You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

event.acknowledge

Descripció

object event.acknowledge(object/array parameters)

Aquest mètode s'empra per actualitzar esdeveniments. Es poden realitzar les següents accions d'actualització:

 • Tancar l'esdeveniment. Si l'esdeveniment ja és resolt, aquesta acció s'ignorarà.
 • Reconeixement de l'esdeveniment. Si ja s'ha reconegut l'esdeveniment, aquesta acció s'ignorarà.
 • S'ha eliminat el reconeixement de l'esdeveniment. Si no es reconeix l'esdeveniment, aquesta acció s'ignorarà.
 • Afegir missatge.
 • Canviar la gravetat de l'esdeveniment. Si l'esdeveniment ja té la mateixa gravetat, aquesta acció s'ignorarà.
 • Esborrar un esdeveniment. Si l'esdeveniment ja ha estat esborrat, l'acció es saltarà.
 • recuperar un esdeveniment esborrat. Si l'esdeveniment no és esborrat, l'acció es saltarà.

::: nota important Només es poden actualitzar els esdeveniments triggers.
Només es poden actualitzar els esdeveniments problemàtics.
Es necessiten permisos de lectura/escriptura per al trigger per tancar l'esdeveniment o canviar-ne la gravetat.
Per tancar un esdeveniment, s'ha de permetre al trigger. :::

Aquest mètode és disponible per a tot tipus d'usuaris. Els permisos per invocar el mètode es poden revocar a la configuració del rol d'usuari. Consulteu Rols d'usuari per obtenir més informació.

Paramètres

(object/array) Paràmetres que contenen identificadors d'esdeveniments i operacions d'actualització a realitzar.

Paràmetre Tipus Descripció
eventids ID/array ID dels esdeveniments a reconèixer.

Comportament de la propietat:
- obligatori
action integer Accions d'actualització d'esdeveniments. Aquest camp és una màscara de bits, qualsevol combinació de valors és acceptable.

Valors possibles:
1 - tanqueu el problema;
2 - reconeixeu l'esdeveniment;
4 - afegiu un missatge ;
8 - canviar la gravetat;
16 - no reconèixer l'esdeveniment.
32 - esborrar esdeveniment;
64 - recuperar esdeveniment esborrat;
128 - canviar la classificació d'esdeveniment a causa;
256 - canviar la classificació de l'esdeveniment a símptoma.

Comportament de la propietat:
- obligatori
cause_eventid ID ID de l'esdeveniment causa.

Comportament de la propietat:
- obligatori si actionconté el bit "canviar la categoria de l'element a símptoma"
message string Text del missatge.

Comportament de la propietat:
- obligatori si actionconté el bit "afegir missatge"
severity integer Gravetat de l'esdeveniment nou.
Obligatori, si l'acció conté 'canviar la gravetat'.

Valors possibles:
0 - sense classificar;
1 - informació;< br>2 - avís;
3 - mitjà;
4 - alt;
5 - desastre.

Comportament de la propietat:
- obligatori si actionconté el bit "canviar gravetat"
supress_until integer La marca de temps d'Unix fins quan l'esdeveniment s'ha d'esborrar.

Si s'estableix a "0", l'esborrar serà indefinit.

Comportament de la propietat:
- obligatori si actionconté el bit "esborrar esdeveniment"

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels esdeveniments actualitzats sota la propietat eventids.

Exemples

Reconèixer un esdeveniment

Reconèixer un esdeveniment i afegir-hi un missatge.

Petició](/manual/api#performing-requests): [

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "event.acknowledge",
      "params": {
        "eventids": "20427",
        "action": 6,
        "message": "Problem resolved."
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "eventids": [
          "20427"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar la gravetat d'un esdeveniment

Canviar la gravetat de múltiples esdeveniments i afegir-hi un missatge.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "event.acknowledge",
      "params": {
        "eventids": ["20427", "20428"],
        "action": 12,
        "message": "Maintenance required to fix it.",
        "severity": 4
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "eventids": [
          "20427",
          "20428"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CEvent::acknowledge() in ui/include/classes/api/services/CEvent.php.