You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

userdirectory.update

Descripció

object userdirectory.update(object/array userDirectory)

Aquest mètode permet actualitzar directoris d'usuaris.

Aquest mètode només és disponible per als usuaris de tipus Super admin.

Paràmetres

(object/array) Propietats del directori d'usuaris per actualitzar.

La propietat userdirectoryid s'ha d'establir per a cada directori d'usuaris. La resta de propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats donades, totes les altres romandran sense canvis.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels directoris d'usuari actualitzats sota la propietat userdirectoryids.

Exemples

Estableix una paraula de pas enllaçada al directori d'usuari

Estableix la nova paraula de pas enllaçada per a un directori d'usuari.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "userdirectory.update",
      "params": {
        "userdirectoryid": "3",
        "bind_password": "newldappassword"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userdirectoryids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }
Actualitza els mapatges per al directori d'usuari

Actualitza els mapatges dels grups d'aprovisionament i els mapatges de tipus de suport per al directori d'usuari "2".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "userdirectory.update",
      "params": {
        "userdirectoryid": "2",
        "provision_media": [
            {
              "userdirectory_mediaid": "2"
            }
          ],
          "provision_groups": [
            {
              "name": "Zabbix administrators",
              "roleid": "2",
              "user_groups": [
                {
                  "usrgrpid": "7"
                },
                {
                  "usrgrpid": "8"
                },
                {
                  "usrgrpid": "11"
                }
              ]
            }
          ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userdirectoryids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserDirectory::update() a ui/include/classes/api/services/CUserDirectory.php.