE_LINE (predeterminat)
1 - EMPLIT_REGION
2 - BOLD_LINE
3 - PUNTEjat_LINE
4 - GUIODONAT_LINE
5 - GRADIENT_LINE
Estil de dibuix de l'element del gràfic.

Només s'empren els gràfics normals.
color - cadena Color de l'element (6 símbols, hexadecimal).
yaxisside - cadena 0 - ESQUERRA (per defecte)
1 - DRETA
Lateral del gràfic on es dibuixarà l'escala Y de l'element del gràfic.

S'empren per gràfics normals i apilats.
calc_fnc - cadena 1 - MIN
2 - AVG (predeterminat)
4 - MAX
7 - TOT (mínim, mitjà i màxim; emprat només per gràfics simples)< br>9 - DARRER (emprat només per gràfics de sectors i de sectors explotats)
Dades per dibuixar si hi ha més d'un valor per a un element.
type - cadena 0 - SIMPLE (per defecte)
2 - GRÀF_SUMA (el valor de l'element representa tot el pastís; emprat només per gràfics de sectors i de sectors explotats)
Tipus d'element de gràfic.
element x Article individual.
host x cadena Equip de l'element.
key x cadena Clau d'element.
Host graph items
Element Type Description
sortorder integer Draw order. The smaller value is drawn first. Can be used to draw lines or regions behind (or in front of) another.
drawtype string Draw style of the graph item.
Supported for NORMAL graphs.
Possible values:1 SINGLE_LINE (0, default), FILLED_REGION (1), BOLD_LINE (2), DOTTED_LINE (3), DASHED_LINE (4), GRADIENT_LINE (5).
color string Element color (6 symbols, hex).
yaxisside string Side of the graph where the graph item's Y scale will be drawn.
Supported for NORMAL and STACKED graphs.
calc_fnc string Data to draw if more than one value exists for an item.
Possible values:1 MIN (1), AVG (2, default), MAX (4), ALL (7; minimum, average, and maximum; supported for simple graphs), LAST (9, supported for pie/exploded graphs).
type string Graph item type.
Possible values:1 SIMPLE (0, default), GRAPH_SUM (2; value of the item represents the whole pie; supported for pie/exploded graphs).
item (required) Individual item.
host string (required) Item host.
key string (required) Item key.

See also: Graph item object (refer to the relevant property with a matching name).

Host value maps

Element Type Description
uuid string (required) Unique identifier for this value map.
name string (required) Value map name.
mapping Root element for mappings.
type string Mapping match type.
Possible values:1 EQUAL (0, default), GREATER_OR_EQUAL (2), LESS_OR_EQUAL (3), IN_RANGE (4), REGEXP (5), DEFAULT (6).
value string Original value.
newvalue string (required) Value to which the original value is mapped to.

See also: Value map object (refer to the relevant property with a matching name).

Notes de peu de pàgina

1 Per als valors de tipus de cadena de caràcters, només s'exportarà la cadena (per exemple, "ZABBIX_ACTIVE") sense la numeració emprada en aquesta taula. S'empren nombres per als valors d'interval (corresponents als valors de l'API) en aquesta matriu només a petició.