You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

template.get

Descripció

integer/array template.get(object parameters)

El mètode permet recuperar plantilles segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paramètres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
templateids ID/array Retorna només plantilles amb els ID de plantilla donats.
groupids ID/array Retorna només els patrons que pertanyen als grups d'equips donats.
parentTemplateids string/array Retorna només les plantilles que són pares de les plantilles donades.
hostids ID/array Retorna només patrons relacionats amb els hosts/patrons donats.
graphids ID/array Retorna només els models que contenen els gràfics donats.
itemids ID/array Retorna només els models que contenen els elements donats.
triggerids ID/array Retorna només els patrons que contenen els triggers donats.
with_items flag Retorna només models amb articles.
with_triggers flag Retorna només els models que tenen triggers.
with_graphs flag Retorna només models que contenen gràfics.
with_httptests marca Retorna només models que tenen escenaris web.
evaltype integer Regles de cerca d'etiquetes.

Valors possibles:
0 - (per defecte) I/O;
2 - O.
tags array/objecte Retorna només models amb etiquetes donades. Concordança exacta per etiqueta i cerca entre majúscules i minúscules o no per valor de l'etiqueta en funció del valor de l'operador.
Format:[{"tag": "<etiqueta>", "valor": "< valor>", " operator": "<operador>"}, ...].
Una matriu buida retorna tots els models.

Possibles valors d'operador:
0 - (per defecte) Conté;
1 - És igual;
2 - No és com;
3 - No és igual< br>4 - Existeix;
5 - No existeix.
selectTags query Retorna les etiquetes de plantilla a la propietat etiquetes.
selectHosts query Retorna els equips vinculats al model a la propietat equips.

Admet count.
selectTemplateGroups query Retorna els grups de plantilles als quals pertany la plantilla a la propietat templategroups.
selectTemplates query Retorna les plantilles de les quals la plantilla és secundària, a la propietat templates.

Admet count.
selectParentTemplates query Retorna les plantilles de les quals la plantilla n'és pare, a la propietat parentTemplates.

Admet count.
selectHttpTests query Retorna els escenaris web del model a la propietat httpTests.

Admet count.
selectItems query Retorna els elements del model a la propietat elements.

Admet count.
selectDiscoveries query Retorna els descobriments de baix nivell del model a la propietat discoveries.

Admet count.
selectTriggers query Retorna triggers del model a la propietat triggers.

Admet count.
selectGraphs query Retorna gràfics del model a la propietat gràfics.

Admet count.
selectMacros query Retorna macros del model a la propietat macros.
selectDashboards query Retorna els taulers de control de la plantilla a la propietat taulers de control.

Admet count.
selectValueMaps query Retorna una propietat valuemaps amb taules d'assignació de valors del model.
limitSelects integer Limita el nombre de registres retornats per subseleccions.

S'aplica a les subseleccions següents:
selectTemplates - els resultats s'ordenaran per name;< br>selectHosts - ordenats per host;
selectParentTemplates - ordenat per host;
selectItems - ordenat per name;
selectDiscoveries - ordenat per name;
selectTriggers - ordenat per description;
selectGraphs - ordenat per name;
selectDashboards - ordenat per name.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: hostid, host, name, status.
countOutput boolean Aquests paràmetres comuns a tots els mètodes get es descriuen amb detall a la pàgina comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean
selectGroups
(obsolet)
query Aquest paràmetre és obsolet; si et plau, empra selectTemplateGroups en el seu lloc.
Retorna els grups de plantilles als que pertany la plantilla a la propietat groups.

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar les plantilles per nom

Recupera totes les dades de dues plantilles anomenades "Linux" i "Windows".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "filter": {
          "host": [
            "Linux",
            "Windows"
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "proxyid": "0",
          "host": "Linux",
          "status": "3",
          "disable_until": "0",
          "error": "",
          "available": "0",
          "errors_from": "0",
          "lastaccess": "0",
          "ipmi_authtype": "0",
          "ipmi_privilege": "2",
          "ipmi_username": "",
          "ipmi_password": "",
          "ipmi_disable_until": "0",
          "ipmi_available": "0",
          "snmp_disable_until": "0",
          "snmp_available": "0",
          "maintenanceid": "0",
          "maintenance_status": "0",
          "maintenance_type": "0",
          "maintenance_from": "0",
          "ipmi_errors_from": "0",
          "snmp_errors_from": "0",
          "ipmi_error": "",
          "snmp_error": "",
          "jmx_disable_until": "0",
          "jmx_available": "0",
          "jmx_errors_from": "0",
          "jmx_error": "",
          "name": "Linux",
          "flags": "0",
          "templateid": "10001",
          "description": "",
          "tls_connect": "1",
          "tls_accept": "1",
          "tls_issuer": "",
          "tls_subject": "",
          "tls_psk_identity": "",
          "tls_psk": "",
          "uuid": "282ffe33afc74cccaf1524d9aa9dc502"
        },
        {
          "proxyid": "0",
          "host": "Windows",
          "status": "3",
          "disable_until": "0",
          "error": "",
          "available": "0",
          "errors_from": "0",
          "lastaccess": "0",
          "ipmi_authtype": "0",
          "ipmi_privilege": "2",
          "ipmi_username": "",
          "ipmi_password": "",
          "ipmi_disable_until": "0",
          "ipmi_available": "0",
          "snmp_disable_until": "0",
          "snmp_available": "0",
          "maintenanceid": "0",
          "maintenance_status": "0",
          "maintenance_type": "0",
          "maintenance_from": "0",
          "ipmi_errors_from": "0",
          "snmp_errors_from": "0",
          "ipmi_error": "",
          "snmp_error": "",
          "jmx_disable_until": "0",
          "jmx_available": "0",
          "jmx_errors_from": "0",
          "jmx_error": "",
          "name": "Windows",
          "flags": "0",
          "templateid": "10081",
          "description": "",
          "tls_connect": "1",
          "tls_accept": "1",
          "tls_issuer": "",
          "tls_subject": "",
          "tls_psk_identity": "",
          "tls_psk": "",
          "uuid": "522d17e1834049be879287b7c0518e5d"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperar grups de plantilles

Recupera els grups de plantilles d'on la plantilla "Linux amb agent Zabbix" n'és membre.

Petició:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "template.get",
    "params": {
    "output": ["hostid"],
    "selectTemplateGroups": "extend",
    "filter": {
    "host": [
    "Linux amb agent Zabbix"
    ]
    }
    },
    "id": 1
    }

Resposta:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": [
    {
    "templateid": "10001",
    "templategroups": [
    {
    "groupid": "10",
    "name": "Plantilles/Sistemes operatius",
    "uuid": "846977d1dfed4968bc5f8bdb363285bc"
    }
    ]
    }
    ],
    "id": 1
    }

Recuperar equips per plantilla

Recupera els equips que tenen la plantilla "10001" (Linux amb agent Zabbix) enllaçada.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": "templateid",
        "templateids": "10001",
        "selectHosts":["hostid", "name"]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "templateid": "10001",
          "hosts": [
            {
              "hostid": "10084",
              "name": "Zabbix server"
            },
            {
              "hostid": "10603",
              "name": "Host 1"
            },
            {
              "hostid": "10604",
              "name": "Host 2"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Cercar per etiquetes de plantilla

Cercar les plantilles on l'etiqueta "Nom d'equip" sigui igual a "{EQUIP.NOM}".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.get",
      "params": {
        "output": ["hostid"],
        "selectTags": "extend",
        "evaltype": 0,
        "tags": [
          {
            "tag": "Nom d'equip",
            "value": "{EQUIP.NOM}",
            "operator": 1
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "hostid": "10402",
          "tags": [
            {
              "tag": "Host name",
              "value": "{HOST.NAME}"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplate::get() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.