You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

zabbix_server

Secció: Comandes de Manteniment (8)
Actualitzat: 4 de Setembre de 2020
Índex Tornar al contingut principal


 

NOM

zabbix_server - dimoni servidor Zabbix  

SINOPSI

zabbix_server [-c config-file]
zabbix_server [-c config-file] -R runtime-option
zabbix_server [-c config-file] -T
zabbix_server -h
zabbix_server -V  

DESCRIPCIÓ

zabbix_server és el dimoni principal del programari Zabbix.  

OPCIONS

-c, --config config-file
Agafar el config-file alternatiu enlloc del que hi ha per defecte.

-f, --foreground
El servidor Zabbix corre en primer pla.

-R, --runtime-control runtime-option
Funcions administratives segons el runtime-option.

-T, --test-config Validar l'arxiu de configuració i sortir.

-h, --help Mostra l'ajuda i surt.

-V, --version Mostra informació de la versió i surt.

Exemples d'execució del servidor Zabbix server des de la línia de comandes:

zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf
       zabbix_server --help
       zabbix_server -V

 

CONTROL DE TEMPS D'EXECUCIÓ

Opcions de control de temps d'execució

config_cache_reload
Recarrega la cau de la configuració. No es té en compte si la cau és carregant-se en aquell moment. L'arxiu de configuració per defecte (excepte si s'especifica l'opció -c) s'emprarà per trobar l'arxiu PID i el senyal s'enviarà al procés, llistat a l'arxiu PID.

snmp_cache_reload
Recarrega la cau SNMP.

housekeeper_execute
Fa córrer el housekeeper. No es té en compte si el housekeeper és corrent.

trigger_housekeeper_execute
Executa el procés de neteja de triggers. No es té en compte si el el procés de neteja de triggers és corrent.

diaginfo[=section]
Registra les informacions de diagnòstic intern de la secció citada. Secció pot ésser historycache, preprocessing, alerting, lld, valuecache. Per defecte s'enregistra la informació de diagnòstic de totes les seccions.

diaginfo[=target] Recull informació de diagnòstic al l'arxiu de registre del servidor.

ha_status Registre de l'estat del cluster d'alta disponibilitat (HA).

ha_remove_node[=target]
Remove the high availability (HA) node specified by its name or ID. Note that active/standby nodes cannot be removed.

ha_set_failover_delay[=delay]
Set high availability (HA) failover delay. Time suffixes are supported, e.g. 10s, 1m.

proxy_config_cache_reload[=target] Reload proxy configuration cache.

secrets_reload
Reload secrets from Vault.

service_cache_reload
Reload the service manager cache.

snmp_cache_reload
Reload SNMP cache, clear the SNMP properties (engine time, engine boots, engine id, credentials) for all hosts. prof_enable[=target]
Activa la creació de perfils. Afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu. La creació de perfils activada proporciona detalls de tots els rwlocks/mutexs pel nom de la funció. Admès des de Zabbix 6.0.13.

prof_disable[=target]
Desactiva la creació de perfils. Afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu. Admès des de Zabbix 6.0.13.

log_level_increase[=target]
Puja el nivell de registre, afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu

log_level_decrease[=target] Disminueix el nivell de registre, afecta tots els processos si no s'especifica l'objectiu

 

Fites de control del nivell de registre

process-type
Tots els processos del tipus especificat (alerter, alert manager, configuration syncer, discoverer, escalator, history syncer, housekeeper, agent poller, http agent poller, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, lld manager, lld worker, poller, preprocessing manager, preprocessing worker, proxy poller, self-monitoring, snmp trapper, task manager, timer, trapper, unreachable poller, vmware collector)

process-type,N
Tipus i nombre de procés (p.e., poller,3)

pid
Identificador de procés (fins a 65535). Per a valors més grans, especificar el destí com a "process-type,N"

 

ARXIUS

/usr/local/etc/zabbix_server.conf
Ubicació per defecte de l'arxiu de configuració del servidor de Zabbix (si no s'ha modificat durant la compilació).

 

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(1), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <>


 

Índex

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

ARXIUS

VEIEU TAMBÉ

AUTOR


Aquest document s'ha creat el 16:12:14 GMT, 4 de Setembre de 2020