You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

discoveryrule.update

Descripció

object discoveryrule.update(array lldRuleIds)

Aquest mètode permet actualitzar les regles LLD ja existents.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietat de les regles de descobriment de baix nivell que cal actualitzar.

La propietat itemid s'ha d'establir per a cada regla, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats de l'objecte regla estàndard de descoberta de baix nivell, el mètode accepta els paràmetres següents.

|Paràmetre|Tipus|Descripció| |---------|---------------------------------------- ------------|-----------| |filtre|object|Filtre de regla LLD per anul·lar el filtre actual.| |preprocessing|array|Opcions per a preprocessing Regles LLD per anul·lar les opcions de preprocessament actuals.

Comportament de la propietat:
- només lectura per objectes heretats| |lld_macro_paths|object/array|Opcions lld_macro_path de la regla LLD.

Comportament de la propietat:
- només lectura per objectes heretats| |overrides|object/array|Opcions override.

Comportament de la propietat:
- només lectura per objectes heretats|

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les regles LLD actualitzades sota la propietat itemids.

Exemples

Afegir un filtre a una regla de descoberta de baix nivell (LLD)

Afegir un filtre per tal que el contingut de la macro {#FSTYPE} coincideixi amb l'expressió regular @File systems for discovery.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "22450",
        "filter": {
          "evaltype": 1,
          "conditions": [
            {
              "macro": "{#FSTYPE}",
              "value": "@File systems for discovery"
            }
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "22450"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Afegir camils de macro LLD

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "22450",
        "lld_macro_paths": [
          {
            "lld_macro": "{#MACRO1}",
            "path": "$.json.path"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "22450"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Desactivar traps

Desactivar traps LLD d'una regla de descoberta.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "28336",
        "allow_traps": 0
      },
      "id": 1,
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "28336"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar les opcions de preprocessament de regles LLD

Actualitzar una LLD amb una regla de preprocessament “JSONPath”.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "44211",
        "preprocessing": [
          {
            "type": 12,
            "params": "$.path.to.json",
            "error_handler": 2,
            "error_handler_params": "5"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "44211"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar un script de regla LLD

Actualitzar un script de regla LLD amb un script diferent i esborrar els paràmetres innecessaris que s'han emprat per l'script esborrat.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "23865",
        "parameters": [],
        "script": "Zabbix.log(3, 'Log test');\nreturn 1;"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23865"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar el temps de vida d'una regla LLD

Actualitza el temps de vida d'una regla LLD per desactivar les entitats no descobertes després de 12 hores i esborrarla després de 7 dies.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.update",
      "params": {
        "itemid": "46864",
        "lifetime_type": 0, 
        "lifetime": "7d",
        "enabled_lifetime_type": 0,
        "enabled_lifetime": "12h"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "46864"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CDiscoveryRule::update() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.