You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte d'expressió regular

Els següents objectes són relacionats amb l'API regexp.

Expressió regultar

L'objecte d'expressió regular global té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
regexpid ID ID de l'expressió regular.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom de l'expressió regular.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
test_string string Cadena de caràcters de prova.

### Objecte expressions

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
expression cadena Expressió regular.

Comportament de la propietat:
- obligatori
expression_type enter Tipus d'expressió regular.

Valors possibles:
0 - Cadena de caràcters inclosa;
1 - Qualsevol cadena de caràcters inclosa;
2 - Cadena no inclosa;
3 - El resultat és CERT;
4 - El resultat és FALS.

Comportament de la propietat:
- obligatori
exp_delimiter cadena Delimitador d'expressió.

Valor per defecte ",".

Valors possibles: "," o "." o "/".

Comportament de la propietat:
- obligatori si expression_type s'estableix a "Qualsevol cadena de caràcter inclosa"
case_sensible enter Distingeix entre majúscules i minúscules.

Valor per defecte 0.

Valors possibles:
0 - No distingeix entre majúscules i minúscules;
1 - Sensible a majúscules i minúscules.