2022 Zabbix中国峰会
2022 Zabbix中国峰会

12 利用Prometheus数据执行自动发现

概述

Prometheus中的数据格式适用于低级别自动发现。

关于Zabbix如何执行Prometheus数据的查询,请参考 Prometheus检查

配置

利用低级别自动发现规则创建一个 依赖型监控项 ,附属于采集Prometheus数据的HTTP主监控项。

Prometheus to JSON

在自动发现规则中, 找到预处理选项卡, 然后选择 Prometheus to JSON 这个预处理选项. 自动发现需要使用JSON格式的数据, Prometheus to JSON 这个选项会返回所需的JSON格式, 并附带下列属性:

 • 度量名称
 • 度量值
 • 帮助 (如果有)
 • 类型(如果有)
 • 标签(如果有)
 • 原始行

例如, 需要查询 wmi_logical_disk_free_bytes:

从这些Prometheus的行中执行上述查询:

# HELP wmi_logical_disk_free_bytes Free space in bytes (LogicalDisk.PercentFreeSpace)
    # TYPE wmi_logical_disk_free_bytes gauge
    wmi_logical_disk_free_bytes{volume="C:"} 3.5180249088e+11
    wmi_logical_disk_free_bytes{volume="D:"} 2.627731456e+09
    wmi_logical_disk_free_bytes{volume="HarddiskVolume4"} 4.59276288e+08

会返回:

[
      {
        "name": "wmi_logical_disk_free_bytes",
        "help": "Free space in bytes (LogicalDisk.PercentFreeSpace)",
        "type": "gauge",
        "labels": {
          "volume": "C:"
        },
        "value": "3.5180249088e+11",
        "line_raw": "wmi_logical_disk_free_bytes{volume=\"C:\"} 3.5180249088e+11"
      },
      {
        "name": "wmi_logical_disk_free_bytes",
        "help": "Free space in bytes (LogicalDisk.PercentFreeSpace)",
        "type": "gauge",
        "labels": {
          "volume": "D:"
        },
        "value": "2.627731456e+09",
        "line_raw": "wmi_logical_disk_free_bytes{volume=\"D:\"} 2.627731456e+09"
      },
      {
        "name": "wmi_logical_disk_free_bytes",
        "help": "Free space in bytes (LogicalDisk.PercentFreeSpace)",
        "type": "gauge",
        "labels": {
          "volume": "HarddiskVolume4"
        },
        "value": "4.59276288e+08",
        "line_raw": "wmi_logical_disk_free_bytes{volume=\"HarddiskVolume4\"} 4.59276288e+08"
      }
    ]
映射LLD宏

接下来需要找到LLD宏的配置面板并做下面的映射:

{#VOLUME}=$.labels['volume']
    {#METRIC}=$['name']
    {#HELP}=$['help']
监控项原型

可以创建这样的监控项原型:

并配置预处理选项: