You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

discoveryrule.get

Descripció

integer/array discoveryrule.get(object parameters)

El mètode permet recuperar regles LLD segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
itemids ID/array Retorna només les regles amb els ID donats.
groupids ID/array Retorna només les regles que pertanyen als grups d'equips donats.
hostids ID/array Retorna només les regles que pertanyen als equips donats.
inherited boolean Si s'estableix a true, només retorna les regles heretades d'un model.
interfaceids ID/array Retorna només regles emprant les interfícies d'equip donades.
monitored boolean Si s'estableix a true, només es retornaran les regles actives que pertanyen als equips supervisats.
templated boolean Si es defineix com a true, només es retornaran les regles que pertanyen a les plantilles.
templateids ID/array Retorna només les regles que pertanyen a les plantilles donades.
selectFilter query Retorna el filtre emprat per la regla a la propietat filtre.
selectGraphs query Retorna els prototips de gràfics que pertanyen a la regla a la propietat gràfics.

Admet count.
selectHostPrototypes query Retorna els prototips d'equip que pertanyen a la regla a la propietat hostPrototypes.

Admet count.
selectHosts query Retorna l'equip al que pertany la regla com a matriu a la propietat equips.
selectItems query Retorna els prototips d'elements que pertanyen a la regla a la propietat elements.

Admet count.
selectTriggers query Retorna els prototips de trigger que pertanyen a la regla a la propietat triggers.

Admet count.
selectLLDMacroPaths query Retorna una propietat lld_macro_paths amb una llista de macros LLD i camins als valors assignats a cada macro corresponent.
selectPreprocessing query Retorna una propietat de preprocessament amb les opcions de preprocessament de la regla LLD.
selectOverrides query Retorna una propietat lld_rule_overrides amb una llista de filtres d'anul·lació, condicions i operacions realitzades en objectes prototip.
filtre object Només retorna resultats que coincideixen exactament amb el filtre donat.

Accepta una matriu on les claus són noms de propietat i els valors són un valor únic o una matriu de valors per comparar.< br>
Admet filtres addicionals:
host - nom tècnic de l'equip al qual pertany la regla.
limitSelects integer Limita el nombre de registres retornats per subconsultes.

S'aplica a les subconsultes següents:
selctItems;
selectGraphs;
selectTriggers.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: itemid, name, key_, delay, type i status.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperant regles de descoberta d'un equip

Recuperar totes les regles de descoberta d'un ID d'equip específic.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "hostids": "10202"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "27425",
          "type": "0",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10202",
          "name": "Network interface discovery",
          "key_": "net.if.discovery",
          "delay": "1h",
          "status": "0",
          "trapper_hosts": "",
          "templateid": "22444",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "interfaceid": "119",
          "description": "Discovery of network interfaces as defined in global regular expression \"Network interfaces for discovery\".",
          "lifetime": "30d",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "lifetime_type": "0",
          "enabled_lifetime_type": "2",
          "enabled_lifetime": "0",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": []
        },
        {
          "itemid": "27426",
          "type": "0",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10202",
          "name": "Mounted filesystem discovery",
          "key_": "vfs.fs.discovery",
          "delay": "1h",
          "status": "0",
          "trapper_hosts": "",
          "templateid": "22450",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "interfaceid": "119",
          "description": "Discovery of file systems of different types as defined in global regular expression \"File systems for discovery\".",
          "lifetime": "30d",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "",
          "url": "",
          "query_fields": [],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "0",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "lifetime_type": "0",
          "enabled_lifetime_type": "2",
          "enabled_lifetime": "0",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperant condicions de filtres

Recuperar el nom de la regla LLD "24681" i les seves condicions de filtratge. El filtre empra el tipus d'avaluació "i", pel que la propietat formula és buida i la propietat eval_formula es genera automàticament.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.get",
      "params": {
        "output": ["name"],
        "selectFilter": "extend",
        "itemids": ["24681"]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "24681",
          "name": "Filtered LLD rule",
          "filter": {
            "evaltype": "1",
            "formula": "",
            "conditions": [
              {
                "macro": "{#MACRO1}",
                "value": "@regex1",
                "operator": "8",
                "formulaid": "A"
              },
              {
                "macro": "{#MACRO2}",
                "value": "@regex2",
                "operator": "9",
                "formulaid": "B"
              },
              {
                "macro": "{#MACRO3}",
                "value": "",
                "operator": "12",
                "formulaid": "C"
              },
              {
                "macro": "{#MACRO4}",
                "value": "",
                "operator": "13",
                "formulaid": "D"
              }
            ],
            "eval_formula": "A i B i C i D"
          }
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperar regla LLD per URL

Recupera la regla LLD per a un equip segons el valor del camp URL de la regla. Només s'admet la correspondència exacta de la cadena URL definida per la regla.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.get",
      "params": {
        "hostids": "10257",
        "filter": {
          "type": 19,
          "url": "http://127.0.0.1/discoverer.php"
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "itemid": "28336",
          "type": "19",
          "snmp_oid": "",
          "hostid": "10257",
          "name": "API HTTP agent",
          "key_": "api_discovery_rule",
          "delay": "5s",
          "status": "0",
          "trapper_hosts": "",
          "templateid": "0",
          "valuemapid": "0",
          "params": "",
          "ipmi_sensor": "",
          "authtype": "0",
          "username": "",
          "password": "",
          "publickey": "",
          "privatekey": "",
          "interfaceid": "5",
          "description": "",
          "lifetime": "30d",
          "jmx_endpoint": "",
          "master_itemid": "0",
          "timeout": "",
          "url": "http://127.0.0.1/discoverer.php",
          "query_fields": [
            {
              "name": "mode",
              "value": "json"
            },
            {
              "name": "elements",
              "value": "2"
            }
          ],
          "posts": "",
          "status_codes": "200",
          "follow_redirects": "1",
          "post_type": "0",
          "http_proxy": "",
          "headers": [
            {
              "name" : "X-Type",
              "value": "api"
            },
            {
              "name": "Authorization",
              "value": "Bearer mF_A.B5f-2.1JcM"
            }
          ],
          "retrieve_mode": "0",
          "request_method": "1",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "allow_traps": "0",
          "uuid": "",
          "lifetime_type": "0",
          "enabled_lifetime_type": "2",
          "enabled_lifetime": "0",
          "state": "0",
          "error": "",
          "parameters": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperar cadena LLD amb reemplaçaments

Recupera una regla LLD que té diferents paràmetres de reemplaçament.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.get",
      "params": {
        "output": ["name"],
        "itemids": "30980",
        "selectOverrides": ["name", "step", "stop", "filter", "operations"]
      },
      "id": 39,
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "name": "Discover database host",
          "overrides": [
            {
              "name": "Discover MySQL host",
              "step": "1",
              "stop": "1",
              "filter": {
                "evaltype": "2",
                "formula": "",
                "conditions": [
                  {
                    "macro": "{#UNIT.NAME}",
                    "operator": "8",
                    "value": "^mysqld\\.service$",
                    "formulaid": "A"
                  },
                  {
                    "macro": "{#UNIT.NAME}",
                    "operator": "8",
                    "value": "^mariadb\\.service$",
                    "formulaid": "B"
                  }
                ],
                "eval_formula": "A or B"
              },
              "operations": [
                {
                  "operationobject": "3",
                  "operator": "2",
                  "value": "Database host",
                  "opstatus": {
                    "status": "0"
                  },
                  "optag": [
                    {
                      "tag": "Database",
                      "value": "MySQL"
                    }
                  ],
                  "optemplate": [
                    {
                      "templateid": "10170"
                    }
                  ]
                }
              ]
            },
            {
              "name": "Discover PostgreSQL host",
              "step": "2",
              "stop": "1",
              "filter": {
                "evaltype": "0",
                "formula": "",
                "conditions": [
                  {
                    "macro": "{#UNIT.NAME}",
                    "operator": "8",
                    "value": "^postgresql\\.service$",
                    "formulaid": "A"
                  }
                ],
                "eval_formula": "A"
              },
              "operations": [
                {
                  "operationobject": "3",
                  "operator": "2",
                  "value": "Database host",
                  "opstatus": {
                    "status": "0"
                  },
                  "optag": [
                    {
                      "tag": "Database",
                      "value": "PostgreSQL"
                    }
                  ],
                  "optemplate": [
                    {
                      "templateid": "10263"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 39
    }

Veieu també

Font

CDiscoveryRule::get() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.