You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Referència dels mètodes

Aquesta secció proporciona una vista general de les funcions de l'API Zabbix i ens ajuda a trobar les classes i mètodes disponibles.

Monitoratge

L'API Zabbix ens permet accedir a l'historial i altres dades recollides pel monitoratge.

Taulers

Gestionar els taulers i crear informes planificats basats en aquests taulers.

API Tauler | API Model de tauler | API Informe

Cluster d'alta disponibilitat

Recupera una llista de nodes de servidors i el seu estat.

API Cluster d'Alta Disponibilitat

Historial

Recupera els valors de l'historial recollits per els processos de monitoratge de Zabbix per presentar-los o tractar-los posteriorment.

API Historial

Tendències

Recupera els valors de tedències calculats per el servidor de Zabbix per presentar-los o tractar-los posteriorment.

API Tendències

Esdeveniments

Recuperar els esdeveniments generats per els triggers, descoberta de xarxa i altres sistemes de Zabbix per una gestió més flexible de les situacions o una integració de les eines de tercers.

API Esdeveniment

Problemes

Recuperar els problemes en funció dels paràmetres donats.

API Problema

Mapes

Configurar mapes per crear representacions dinàmiques de la infraestructura informàtica.

API Mapes

Tasques

Interactua amb el gestor de tasques del servidor Zabbix, creant tasques i esperant les respostes.

API Tasca

Serveis

L'API Zabbix us permet accedir a les dades recollides durant el monitoratge del servei.

Acord de nivell de servei (SLA : Service Level Agreement)

Estableix els objectius del nivell de servei (SLO : Service Level Objectives), recupera la informació detallada dels indicadors de nivell de servei (SLI : Service Level Indicators) relatiu al rendiment dels serveis.

API SLA

Serveis

Gestionar els serveis per el monitoratge del nivell de servei i recuperar informació detallada sobre els SLAs de tots els seus serveis.

API Servei

Recollida de dades

L'API Zabbix ens permet gestionar la configuració del nostre sistema de monitoratge.

Equips i grup d'equips

Gestionar els grups d'equips, els equips i tot el que hi ha relacionat, fins i tot les interfícies i les macros d'equips i els períodes de manteniment.

API Equip | API Grup d'equips | API Interfície d'equip | API Macro d'usuari | API Mapa de valors | API Manteniment

Elements

Defineix els elements a monitorar.

API Element

Triggers

Configura els triggers per ésser informats dels problemes del nostre sistema. Gestionar le dependències dels triggers.

API Trigger

Gràfics

Modifica els gràfics o els elements de gràfics separats per una millor presentació de les dades recollides.

API Gràfic | API Element de gràfic

Plantilles i grups de plantilles

Gestionar les plantilles i associar-les als equips o altres plantilles.

API Plantilla | API de grup de plantilles | API Mapa de valors

Descoberta de baix nivell

Configurar les regles de descoberta a baix nivell, així com els prototipus d'elements, triggers i els prototipus de gràfics; per monitorar les entitats dinàmiques.

API Regla de descoberta de baix nivell | API Prototip d'element | API Prototip de trigger | API Prototip de gràfic | API Prototip d'equip

Correlació d'esdeveniments

Crear regles personalitzades de correlació d'esdeveniments.

API Correlació

Descoberta de xarxa

Gestionar les regles de descoberta a nivell de xarxa per trobar automàticament els nous equips. Obtindre un accés complet a la informació dels serveis i equips descoberts.

API Regla de descoberta | API Verificació de descoberta | API Descoberta d'equips | API Descoberta de serveis

Exportació i importació

Exportar i importar les dades de configuració de Zabbix per desar la configuració, les migracions o les actualitzacions en cas d'actualitzacions de configuració a llarga escala.

API Configuració

Monitoratge Web

Configurar els escenaris web per monitorar les aplicacions i serveis web.

API escenari Web

Alertes

L'API de Zabbix us permet gestionar les accions i alertes del vostre sistema de monitoratge.

Accions i alertes

Definir les accions i les operacions per informar als usuaris de determinats esdeveniments o executar automàticament comandes a distància. Accediu a les informacions de les alertes generades i dels seus destinataris.

API Acció | API Alerta

Tipus de suport

Configureu tipus de suport i diverses maneres en que els usuaris poden rebre alertes.

Media type API

Scripts

Configurar i executar scripts per ajudar-nos amb les tasques quotidianes.

API Script

Usuaris

L'API de Zabbix us permet gestionar els usuaris del vostre sistema de monitoratge.

Usuaris

Afegir usuaris que tindran accés a Zabbix, assignar-los a grups d'usuaris o donar permisos. Fer rols per gestió granular dels drets d'usuaris. Veure els canvis de configuració fets per cada usuari. Configurar els tipus de suport i diverses maneres en que els usuaris rebran les alertes.

API Usuari | API Grup d'usuaris | API Rols dels usuaris | API Tipus de suport | API Registre d'auditoria

Tokens d'API

Gestionar els tokens d'autenticació.

API Token

Autenticació

Modificar les opcions de configuració de l'autenticació.

API Autenticació

Administració

Amb l'API Zabbix, podem modificar els paràmetres d'administració del nostre sistema de monitoratge.

General

Modificar opcions de configuració global.

API d'autoregistre | API mapa d'icones | API imatge | API configuració | API d'expressió regular | API Mòdul | API Connector

registre d'auditoria

Feu un seguiment dels canvis de configuració que ha fet cada usuari.

API de registre d'auditoria

Manteniment

Configurar el manteniment.

API manteniment

Proxys i grups de proxys

Gestionar els proxys emprats a la configuració de monitoratge distribuït.

API Proxy | API de grup de proxys

Macros

Gestionar macros.

API macro d'usuari

Informació de l'API

Recuperar la versió de l'API Zabbix per tal que l'aplicació pugui emprar funcionalitats específiques a la versió.

API info API