You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte directori d'usuaris

Els objectes següents són relacionats directament amb l'API userdirectory.

Directori d'usuari

El directori d'usuari té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
userdirectoryid ID ID del directori d'usuari.

Si s'esborra un directori d'usuari, el valor de la propietat User object userdirectoryid s'estableix a "0" per a tots els usuaris que són enllaçats al directori d'usuaris esborrat.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a les operacions d'actualització
idp_type integer Tipus del protocol d'autenticació que empra el proveïdor d'identitats per al directori d'usuaris.
Tingueu en compte que només pot existir un directori d'usuaris de tipus SAML.

Valors possibles:
1 -Directori d'usuaris de tipus LDAP;
2 -Directori d'usuaris de tipus SAML.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
name_group string Atribut del directori d'usuaris LDAP/SAML que conté el nom del grup emprat per mapar grups entre el directori d'usuaris LDAP/SAML i Zabbix.

Exemple: cn

Comportament de la propietat:
- obligatori si provision_status s'estableix a "Activat" i saml_jit_status d'Objecte d'autenticació s'estableix a "Habilitat per als IdP SAML configurats"
user_username string Atribut del directori d'usuari LDAP/SAML (també atribut SCIM si scim_status s'estableix a "El subministrament SCIM és habilitat") que conté el nom de l'usuari que s'empra com a valor per a l'objecte d'usuari propietat name quan s'aprovisiona l'usuari.

Exemples: cn, commonName, displayName, name
user_lastname string Atribut del directori d'usuari LDAP/SAML (també atribut SCIM si scim_status és establert a "El subministrament SCIM és activat") que conté el cognom de l'usuari que s'empra com a valor per a l'objecte d'usuari propietat cognom quan s'aprovisiona l'usuari.

Exemples: sn, surname, lastName
provision_status integer Estat d'aprovisionament del directori d'usuaris.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Inhabilitat (l'aprovisionament dels usuaris creats per aquest directori d'usuaris és desactivat);
1 - Activat (l'aprovisionament d'usuaris creats per aquest directori d'usuaris és habilitat; a més, l'estat de l'aprovisionament LDAP o SAML (ldap_jit_status o saml_jit_status de l'Objecte d'autenticació)) s'ha d'habilitar).
provision_groups array Matriu d'objectes mapatges de grups d'aprovisionament per associar el patró de grup d'usuaris LDAP/SAML al grup d'usuaris i rol d'usuari Zabbix.

Comportament de la propietat:
- obligatori si provision_status és establert com a "Activat"
provision_media array Matriu de mapatges de tipus de suport objectes per assignar els atributs de mitjans LDAP/SAML de l'usuari (per exemple, correu electrònic) als mitjans d'usuari Zabbix per enviar notificacions.
Propietats específiques d'LDAP:
name string Nom únic del directori d'usuari.

Comportament de la propietat:
- obligatori si idp_type és establert a " Directori d'usuaris de tipus LDAP"
host string Nom d'equip, IP o URI del servidor LDAP.
l'URI ha de contindre l'esquema (ldap:// o ldaps://), l'equip i el port (opcional).

Exemples:
equip.exemple.com
127.0.0.1
ldap://ldap.example.com:389

Comportament de la propietat:
- obligatori si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus LDAP"
port integer Port del servidor LDAP.

Comportament de la propietat:
- obligatori si idp_type és establert a "Usuari directori de tipus LDAP"
base_dn string Camí base del directori d'usuaris LDAP als comptes d'usuari.

Exemples:
ou=Usuaris,dc=exemple,dc=org
ou=Usuaris,ou=sistema (per a OpenLDAP)
DC=company,DC=com (per a Microsoft Active Directory)
uid=%{user},dc=example,dc=com (per a l'enllaç directe d'usuari; marcador de posició "%{user}" és obligatori)

Comportament de la propietat:
- obligatori si idp_type s'estableix a "Directori d'usuari de escriviu LDAP"
search_attribute string Atribut del directori d'usuari LDAP pel qual s'identifica el compte d'usuari a partir de la informació proporcionada a la petició d'inici de sessió.

Exemples:
uid (per a OpenLDAP)
sAMAccountName (per a Microsoft Active Directory)

Comportament de la propietat:
- obligatori si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus LDAP"
bind_dn string Compte de servidor LDAP per vincular i cercar al servidor LDAP.

Per a l'enllaç directe d'usuari i l'enllaç anònim, bind_dn ha de ser buit.

Exemples:
uid=ldap_search,ou=system (per a OpenLDAP)
CN=ldap_search,OU=grup_usuaris,DC=empresa,DC=com (per a Microsoft Active Directory)
CN=Administrador,OU=Usuaris,OU=Zabbix,DC=zbx,DC=local

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuaris de tipus LDAP"
bind_password string mot de pas LDAP del compte per vincular i cercar al servidor LDAP.

Per a l'enllaç directe d'usuari i l'enllaç anònim, bind_password ha de ser buit.

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuaris de tipus LDAP"
description string Descripció del directori d'usuaris.

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus LDAP"
group_basedn string Ruta base del directori d'usuaris LDAP als grups; s'empra per configurar una comprovació de pertinença d'usuari al directori d'usuaris LDAP.

S'ignora quan s'aprovisiona un usuari si s'ha definit group_membership.

Exemple: ou=Groups,dc=example,dc=com

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus LDAP"
group_filter string Cadena de filtre per recuperar grups de directoris d'usuaris LDAP dels quals l'usuari n'és membre; s'empra per configurar una comprovació de pertinença d'usuari al directori d'usuaris LDAP.

S'ignora quan s'aprovisiona un usuari si s'ha definit group_membership.

Reservadors de posició group_filter admesos:
%{attr} - atribut de cerca (substituït pel valor de propietat search_attribute);
%{groupattr} - atribut de grup (substituït pel valor de propietat group_member);
%{host} - nom d'equip, IP o URI del servidor LDAP (substituït pel valor de la propietat host);
%{user} - nom d'usuari de l'usuari Zabbix.

Per defecte: (%{groupattr}=% {usuari})

Exemples:
- (member=uid=%{ref},ou=Usuaris,dc=example,dc=com) coincidirà amb "Usuari1" si un grup LDAP conté l'atribut "member" amb el valor "uid=Usuari1,ou=Usuaris,dc=example,dc=com", i retornarà el grup del qual "Usuari1" n'és membre;
- (%{groupattr}=cn=%{ref},ou=Usuaris,ou=Zabbix,DC=example,DC=com) coincidirà amb "Usuari1" si un objecte de grup LDAP conté l'atribut especificat a la propietat group_member amb el valor "cn=Usuari1,ou=Usuaris,ou=Zabbix,DC=example,DC=com", i retornarà el grup del qual "Usuari1" n'és membre.

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type s'estableix a "Directori d'usuaris de tipus LDAP"
group_member string Atribut del directori d'usuaris LDAP que conté informació sobre els membres del grup; s'empra per configurar una comprovació de pertinença d'usuari al directori d'usuaris LDAP.

S'ignora quan s'aprovisiona un usuari si s'ha definit group_membership.

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus LDAP"
group_membership string Atribut del directori d'usuaris LDAP que conté informació sobre els grups als quals pertany un usuari.

Exemple: memberOf

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus LDAP"
search_filter string Cadena de filtre personalitzada que s'empra per trobar i autenticar un usuari en un directori d'usuaris LDAP en funció de la informació proporcionada a la petició d'inici de sessió.

Reservadors de posició search_filter admesos:
%{attr} - nom de l'atribut de cerca (p. ex., uid, sAMAccountName);
%{user} - nom d'usuari de Zabbix.

Per defecte: (%{attr}=%{user})

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus LDAP"
start_tls integer Opció de configuració del servidor LDAP que permet assegurar la comunicació amb el servidor LDAP mitjançant Transport Layer Security (TLS).

Tingueu en compte que start_tls s'ha d'establir com a "Desactivat" per als equips que empren el Protocol ldaps://.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus LDAP"
user_ref_attr string Atribut del directori d'usuari LDAP emprat per fer referència a un objecte d'usuari. El valor d'user_ref_attr s'empra per obtindre valors de l'atribut especificat al directori d'usuari i posar-los en lloc del marcador de posició %{ref} a la cadena group_filter.

Exemples: cn , uid, member, uniqueMember

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuaris de tipus LDAP"
SAML-propietats específiques:
idp_entityid string URI que identifica el proveïdor d'identitat i s'empra per comunicar-se amb el proveïdor d'identitat als missatges SAML.

Exemple: https://idp.example.com/idp

Comportament de la propietat:
- obligatori si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
sp_entityid string URL o qualsevol cadena que identifiqui el proveïdor de serveis del proveïdor d'identitat.

Exemples:
https://idp.example.com/sp
zabbix

Comportament de la propietat:
- obligatori si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
username_attribute string SAML user directory attribute (també atribut SCIM si scim_status s'estableix a "provisionament SCIM activat") que conté el nom d'usuari de l'usuari que es compara amb el valor de la propietat username de l'Objecte usuari quan s'autentica.

Exemples: uid, userprincipalname, samaccountname, username, username, urn:oid:0.9. 2342.19200300.100.1.1, urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.13, urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.44


Comportament de propietat:
- obligatori si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
sso_url string URL del servei d'inici de sessió únic SAML del proveïdor d'identitats, al qual Zabbix enviarà les peticions d'autenticació SAML.

Exemple: http://idp.example.com/idp/sso/saml

Comportament de la propietat:
- obligatori si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
slo_url string URL del servei de tancament únic de SAML del proveïdor d'identitats, al qual Zabbix enviarà les peticions de tancament de SAML.

Exemple: https://idp.example.com/idp/slo/saml

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
encrypt_nameid integer Si l'ID de nom SAML s'ha de xifrar.

Valors possibles:
0 -(per defecte) No encripteu l'ID de nom;
1 - Encripteu l'ID de nom.<br >
Comportament de la propietat:
- admès si idp_type s'estableix en "Directori d'usuari de tipus SAML"
encrypt_assertions integer Si les afirmacions SAML s'han de xifrar.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No encripteu les afirmacions;
1 - Encripteu les afirmacions.
<br >Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuaris de tipus SAML"
nameid_format string Format d'identificador de nom del proveïdor de serveis del proveïdor d'identitat SAML.

Exemples:
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:kerberos
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuaris de tipus SAML"
scim_status integer Si el subministrament SCIM per a SAML és activat o desactivat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) El subministrament SCIM és desactivat;
1 - El subministrament SCIM és habilitat.

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
sign_assertions integer Si les afirmacions SAML s'han de signar amb una signatura SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No signar assercions;
1 - Signar assercions.< br>
Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
sign_authn_requests integer Si les peticions d'autenticació SAML s'han de signar amb una signatura SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No signar peticions d'autenticació;
1 - Signa peticions d'autenticació.

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
sign_messages integer Si els missatges SAML s'han de signar amb una signatura SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No signar missatges;
1 - Signar missatges.< br>
Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
sign_logout_requests integer Si les peticions de tancament de sessió de SAML s'han de signar amb una signatura SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No inicieu la sessió de peticions de tancament de sessió;
1 - Tanqueu la sessió.

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"
sign_logout_responses integer Si les respostes de tancament de sessió de SAML s'han de signar amb una signatura SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No inicieu la sessió de respostes de tancament de sessió;
1 - Tanqueu la sessió respostes.

Comportament de la propietat:
- admès si idp_type és establert a "Directori d'usuari de tipus SAML"

Mapatges de tipus de suport

L'objecte de mapatge de tipus de suport té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
userdirectory_mediaid ID ID del mapatge de tipus de suport.

Comportament de la propietat:
- només lectura
name string Nom visible a la llista de mapatges de tipus de suport.

Comportament de la propietat:
- obligatori
mediatypeid ID ID del tipus de suport que s'ha de crear; s'empra com a valor per a la propietat mediatypeid de l'objecte suport.

Comportament de la propietat:
- obligatori
attribute string Atribut del directori d'usuari LDAP/SAML (també atribut SCIM si scim_status s'estableix a "El subministrament SCIM és actiu") que conté el suport de l'usuari (per exemple, [email protected]) que s'empra com a valor per a la propietat sendto d'objecte suport.

Si és present a les dades rebudes del proveïdor d'identitat LDAP/SAML, i el valor no és buit, això activarà la creació de suports per a l'usuari subministrat.

Comportament de la propietat:
- obligatori
active integer Propietat active de suport d'usuari quan el suport es crea per a l'usuari proveït.

Valors possibles:
0 - (per defecte) actiu;
1 - desactivat.
severity integer Propietat severity del suport d'usuari, quan el suport es crea per a l'usuari proveït.

Per defecte: 63.
period string Propietat period del suport d'usuari, quan el suport es crea per a l'usuari proveït.

Per defecte: 1-7,00:00-24:00.

Mapatge de grups de subministrament

Els mapatges de grups de subministrament tenen les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name string Nom sencer d'un grup (p. ex., administradors Zabbix) al directori d'usuaris LDAP/SAML (també SCIM si scim_status s'estableix a "El subministrament SCIM és habilitat").
Accepta el caràcter comodí "*".
Únic en tots els mapatges de grups de subministrament.

Comportament de la propietat:
- obligatori
roleid ID ID de la funció d'usuari que s'ha d'assignar a l'usuari.

Si coincideixen les assignacions de diversos grups de subministrament, la funció del tipus d'usuari més alt (Usuari, Administrador o Superadministrador) s'assigna a l'usuari. Si hi ha diversos rols amb el mateix tipus d'usuari, el primer rol (ordenat per ordre alfabètic) s'assigna a l'usuari.

Comportament de la propietat:< br>- obligatori
user_groups array Matriu d'objectes d'ID de grup d'usuaris Zabbix. Cada objecte té les propietats següents:
usrgrpid - (enter) ID del grup d'usuaris de Zabbix per assignar-lo a l'usuari.

Si coincideixen els mapatges de diversos grups de subministrament, els grups d'usuaris de Zabbix de tots els mapatges que coincideixen s'assigna a l'usuari.

Comportament de la propietat:
- obligatori