You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

6 Zabbix agent 2 (Windows)

Vista general

L'agent Zabbix 2 és una nova generació d'agent de Zabbix i es pot emprar en lloc de l'agent Zabbix.

Aquesta secció llista els paràmetres suportats al fitxer de configuració de l'agent Zabbix 2 de Windows (zabbix_agent2.conf).

Els paràmetres es llisten sense informació addicional. Feu clic al paràmetre per veure els seus detalls.

Paràmetre Descripció
Alias Defineix un àlies per a una clau d'element.
AllowKey Permetre l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró.
BufferSend No guardeu les dades més de N segons a la memòria intermèdia.
BufferSize El nombre màxim de valors a la memòria intermèdia.
ControlSocket El sòcol de control, emprat per enviar ordres en temps d'execució amb l'opció '-R'.
DebugLevel El nivell de depuració.
DenyKey Denega l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró.
EnablePersistentBuffer Activa l'ús de l'emmagatzematge local persistent per als elements actius.
ForceActiveChecksOnStart Fer comprovacions actives just després del reinici de la primera configuració rebuda.
HeartbeatFrequency La freqüència dels missatges dels heartbeats en segons.
HostInterface Un paràmetre opcional que defineix la interfície de l'equip.
HostInterfaceItem Un paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre la interfície de l'equip.
HostMetadata Un paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip.
HostMetadataItem Un paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix emprat per obtindre les metadades de l'equip.
Hostname Un paràmetre opcional que defineix el nom de l'equip.
HostnameItem Un paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix emprat per obtindre el nom d'equip.
Include Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració.
ListenIP Una llista d'adreces IP delimitades per comes que l'agent hauria d'escoltar.
ListenPort L'agent escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.
LogFile El nom del fitxer de registre.
LogFileSize La mida màxima del fitxer de registre.
LogType El tipus de sortida del registre.
PersistentBufferFile El fitxer on l'agent Zabbix 2 hauria de mantindre la base de dades SQLite.
PersistentBufferPeriod Període de temps durant el qual s'han d'emmagatzemar les dades quan no hi ha connexió amb el servidor o proxy.
Plugins.<PluginName>.System.Capacity El límit de validacions per plugin ue es poden executar alhora.
Plugins.Log.MaxLinesPerSecond El nombre màxim de línies noves que l'agent enviarà per segon al servidor o al proxy Zabbix quan processi les comprovacions actives 'log' i 'logrt'.
Plugins.SystemRun.LogRemoteCommands Activeu el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a avís.
PluginSocket La ruta al sòcol UNIX per a les comunicacions de connectors carregables.
PluginTimeout El temps d'espera de les connexions amb connectors carregables, en segons.
RefreshActiveChecks Con quina freqüència s'actualitza la llista de comprovacions actives.
Server Una llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix i proxys Zabbix.
ServerActive L'adreça del servidor/proxy de Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives.
SourceIP L'adreça IP d'origen.
StatusPort Si s'estableix, l'agent escoltarà en aquest port les peticions d'estat HTTP (http://localhost:<port>/status).
Timeout No dediqueu més de segons de temps d'espera al processament.
TLSAccept Quines connexions entrants acceptar.
TLSCAFile La ruta completa d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSCertFile La ruta completa d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSConnect Com s'ha de connectar l'agent al servidor o proxy Zabbix.
TLSCRLFile La ruta completa d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSKeyFile La ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada de l'agent, emprada per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSPSKFile La ruta completa d'un fitxer que conté la clau prèviament compartida de l'agent, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
TLSPSKIdentity La cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
TLSServerCertIssuer L'emissor del certificat del servidor (proxy) permès.
TLSServerCertSubject El subjecte del certificat del servidor (proxy) permès.
UnsafeUserParameters Permet que tots els caràcters es passin en arguments als paràmetres definits per l'usuari.
UserParameter Un paràmetre definit per l'usuari per monitorar.
UserParameterDir El camí de cerca predeterminat per a les ordres de UserParameter.

Cap paràmetre és obligatori tret que s'indiqui explícitament que ho és.

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte dels processos, i no pas els valors dels fitxers de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen per "#" només es suporten a principi de línia.

Detalls del paràmetre

Àlies

Estableix un àlies per a una clau d'element. Es pot emprar per substituir una clau d'element llarga i complexa per una de més curta i senzilla. És possible que hi hagi diversos paràmetres Àlies amb la mateixa clau Àlies.
Les claus Àlies diferents poden fer referència a la mateixa clau d'element.
Es poden emprar àlies a HostMetadataItem però no al paràmetre HostnameItem.

Exemple 1: recuperació de l'ús del fitxer de paginació en percentatge del servidor.

Alias=pg_usage:perf_counter[\Paging File(_Total)\%Usage]

Ara es pot emprar la clau d'abreujatura pg_usage per recuperar dades.

Exemple 2: obtindre la càrrega de la CPU amb paràmetres predeterminats i personalitzats.

 Alias=cpu.load:system.cpu.load
        Alias=cpu.load[*]:system.cpu.load[*]

Això permet emprar la clau cpu.load per obtindre la càrrega de la CPU amb els paràmetres predeterminats, així com emprar cpu.load[percpu,avg15] per obtindre dades específiques sobre la càrrega de la CPU.

Exemple 3: execució de diverses regles de descoberta de baix nivell que processen els mateixos elements de descoberta.

 Alias=vfs.fs.discovery[*]:vfs.fs.discovery

Ara és possible configurar diverses regles de descoberta emprant vfs.fs.discovery amb diferents paràmetres per a cada regla, per exemple, vfs.fs.discovery[foo], vfs.fs.discovery[bar], etc.

AllowKey

Permet l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió comodí que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb DenyKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'aparició. Veieu també: Restricció de comprovacions d'agents.

BufferSend

L'interval de temps en segons que determina la freqüència amb què s'envien els valors des de la memòria intermèdia al servidor Zabbix.
Tingueu en compte que si la memòria intermèdia és plena, les dades s'enviaran abans.

Per defecte: 5
Interval: 1-3600

BufferSize

El nombre màxim de valors a la memòria intermèdia. L'agent enviarà totes les dades recopilades al servidor o al proxy Zabbix si la memòria intermèdia està plena.
Aquest paràmetre només s'ha d'emprar si la memòria intermèdia persistent és desactivada (EnablePersistentBuffer=0).

Per defecte: 1000
Interval: 2-65535

ControlSocket

El sòcol de control, emprat per enviar ordres d'execució amb l'opció '-R'.

Per defecte: \\.\pipe\agent.sock

DebugLevel

Especifiqueu el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica;
2 - informació d'error;
3 - avisos;
4 - per a la depuració (produeix molta informació);
5 - depuració ampliada (produeix encara més informació).

Per defecte: 3
Interval: 0-5

DenyKey

Denega l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió comodí que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb AllowKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'aparició. Veieu també: Restricció de comprovacions d'agents.

EnablePersistentBuffer

Habiliteu l'ús de l'emmagatzematge local persistent per als elements actius. Si l'emmagatzematge persistent és desactivat, s'emprarà el buffer de memòria.

Per defecte: 0
Valors: 0 - desactivat, 1 - activat

ForceActiveChecksOnStart

Feu comprovacions actives tot just després del reinici de la primera configuració rebuda. També disponible com a paràmetre de configuració per connector, per exemple: Plugins.Uptime.System.ForceActiveChecksOnStart=1

Per defecte: 0
Valors: 0 - desactivat, 1 - activat

HeartbeatFrequency

La freqüència dels missatges de heartbeat en segons. S'empra per monitorar la disponibilitat de comprovacions actives.
0: missatges de heartbeat desactivats.

Per defecte: 60
Interval: 0-3600

HostInterface

Un paràmetre opcional que defineix la interfície de l'equip. La interfície de l'equip s'empra en el procés autoregistre de l'equip. Si no es defineix, el valor s'agafarà de HostInterfaceItem.
L'agent donarà error i no començarà si el valor supera el límit de 255 caràcters.

Interval: 0-255 caràcters

HostInterfaceItem

Un paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre la interfície de l'equip.
La interfície de l'equip s'empra al procés autoregistre de l'equip. Aquesta opció només s'empra quan HostInterface no és definida.
L'element system.run[] s'accepta independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'advertència si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 255 caràcters.

HostMetadata

Un paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip. Les metadades de l'equip només s'empren en el procés d'autoregistre de l'equip (agent actiu). Si no es defineix, el valor s'adquirirà de HostMetadataItem.
L'agent emetrà un error i no començarà si el valor especificat supera el límit de 2034 octets o una cadena que no sigui UTF-8.

Rang: 0-2034 octets

HostMetadataItem

Un paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre metadades de l'equip. Aquesta opció només s'empra quan HostMetadata no és definit. S'admeten els paràmetres d'usuari i els àlies. L'element system.run[] s'admet independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
El valor HostMetadataItem es recupera a cada intent d'autoregistre i només s'empra en el procés de registre automàtic de l'equip.
Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'avís si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 65535 punts de codi UTF-8. El valor que retorna l'element ha de ser una cadena UTF-8, en cas contrari, s'ignorarà.

Hostname

Una llista de noms d'equip únics, delimitats per comes i que distingeixen entre majúscules i minúscules. Necessari per a les comprovacions actives i ha de coincidir amb els noms d'equip configurats al servidor. El valor s'adquireix de HostnameItem si no és definit.
Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '_' i '-'. Longitud màxima: 128 caràcters per nom d'equip, 2048 caràcters per a tota la línia.

Per defecte: Definit per HostnameItem

HostnameItem

Un paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtenir el nom d'equip. Aquesta opció només s'empra quan el nom d'equip no ésdefinit. Els paràmetres d'usuari o els àlies no s'admeten, però l'element system.run[] s'accepta independentment dels valors d'AllowKey/DenyKey.
La longitud de sortida és limitada a 512 Ko.

Per defecte: system.hostname

Include

Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració (ubicat a C:\Program Files\Zabbix Agent 2 per defecte si l'agent de Zabbix s'instal·la amb l'MSI de Windows; o al directori específic durant la instal·lació si l'agent s'ha instal·lat des d'un arxiu zip). Tots els arxius inclosos han de tindre una sintaxi correcta; altrament, l'agent no engegarà pas. El camí pot ser relatiu a la ubicació del fitxer zabbix_agent2.conf (per exemple, Include=.\zabbix_agent2.d\plugins.d\*.conf).
Per incloure només fitxers rellevants al directori especificat, el caràcter comodí d'asterisc és compatible per a la concordança de patrons.
Veieu les [notes especials] (special_notes_include) sobre les limitacions.

Exemple:

Include=C:FilesAgent2_agent2.d*.conf

ListenIP

Una llista d'adreces IP delimitades per comes que l'agent hauria d'escoltar. La primera adreça IP s'envia al servidor Zabbix, si s'hi connecta, per recuperar la llista de comprovacions actives.

Per defecte: 0.0.0.0

ListenPort

L'agent escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.

Per defecte: 10050
Rang: 1024-32767

LogFile

El nom del fitxer de registre de l'agent.

Per defecte: c:\\zabbix_agent2.log
Obligatori: Sí, si LogType s'estableix a fitxer; en cas contrari no

LogFileSize

La mida màxima d'un fitxer de registre en Mo.
0: desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si s'arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla, per qualsevol motiu, el fitxer de registre existent es trunca i comença de nou.

Per defecte: 1
Rang: 0-1024

LogType

El tipus de sortida del registre:
fitxer - escriu el registre al fitxer especificat pel paràmetre LogFile;
consola - escriu el registre a la sortida estàndard.

Per defecte: file

PersistentBufferFile

El fitxer on l'agent Zabbix 2 hauria de mantindre la base de dades SQLite. Ha de ser un nom de fitxer complet. Aquest paràmetre només s'empra si la memòria intermèdia persistent és habilitada (EnablePersistentBuffer=1).

PersistentBufferPeriod

El període de temps durant el qual s'han d'emmagatzemar les dades quan no hi ha connexió amb el servidor o proxy. Les dades més antigues es perdran. Les dades del registre es conservaran. Aquest paràmetre només s'empra si la memòria intermèdia persistent és habilitada (EnablePersistentBuffer=1).

Per defecte: 1h
Rang: 1m-365d

Plugins.<PluginName>.System.Capacity

El límit de comprovacions per plugin <PluginName> que es poden executar al mateix temps.

Per defecte: 1000. Interval: 1-1000

Plugins.Log.MaxLinesPerSecond

El nombre màxim de línies noves que l'agent enviarà per segon al servidor o al proxy Zabbix quan processi les comprovacions actives 'log', 'logrt' i 'eventlog'. El valor proporcionat serà substituït pel paràmetre 'maxlines', proporcionat a la clau d'element 'log', 'logrt' o 'eventlog'.
Nota: Zabbix processarà 10 vegades més línies noves que les establertes a MaxLinesPerSecond per cercar la cadena necessària als elements de registre.

Per defecte: 20
Rang: 1-1000

Plugins.SystemRun.LogRemoteCommands

Habiliteu el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a avisos. Les ordres només es registraran si s'executen de forma remota. Les entrades de registre no es crearan si system.run[] s'inicia localment mitjançant els paràmetres HostMetadataItem, HostInterfaceItem o HostnameItem.

Per defecte: 0
Valors: 0 - desactivat, 1 - activat

PluginSocket

El camí al sòcol UNIX per a les comunicacions de plugins carregables.

Per defecte: \\.\pipe\agent.plugin.sock

PluginTimeout

El temps d'espera de les connexions amb plugins carregables, en segons.

Per defecte: Timeout
Rang: 1-30

RefreshActiveChecks

Amb quina freqüència s'actualitza la llista de comprovacions actives, en segons. Tingueu en compte que després de no poder actualitzar les comprovacions actives, la següent actualització es provarà en 60 segons.

Per defecte: 5
Rang: 1-86400

Server

Un llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix o proxys Zabbix. Només s'acceptaran connexions entrants dels equips especificats. Si el suport IPv6 és habilitat, '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' es tracten de la mateixa manera i '::/0' permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. '0.0.0.0/0' es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4. S'admeten espais.

Exemple:

Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat

Obligatori: sí

ServerActive

L'adreça del servidor/proxy Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives. L'adreça del servidor/proxy és una adreça IP o un nom DNS i un port opcional separats per dos punts.
La configuració del clúster és una o més adreces de servidor separades per punt i coma. Es poden especificar diversos servidors/clústers Zabbix i proxys Zabbix, separats per comes. No s'ha d'especificar més d'un proxy Zabbix des de cada servidor/clúster Zabbix. Si s'especifica un proxy Zabbix, no s'hauria d'especificar el servidor/clúster Zabbix per a aquest proxy.
Es poden proporcionar diverses adreces delimitades per comes per emprar diversos servidors Zabbix independents en paral·lel. Es permeten espais.
Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.
Les adreces IPv6 s'han de lliurar entre claudàtors si s'especifica el port per a aquest equip. Si no s'especifica el port, els claudàtors per a les adreces IPv6 són opcionals.
Si no s'especifica aquest paràmetre, les comprovacions actives són desactivades.

Exemple per proxy Zabbix:

ServerActive=127.0.0.1:10051

Exemple per diversos servidors:

ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,\[::1\]:30051,::1,\[12fc::1\]

Exemple per alta disponibilitat:

ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3

Exemple per alta disponibilitat amb dos clústers i un servidor:

ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain
SourceIP

L'adreça IP d'origen per a:
- connexions sortints al servidor Zabbix o al proxy Zabbix;
- fer connexions mentre s'executen alguns elements (web.page.get, net.tcp.port, etc.).

StatusPort

Si s'estableix, l'agent escoltarà en aquest port les peticions d'estat HTTP (http://localhost:<port>/status).

Range: 1024-32767

Timeout

Especifica el temps d'espera per a les comunicacions (en segons).
Aquest paràmetre s'empra per definir la durada de diverses operacions de comunicació:
- esperant una resposta del servidor Zabbix;
- enviament de peticions al servidor Zabbix, incloses les peticions de configuració de comprovacions actives i dades d'elements;
- Recuperació de dades de registre mitjançant un fitxer de registre o un seguiment del registre d'esdeveniments de Windows;
- enviament de missatges de heartbeat;
- També s'empra com a alternativa en escenaris on el servidor/proxy anterior a la versió 7.0 envia comprovacions sense temps d'espera.

Per defecte: 3
Interval: 1-30

TLSAccept

Les connexions entrants a acceptar. S'utilitza per a controls passius. Es poden especificar diversos valors, separats per comes:
sense xifrar - accepta connexions sense xifratge (per defecte)
psk - accepta connexions amb TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - accepta connexions amb TLS i un certificat

Obligatori: sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK estan definits (fins i tot per a connexió no xifrada); en cas contrari no

TLSCAFile

La ruta completa del fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprats per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSCertFile

El camí complet del fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.

TLSConnect

Com s'ha de connectar l'agent al servidor o al proxy Zabbix. S'empra per a controls actius. Només es pot especificar un valor:
sense xifrar - connectar sense xifrat (per defecte)
psk - connectar mitjançant TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - connectar mitjançant TLS i un certificat

Obligatori: sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK són definits (fins i tot per a connexió no xifrada); en cas contrari no

TLSCRLFile

El camí complet del fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSKeyFile

La ruta completa del fitxer que conté la clau privada de l'agent, emprada per a les comunicacions xifrades entre els components del Zabbix.

TLSPSKFile

La ruta completa del fitxer que conté la clau prèviament compartida de l'agent, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.

TLSPSKIdentity

La cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.

TLSServerCertIssuer

L'emissor del certificat del servidor (proxy) permès.

TLSServerCertSubject

L'assumpte del certificat del servidor (proxy) permès.

UnsafeUserParameters

Permet que tots els caràcters es passin en arguments a paràmetres definits per l'usuari. No es permeten els caràcters següents: \ ' " ` * ? [ ] { } ~ $ ! & ; ( ) < > | # @
A més, no es permeten caràcters de nova línia.

Per defecte: 0
Valors: 0 - no permet, 1 - permet

UserParameter

Un paràmetre definit per l'usuari per monitorar. Hi pot haver diversos paràmetres definits per l'usuari.
Format: UserParameter=<key>,<shell command>
Tingueu en compte que l'ordre shell no ha de retornar només una cadena buida o EOL. Les ordres de Shell poden tindre camins relatius, si s'especifica el paràmetre UserParameterDir.

Exemple:

UserParameter=system.test,who|wc -l
       UserParameter=check_cpu,./custom_script.sh
UserParameterDir

El camí de cerca predeterminat per a les ordres UserParameter. Si s'empra, l'agent canviarà el seu directori de treball a l'especificat aquí abans d'executar una ordre. Per tant, les ordres UserParameter poden tindre un prefix relatiu ./ en lloc d'un camí complet.
Només es permet una entrada.

Exemple:

UserParameterDir=/opt/myscripts