You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

template.massremove

Descripció

object template.massremove(object parameters)

Aquest mètode esborrar els objectes associats a diverses plantilles.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els identificadors dels models a actualitzar i els objectes a esborrar.

Paràmetre Tipus Descripció
templateids ID/array ID de les plantilles a actualitzar.

Comportament de la propietat:
- obligatori
groupids ID/array IDs dels hrups de plantilles d'on esborrar les plantilles donades.
macros string/array IDs de les macros d'usuari per esborrar de les plantilles donades.
templateids_clear ID/array IDs de les plantilles per desenllaçar i esborrar plantilles donades (upstream).
templateids_link ID/array IDs de les plantilles per desenllaçar de les plantilles donades (upstream).

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les plantilles actualitzades sota la propietat templatids.

Exemples

Esborrar plantilles d'un grup

Esborrar dues plantilles del grup "2".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massremove",
      "params": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ],
        "groupids": "2"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Desenllaçar plantilles d'un equip

Desenllaçar les plantilles "10106" i "10104" de la plantilla "10085".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massremove",
      "params": {
        "templateids": "10085",
        "templateids_link": [
          "10106",
          "10104"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplate::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.