You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte de regla LLD

Els següents objectes són relacionats amb l'API discoveryrule.

Regla LLD

L'objecte de regla de descobriment de baix nivell té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
itemid ID ID de regla LLD.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
delay string Interval d'actualització de regles LLD.

Admet segons o unitat de temps amb sufix (com ara 30s, 1m, 2h, 1d) i, opcionalment, un o més intervals personalitzats separats amb punt i coma. Els intervals personalitzats poden ésser una barreja d'intervals flexibles i programats. Si s'empren, el valor ha d'ésser una única macro. No s'admeten pas múltiples macros o macros barregades amb text. Els intervals flexibles es poden escriure com dues macros separades per una barra inclinada (com ara {$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}).

Exemple:
1h;wd1-5h9-18;{$Macro1}/1-7,00:00-24:00;0/6-7,12:00-24:00;{$Macro2}/{$Macro3}

Comportament de la propietat:
- obligatori si el type s'ha establert a "Zabbix agent" (0), "Comprovació simple" (3), "Zabbix internal" (5), "Comprovació externa" (10), "Database monitor" (11), "IPMI agent" (12), "SSH agent" (13), "TELNET agent" (14), "JMX agent" (16), "HTTP agent" (19), "SNMP agent" (20), "Script" (21), "Navegador" (22), o si el type s'ha establert a "Zabbix agent (actiu)" (7) i key_ no conté pas "mqtt.get"
hostid ID ID de l'equip al que pertany la regla LLD.

Comportament de la propietat:
- constant
- obligatori per crear operacions
interfaceid ID ID de la interfície de l'equip de la regla LLD.

Comportament de la propietat:
- obligatori si la regla LLD pertany a l'equip i type és establert a "agent Zabbix", "agent IPMI", "agent JMX", o "agent SNMP"
- admès si la regla LLD pertany a l'equip i type és definit com a "Verificació simple", "Verificació externa", "agent SSH", "agent TELNET", o "agent HTTP"
key_ string clau de regla LLD.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
- només lectura per objectes heretats
name string Nom de la regla LLD.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
- només lectura per objectes heretats
type enter Tipus de regla LLD..

Valors possibles:
0 - Agent Zabbix;
2 - Trapper Zabbix;
3 - comprovació simple;
5 - Zabbix intern;
7 - Agent Zabbix (actiu);
10 - comprovació externa;
11 - Monitor de base de dades;
12 - Agent IPMI ;
13 - Agent SSH;
14 - Agent TELNET;
16 - Agent JMX;
18 - Element dependent;< br>19 - Agent HTTP;
20 - Agent SNMP;
21 - Script;
22 - Navegador.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
- només lectura per objectes heretats
url string cadena d'URL.
Admet macros d'usuari, {HOST.IP}, {HOST.CONN}, {HOST.DNS}, {HOST.HOST}, {HOST.NAME}, {ITEM.ID}, {ITEM.KEY}.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
allow_traps integer Camp de regla LLD de l'agent HTTP. També permet l'ampliació de valors com en el tipus d'element trapper.

0 - (per defecte) No permet acceptar dades entrants.
1 - Permet acceptar dades entrants.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
authtype integer Només l'empren l'agent SSH o les regles LLD de l'agent HTTP.

Valors possibles per al mètode d'autenticació de l'agent SSH:
0 - passa mot de pas (per defecte);
1 - clau pública.

Valors possibles del mètode d'autenticació de l'agent HTTP:
0 - (per defecte) cap<br >1 - bàsic
2 - NTLM.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent SSH" o "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats (si type s'ha establert a "agent HTTP")
descripció string Descripció de la regla LLD.
error string (només de lectura) Text d'error si hi ha problemes per actualitzar el valor de la regla LLD.

Comportament de la propietat:
- només lectura
follow_redirects integer Camp de regla LLD de l'agent HTTP. Seguiu les redireccions de resposta en afegir dades.

0: No seguiu les redireccions.
1: (per defecte) Seguiu les redireccions.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
headers array Camp de política LLD de l'agent HTTP. Objecte amb capçaleres de sol·licitud HTTP(S), on el nom de la capçalera s'empra com a clau i el valor de la capçalera com a valor.

Exemple:
{ "User-Agent": "Zabbix" }

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
http_proxy string Cadena de connexió del proxy HTTP(S).

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
ipmi_sensor string sensor IPMI.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "agent IPMI" i key_ no s'ha establert a "ipmi.get"
- admès sitype s'ha establert a "agent IPMI"
- només lectura per objectes heretats
jmx_endpoint string Cadena de connexió de l'agent JMX personalitzada.

Per defecte:
service:jmx:rmi:///jndi/rmi://{HOST.CONN} :{HOST.PORT} /jmxrmi

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent JMX"
lifetime string Període després del qual s'eliminaran els elements que ja no es descobreixen. Accepta segons, unitat de temps amb sufix i macro d'usuari.

Per defecte: 30d.
lifetime_type integer Escenari per es borrar recursos LLD perduts.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Esborrar quan s'assoleixi el llindar del temps de vida;
1 - No esborrar pas;
2 - Esborrar immediatament.
enabled_lifetime string Període de temps després del que els elements que no es descobreixen es desactiven. Admet segons, unitat de temps amb sufix, o una macro d'usuari.

Per defecte: 0.
enabled_lifetime_type integer Escenari per desactivar els recursos LLD perduts.

Valors possibles:
0 - Desactivar quan s'assoleixi el llindar de temps de vida;
1 - No desactivar pas;
2 - (per defecte) Desactivar immediatament.
master_itemid ID ID de l'element principal.
Es permet la recursivitat fins a 3 elements dependents i un nombre màxim d'elements dependents igual a 999.
La regla de descoberta no pot ser l'element principal d'una altra regla de descoberta.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "element dependent"
només lectura per objectes heretats
output_format integer La resposta s'ha de convertir a JSON.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Emmagatzema en brut.
1 - Converteix a JSON.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
només lectura per objectes heretats
params string Paràmetres addicionals en funció del tipus de regla LLD:
- script executat per a regles LLD SSH i Telnet;
- Consulta SQL per a regles de supervisió de bases de dades LLD;
- fórmula per a regles LLD calculades.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "monitor de base de dades", "agent SSH", "agent "TELNET" o "Script"
només lectura per objectes heretats (si type s'ha establert a "Script"
parameters object/array Paràmetres addicionals si type s'ha establert a "Script".
Matriu d'objectes amb propietats name i value on el nom ha de ser únic.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "Script"
només lectura per objectes heretats
password string Mot de pas per a l'autenticació.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "agent JMX" i username s'ha definit
- admès si type s'ha establert a "comprovació simple", "monitor de base de dades", "agent SSH", "agent TELNET" o "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats (si type s'ha establert a "agent HTTP")
post_type integer Tipus de cos de dades de publicació emmagatzemat a la propietat de publicacions.

0 - (per defecte) Dades en brut.
2 - Dades JSON.
3 - Dades XML.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
posts string HTTP(S) sol·licita dades del cos.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "agent HTTP" i post_type s'ha establert a "dades JSON" o "dades XML"
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP" i post_type s'ha definit com a "dades en brut"
- només lectura per objectes heretats
privatekey string Nom del fitxer de clau privada.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "agent SSH" i authtype s'ha definit a "clau pública"
publickey string Nom del fitxer de clau pública.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "agent SSH" i authtype s'ha definit com a "clau pública"
query_fields array Paràmetres de consulta
Paràmetres de consulta. Matriu d'objectes amb parells 'clau':'valor', on el valor value pot ser una cadena buida.
request_method integer Tipus de mètode de sol·licitud.

0 - (per defecte) GET
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
retrieve_mode integer Quina part de la resposta s'ha d'emmagatzemar.

Valors possibles si request_method s'ha establert a "GET", "POST" o "PUT":
0 - (per defecte) Cos;
1 - Capçaleres;
2 - S'emmagatzemaran el cos i les capçaleres.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
snmp_oid string SNMP OID.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "agent SNMP"
- només lectura per objectes heretats
ssl_cert_file string Camí al fitxer de clau SSL pública.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
ssl_key_file string Camí al fitxer de clau SSL privada.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
ssl_key_password string Mot de pas per al fitxer de clau SSL.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
state integer (només de lectura) Estat de la regla LLD.

Valors possibles:
0 - (per defecte) normal;
1 - no compatible.

Comportament de la propietat:
- només lectura
state integer Estat de la regla LLD.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Regla LLD activada;
1 - Regla LLD desactivada.
state_codis string Intervals de codis d'estat HTTP obligatoris separats per comes. També admet macros d'usuari com a part d'una llista separada per comes.

Exemple: 200.200-{$M},{$M},200-400

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
templateid ID ID de regla LLD de la plantilla principal.

Comportament de la propietat:
- només lectura
timeout string Temps d'espera de la sol·licitud de consulta de dades d'element. Admet macros d'usuari.

valor per defecte: 3s
valor màxim: 60s.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
trapper_hosts string Equips permesos.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "Zabbix trapper", o si type s'ha establert a "HTTP agent" i allow_traps definit a "permetre acceptar dades entrants"
username string Nom d'usuari per a l'autenticació.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "agent SSH", "agent TELNET", o si type s'ha establert a "agent JMX" i password s'ha establert
- admès si type s'ha establert a "verificacions simples", "monitor de base de dades", o "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats (si type s'ha establert a "agent HTTP")
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar les regles LLD importades amb les existents. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Comportament de la propietat:
- admès si la regla LDD pertany a una plantilla
verify_host integer Valida que el nom d'equip a l'URL es troba al camp Nom comú o al camp Nom alternatiu de l'assumpte del certificat d'equip.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No validar.
1 - Validar.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats
verify_peer integer Vàlid si el certificat d'equip és autèntic.

0 - (per defecte) No validar.
1 - Validar.

Comportament de la propietat:
- admès si type s'ha establert a "agent HTTP"
- només lectura per objectes heretats

Capçalera HTTP

L'objecte de capçalera té les propietats següents:

|Propietat|Tipus|Descripció| |--------|----------------------------------------- -----------|-----------| |nom|string|Nom de la capçalera HTTP.

Comportament de la propietat:
- obligatori| |valor|string|Valor de la capçalera.

Comportament de la propietat:
- obligatori|

Camp de consulta HTTP

L'objecte del camp de consulta defineix un nom i un valor que s'empra per especificar un paràmetre d'URL. Té les següents propietats:

|Propietat|Tipus|Descripció| |--------|----------------------------------------- -----------|-----------| |nom|string|Nom del paràmetre.

Comportament de la propietat:
- obligatori| |valor|string|Valor del paràmetre.

Comportament de la propietat:
- obligatori|

Filtre de regla LLD

L'objecte de filtre de regla LLD defineix un conjunt de condicions que es poden emprar per filtrar objectes descoberts. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
conditions object/array Conjunt de condicions de filtreque s'empren per filtrar els resultats. Les condicions s'ordenaran en l'ordre en que s'hagin afegit a la fòrmula.

Comportament de la propietat:
- obligatori
evaltype integer Mètode d'avaluació de la condició del filtre.

Valors possibles:
0 - i/o;
1 - i;
2 - o ;
3 - expressió personalitzada.

Comportament de la propietat:
- obligatori
eval_formula string (només de lectura) Expressió generada que s'emprarà per avaluar les condicions del filtre. L'expressió conté identificadors que fan referència a condicions de filtre específiques per la seva "fórmula". El valor d'eval_formula és igual al valor de formula per als filtres amb una expressió personalitzada.

Comportament de la propietat:
- només lectura
formula string Expressió definida per l'usuari per avaluar les condicions del filtre amb una expressió personalitzada. L'expressió ha de contindre identificadors que facin referència a condicions de filtre específiques mitjançant la seva "fórmula". Els identificadors emprats a l'expressió han de coincidir exactament amb els definits a les condicions del filtre: no es pot pas deixar ni ometre cap condició.Comportament de la propietat:
- obligatori si evaltype s'ha establert a "expressió personalitzada"

Condició de filtre de regla LLD

Aquest objecte defineix una comprovació separada per dur a terme el valor d'una macro LLD. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
macro string Macro LLD per comprovar-ho.

Comportament de la propietat:
- obligatori
valor cadena Valor a comparar.

Comportament de la propietat:
- obligatori si operator s'ha definit a "coincideix amb expressió regular" o "no "coincideix amb expressió regular"
formulaid string ID únic arbitrari emprat per fer referència a la condició d'una expressió personalitzada. Només pot contindre lletres majúscules. L'ID l'ha de configurar l'usuari en modificar les condicions del filtre, però es tornarà a generar quan ho demani més endavant.

Comportament de la propietat:
- obligatori si evaltype de l'objecte de filtre de la regla LLD s'ha definit com a "expressió personalitzada"
operador integer Operador de condició.

Valors possibles:
8 - (per defecte) coincideix amb l'expressió regular;
9 - no coincideix amb l'expressió regular;
12 - existeix;< br>13 - no existeix.

Per entendre millor com emprar filtres amb diferents tipus d'expressions, consulteu els exemples a les pàgines del mètode discoveryrule.get i discoveryrule.create.

Ruta de macro LLD

La ruta de la macro LLD té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
lld_macro cadena Macro LLD.

Comportament de la propietat:
- obligatori
path cadena Selector de valor que serà assignat a la macro corresponent.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Preprocessament de regla LLD

L'objecte de preprocessament de regles LLD té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tipus integer El tipus d'opció de preprocessament.

Valors possibles:
5 - Coincidència d'expressió regular;
11 - XML ​​​​​​XPath ;
12 - JSONPath;
15 - No coincideix amb l'expressió regular;< br>16 - Comprovar si hi ha errors JSON;
17 - Comprovar si hi ha errors XML;
20 - Descartar sense canvis amb el heartbeat;
23 - Prometheus a JSON;
24 - CSV a JSON;
25 - Substituïu;
27 - XML ​​​​a JSON.
28 - Valor SNMP walk;
29 - SNMP walk a JSON.

Comportament de la propietat:
- obligatori
params cadena Paràmetres addicionals emprats per l'opció de preprocessament. Múltiples paràmetres separats per caràcter LF (\n).

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "Expressió regular coincident" (5), "XML XPath" (11), "JSONPath" (12), "No coincideix amb l'expressió regular" (15), "Verifica errors a JSON" (16), "Verifica errors a l'XML" (17), "Descarta els no canviats amb heartbeat" (20), "Prometheus a JSON" (23), "CSV a JSON" (24), "Reemplaçar" (25), "Valor SNMP walk" (28), "SNMP walk a JSON" (29) o "valor get SNMP" (30)
error_handler integer Tipus d'acció que s'empra si la passa de preprocessament falla.

Valors possibles:
0 - El servidor Zabbix ha establert el missatge d'error del missatge. ;
1 - Elimina el valor;
2 - Estableix un valor personalitzat;< br>3 - Estableix un missatge d'error personalitzat.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'ha establert a "Coincidència d'expressió regular" (5), "XPath XML" (11), "JsonPath" (12), "No coincideix amb l'expressió regular" (15), "Verifica errors a JSON" (16), "Verifica errors a l'XML" (17), "Prometheus a JSON" (23), "CSV a JSON" (24), "XML a JSON" (27), "Valor SNMP walk" (28), "SNMP walk a JSON" (29) o "valor get SNMP" (30)
error_handler_params cadena Paràmetres del gestor d'errors.

Comportament de la propietat:
- obligatori si error_handler té el valor d'"Establir valor personalitzat" o "Establir missatge d'error personalitzat"

Els següents paràmetres i gestors d'errors són compatibles per a cada tipus de preprocessament.

|Tipus de preprocessament|Nom|Paràmetre 1|Paràmetre 2|Paràmetre 3|Gestors d'errors admesos| |-------------------|----|-----------|------------|- ----------|----------| |5|Expressió regular|pattern1|output2|<|0, 1, 2, 3| |11|XML XPath|path3|<|<|0, 1, 2, 3| |12|JSONPath|path3|<|<|0, 1, 2, 3| |14|Coincidex amb expressió regular|pattern1|<|<|0, 1, 2, 3| |15|No coincideix amb l'expressió regular|pattern1|<|<|0, 1, 2, 3| |16|Cerca un error en JSON |path3|<|<|0, 1, 2, 3| |17|Cerca un error a XML|path3|<|<|0, 1, 2, 3| |20|Descartar sense canvis amb el heartbeat|seconds4, 5, 6|<|<|<| |21|JavaScript|script2|<|<|<| |23|Prometeu a JSON|pattern5,\7|<|<|0, 1, 2, 3| |24|CSV a JSON|character2|character2|0,1|0, 1, 2, 3| |25|Substitueix|search string2|replacement2|<|<| |27|XML a JSON|<|<|<|0, 1, 2, 3| |28|SNMP walk value|OID2|Format:
0 - No canviat
1 - UTF-8 de Hex-STRING
2 - MAC de Hex-STRING
3 - Enter de BITS|<|0, 1, 2, 3| |29|SNMP walk to JSON9|Field name2|Prefix OID 2|Format:
0 - No canviat
1 - UTF-8 de Hex-STRING
2 - MAC de Hex-STRING
3 - Enter de BITS|0, 1, 2, 3| |30|Valor get SNMP|Format:
1 - UTF-8 de Hex-STRING
2 - MAC de Hex-STRING
3 - Enter de BITS|<|<|0, 1, 2, 3|

1 expressió regular
2 cadena
3 JSONPath o XML XPath
4 nombre enter positiu (amb suport per a sufixos de temps, per exemple, 30s, 1m, 2h, 1d)
5 macro d'usuari
6 Patró de Prometheus seguint la sintaxi: <nom mètric>{<nom de l'etiqueta>="<valor de l'etiqueta>", ...} == <valor>. Cada component del patró de Prometheus (mètrica, nom d'etiqueta, valor d'etiqueta i valor de mètrica) pot ser una macro d'usuari. 7 Admet diversos registres "Field name,OID prefix,Format records" delimitats per un caràcter de nova línia.

Sobrecàrrega de regles LLD

L'objecte de sobrecàrrega de regles LLD defineix un conjunt de regles (filtres, condicions i operacions) que s'empren per anul·lar les propietats de diversos objectes prototip. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
nom string Nom únic de sobrecàrrega.

Comportament de la propietat:
- obligatori
passa integer Nombre de seqüència únic de la sobrecàrrega.

Comportament de la propietat:
- obligatori
stop integer Atura el processament de les sobrecàrregues futures si coincideix.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no atura el processament de les sobrecàrregues;
1: atura el processament de les sobrecàrregues del procés si el filtre coincideix .
filtre object Filtre de sobrecàrrega.
operacions object/array Operacions de sobrecàrrega.

:::

Filtre de sobrecàrrega de la regla LLD

L'objecte defineix un conjunt de condicions que, si coincideixen amb l'objecte descobert, s'aplica la sobrecàrrega. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
conditions object/array Conjunt de condicions de filtre de sobrecàrrega que s'empren per fer coincidir els objectes descoberts.

Comportament de la propietat:
- obligatori
evaltype integer Substitueix el mètode d'avaluació de la condició de filtre.

Valors possibles:
0 - i/o;
1 - i ;< br>2 - o ;
3 - expressió personalitzada.

Comportament de la propietat:
- obligatori
eval_formula string Expressió generada que s'emprarà per avaluar les condicions del filtre de sobrecàrrega. El valor de eval_formula és igual al valor de formula per als filtres amb una expressió personalitzada.

Comportament de la propietat:
- només lectura
formula string Expressió definida per l'usuari per avaluar les condicions del filtre de sobrecàrrega amb una expressió personalitzada. L'expressió ha de contindre identificadors que facin referència a condicions específiques del filtre de sobrecàrrega mitjançant la seva "fórmula". Els ID emprats a l'expressió han de coincidir exactament amb els definits a les condicions del filtre de sobrecàrrega: cap condició no es pot deixar sense emprar ni ometre.

Comportament de la propietat:
- obligatori si evaltype s'estableix a "expressió personalitzada"

:::

Condició del filtre de sobrecàrrega de la regla LLD

L'objecte defineix una comprovació independent per dur a terme el valor d'una macro LLD. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
macro string Macro LLD per realitzar la comprovació.

Comportament de la propietat:
- obligatori
valor string Valor a comparar.

Comportament de la propietat:
- obligatori si operator s'estableix a "expressió regular coincident" o "no coincideix amb expressió regular"
formulaid string ID únic arbitrari emprat per fer referència a la condició d'una expressió personalitzada. Només pot contindre lletres majúscules. L'ID l'ha de configurar l'usuari en modificar les condicions del filtre, però es tornarà a generar quan ho sol·liciti més endavant.

Comportament de la propietat:
- obligatori si evaltype de l'[objecte de filtre de sobreescriptura de regla LLD]#lld-rule-override-filter) s'estableix a "expressió personalizada"
operador integer Operador de condició.

Valors possibles:
8 - (per defecte) coincideix amb l'expressió regular;
9 - no coincideix amb l'expressió regular;
12 - existeix;< br>13 - no existeix.

Operació de sobrecàrrega de regles LLD

L'operació és una combinació d'accions i condicions que s'han de realitzar a l'objecte prototip. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
operationobject integer Tipus d'objecte descobert per dur a terme l'acció.

Valors possibles:
0 - Prototip d'element;
1 - Prototip de trigger;< br>2 - Prototip de gràfics;
3 - Prototip d'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori
operador integer Operador de condició de sobrecàrrega.

Valors possibles:
0 - (per defecte) és igual;
1 - no és igual;
2 - conté;
3 - no conté;
8 - coincideix;
9 - no coincideix.
valor string Patró per fer coincidir l'element, el trigger, el gràfic o el nom del prototip d'equip basat en l'objecte triat.
opstatus object Objecte d'estat de l'operació de sobrecàrrega per a objectes d'element, trigger i prototip d'equip.
opdiscover object Objecte d'estat de l'operació de sobrecàrrega de descobriment (qualsevol tipus d'objecte).
opperiod object Objecte de període d'operació de sobrecàrrega (interval d'actualització) per a l'objecte prototip d'element.
ohistory object Objecte de l'històric d'operacions de sobrecàrrega per a l'objecte prototip d'element.
optrends object Objecte de tendències d'operació de sobrecàrrega per a l'objecte prototip d'element.
opseverity object Objecte de gravetat de l'operació de sobrecàrrega per a l'objecte prototip del trigger.
optag array Objecte d'etiqueta d'operació de sobrecàrrega per a l'objecte prototip de l'equip.
optemplate array Objecte de plantilla d'operació de sobrecàrrega per a l'objecte prototip de l'equip.
opinventory object Objecte d'inventari d'operacions de sobrecàrrega per a l'objecte prototip de l'equip.
Estat de l'operació de sobrecàrrega de la regla LLD

Estat de l'operació de sobrecàrrega de la regla LLD que s'estableix com a objecte descobert. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
status enter Anul·la l'estat de l'objecte seleccionat.

Valors possibles:
0 - Creació activada;
1 - Creació desactivada.

Comportament de la propietat:
- obligatori
Operació de sobrecàrrega de descobriment de regles LLD

Estat de l'operació de sobrecàrrega de descobriment de la regla LLD que s'estableix a l'objecte descobert. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
discover enter Anul·la l'estat de descoberta de l'objecte triat.

Valors possibles:
0 - Sí, continuar descobrint objectes;< br>1 - No , els elements nous no es descobriran i els elements existents es marcaran com a perduts.

Comportament de la propietat:
- obligatori
Període d'operació de substitució de la regla LLD

El període d'operació d'anul·lació de la regla LLD és un valor d'interval d'actualització que s'estableix com a element descobert. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
endarreriment string Substitueix l'interval d'actualització del prototip d'element.

Admet segons o unitat de temps amb sufix (com ara 30 s, 1 m, 2 h, 1 d) i, opcionalment, un o més intervals personalitzats, tots separats per punt i coma. Els intervals personalitzats poden ser una combinació d'intervals flexibles i de programació.

Admet macros d'usuari o macros LLD. Si s'empra, el valor ha de ser una única macro. No s'admeten diverses macros o macros barrejades amb text. Els intervals flexibles es poden escriure com a dues macros separades per una barra inclinada (p. ex., {$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}).

Exemple:
1h;wd1-5h9-18;{ $Macro1}/1-7,00:00-24:00;0/6-7,12:00-24:00;{$Macro2}/{$Macro3}

[Comportament de la propietat] (/manual/api/reference_commentary#property-behavior):
- obligatori
Operació de sobrecàrrega de l'historial de regles LLD

Operació de sobrecàrrega de l'historial de regles LLD establerta a l'element descobert. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
historial cadena Substitueix l'històtic del prototip d'element, que és una unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de l'històric. També accepta macro d'usuari i macro LLD.

Comportament de la propietat:
- obligatori
Operació de sobrecàrrega de les tendències de regles LLD

Operació de sobrecàrrega de les tendències de regles LLD establerta a l'element descobert. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
tendències cadena Substitueix les tendències del prototip d'element, que és una unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de les tendències. També accepta macro d'usuari i macro LLD.

Comportament de la propietat:
- obligatori
Operació de sobrecàrrega de gravetat de la regla LLD

L'operació s'ha establert al trigger descobert. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
severity enter Anul·la la gravetat del prototip de trigger.

Valors possibles:
0 - (per defecte) sense classificar;
1 - informació ;
2 - avís;
3 - mitjana;
4 - alta;
5 - desastre.

Comportament de la propietat:
- obligatori
Operació de sobrecàrrega d'etiquetes de regla LLD

L'operació conté el nom i el valor de l'etiqueta definit a l'objecte descobert. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
tag cadena Nom d'etiqueta nou.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value cadena Valor d'etiqueta nou.
Operació de sobrecàrrega del model de regles LLD

Objecte d'operació de sobrecàrrega del model vinculat a l'equip descobert. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
templateid ID Substitueix la plantilla de les plantilles vinculades al prototip de l'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori
LLD Rule Operació de sobrecàrrega d'inventari

Operació per anul·lar el valor del mode d'inventari de la regla LLD que s'estableix a l'equip descobert. Té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
inventory_mode enter Ignora el mode d'inventari del prototip de l'equip.

Valors possibles:
-1 - desactivat;< br>0 - ( per defecte) manual;
1 - automàtic.

Comportament de la propietat:
- obligatori