You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Zabbix agent (Windows)

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració de Windows del Zabbix agent 2 (zabbix_agent.conf).

Els paràmetres es llisten sense informació addicional. Feu clic al paràmetre per veure'n tots els detalls.

Paràmetre Descripció
Alias Defineix un àlies per a una clau d'element.
AllowKey Permetre l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró.
BufferSend No deseu les dades més d'N segons a la memòria intermèdia.
BufferSize El nombre màxim de valors a la memòria intermèdia.
DebugLevel El nivell de depuració.
DenyKey Denega l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró.
EnableRemoteCommands Si es permeten les ordres remotes del servidor Zabbix.
HeartbeatFrequency La freqüència dels missatges dels heartbeats, en segons.
HostInterface Paràmetre opcional que defineix la interfície de l'equip.
HostInterfaceItem Paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre la interfície de l'equip.
HostMetadata Paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip.
HostMetadataItem Paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix emprat per obtindre les metadades de l'equip.
Hostname Paràmetre opcional que defineix el nom de l'equip.
HostnameItem Paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix emprat per obtindre el nom d'equip.
Include Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració.
ListenBacklog Nombre màxim de connexions pendents a la cua TCP.
ListenIP Llistat d'adreces IP delimitades per comes que l'agent hauria d'escoltar.
ListenPort L'agent escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.
LogFile Nom del fitxer de registre.
LogFileSize Mida màxima del fitxer de registre.
LogRemoteCommands Activa el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a advertències.
LogType Tipus de sortida del registre.
MaxLinesPerSecond Nombre màxim de línies noves que l'agent enviarà per segon al servidor o al proxy Zabbix quan processi les comprovacions actives 'log' i 'logrt'.
PerfCounter Defineix un nou paràmetre <parameter_name> que és el valor mitjà del comptador de rendiment del sistema <perf_counter_path> durant el període de temps especificat <període> (en segons).
PerfCounterEn Defineix un nou paràmetre <parameter_name> que és el valor mitjà del comptador de rendiment del sistema <perf_counter_path> durant el període de temps especificat <període> (en segons). En comparació amb PerfCounter, els camins de perfcounter han d'estar en anglès.
RefreshActiveChecks Amb quina freqüència s'actualitza la llista de comprovacions actives.
Server Llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix i proxys Zabbix.
ServerActive Adreça del servidor/proxy de Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives.
SourceIP Adreça IP d'origen.
StartAgents Nombre d'instàncies pre-bifurcades de zabbix_agentd que processen comprovacions passives.
Temps d'espera No dedicar més dels segons de temps d'espera al processament.
TLSAccept Quines connexions entrants acceptar.
TLSCAFile Ruta completa d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSCertFile Ruta completa d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSConnect Com s'ha de connectar l'agent al servidor o proxy Zabbix.
TLSCRLFile Ruta completa d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSKeyFile Ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada de l'agent, emprada per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSPSKFile Ruta completa d'un fitxer que conté la clau prèviament compartida de l'agent, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
TLSPSKIdentity La cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.
TLSServerCertIssuer Emissor del certificat del servidor (proxy) permès.
TLSServerCertSubject Subjecte del certificat del servidor (proxy) permès.
UnsafeUserParameters Permet que tots els caràcters es passin en arguments als paràmetres definits per l'usuari.
UserParameter Paràmetre definit per l'usuari per monitorar.
UserParameterDir Camí de cerca predeterminat per a les ordres de UserParameter.

Cap paràmetre és obligatori tret que s'indiqui explícitament que ho és.

Veieu que:

 • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte del dimoni, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
 • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
 • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Detalls del paràmetre

Àlies

Estableix un àlies per a una clau d'element. Es pot emprar per substituir una clau d'element llarg i complex per una de més curta i senzilla. És possible que hi hagi diversos paràmetres Àlies amb la mateixa clau Àlies.
Les claus Àlies diferents poden fer referència a la mateixa clau d'element.
Es poden emprar àlies a HostMetadataItem però no a HostnameItem o * Paràmetres PerfCounter*.

Exemple 1: recuperació de l'ús del fitxer de paginació en percentatge del servidor.

 Alias=pg_usage:perf_counter[\Fitxer de paginació(_Total)\% ús]

Ara es pot emprar la clau abreujada pg_usage per recuperar dades.

Exemple 2: obtindre la càrrega de la CPU amb paràmetres predeterminats i personalitzats.

 Alias=cpu.load:system.cpu.load
    Alias=cpu.load[*]:system.cpu.load[*]

Això permet emprar la clau cpu.load per obtindre la càrrega de la CPU amb els paràmetres predeterminats, així com emprar cpu.load[percpu,avg15] per obtindre dades específiques sobre la càrrega de la CPU.

Exemple 3: execució de diverses regles descoberta de baix nivell que processen els mateixos elements de descoberta.

 Alias=vfs.fs.discovery[*]:vfs.fs.discovery

Ara és possible configurar diverses regles de descoberta emprant vfs.fs.discovery amb diferents paràmetres per a cada regla, per exemple, vfs.fs.discovery[foo], vfs.fs.discovery[bar], etc.

AllowKey

Permet l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió comodí que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb DenyKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'aparició. Veieu també: Restricció de comprovacions d'agents.

BufferSend

No deseu les dades més de N segons a la memòria intermèdia.

Per defecte: 5
Rang: 1-3600

BufferSize

El nombre màxim de valors a la memòria intermèdia. L'agent enviarà totes les dades recollides al servidor o al proxy Zabbix si la memòria intermèdia és plena.

Per defecte: 100
Rang: 2-65535

DebugLevel

Especifiqueu el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica;
2 - informació d'error;
3 - avisos;
4 - per a la depuració (produeix molta informació);
5 - depuració ampliada (produeix encara més informació).

Per defecte: 3
Interval: 0-5

DenyKey

Denega l'execució d'aquelles claus d'element que coincideixen amb un patró. El patró de clau és una expressió comodí que admet el caràcter "*" perquè coincideixi amb qualsevol nombre de caràcters.
Es poden definir diverses regles de concordança de claus en combinació amb AllowKey. Els paràmetres es processen un per un segons el seu ordre d'aparició. Veieu també: Restricció de comprovacions d'agents.

EnableRemoteCommands

Si es permeten les comandes remotes del servidor Zabbix. Aquest paràmetre és obsolet, empreu AllowKey=system.run[*] o DenyKey=system.run[*].
És un àlies intern per als paràmetres AllowKey/DenyKey en funció de valor:
0 - DenyKey=system.run[*]
1 - AllowKey=system.run[*]

Per defecte: 0
Valors: 0 - no permès, 1 - permès

HeartbeatFrequency

La freqüència dels missatges de heartbeat en segons. S'empra per monitorar la disponibilitat de comprovacions actives.
0: missatges de heartbeat desactivats.

Per defecte: 60
Interval: 0-3600

HostInterface

Un paràmetre opcional que defineix la interfície de l'equip. La interfície de l'equip s'empra en el procés autoregistre de l'equip. Si no es defineix, el valor s'agafarà de HostInterfaceItem.
L'agent donarà error i no començarà si el valor supera el límit de 255 caràcters.

Interval: 0-255 caràcters

HostInterfaceItem

Un paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre la interfície de l'equip.
La interfície de l'equip s'empra al procés autoregistration de l'equip.
Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'avís si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 255 caràcters.
L'element system.run[] s'admet independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
Aquesta opció només s'empra quan HostInterface és sense definir.

HostMetadata

Un paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip. Les metadades de l'equip només s'empren en el procés d'autoregistre de l'equip (agent actiu). Si no es defineix, el valor s'adquirirà de HostMetadataItem.
L'agent emetrà un error i no començarà si el valor especificat supera el límit de 2034 octets o una cadena que no sigui UTF-8.

Rang: 0-2034 octets

HostMetadataItem

Un paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix emprat per obtindre metadades de l'equip. Aquesta opció només s'empra quan HostMetadata no és definit. S'admeten els paràmetres d'usuari, comptadors de rendiment i els àlies. L'element system.run[] s'accepta independentment dels valors AllowKey/DenyKey.
El valor HostMetadataItem es recupera a cada intent d'autoregistre i només s'empra en el procés de registre automàtic de l'equip (agent actiu).
Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'avís si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 65535 punts de codi UTF-8. El valor que retorna l'element ha de ser una cadena UTF-8, en cas contrari, s'ignorarà.

Hostname

Una llista de noms d'equip únics, delimitats per comes i que distingeixen entre majúscules i minúscules. Necessari per a les comprovacions actives i ha de coincidir amb els noms d'equip configurats al servidor. El valor s'adquireix de HostnameItem si no és definit.
Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '_' i '-'. Longitud màxima: 128 caràcters per nom d'equip, 2048 caràcters per a tota la línia.

Per defecte: Definit per HostnameItem

HostnameItem

Un paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix utilitzat per obtenir el nom d'equip. Aquesta opció només s'empra quan el nom d'equip no ésdefinit. Els paràmetres d'usuari, els comptadors de rendiment o els àlies no s'admeten, però l'element system.run[] s'accepta independentment dels valors d'AllowKey/DenyKey.
La longitud de sortida és limitada a 512 Ko.
Veieu també una descripció més en detall.

Per defecte: system.hostname

Include

Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració (ubicat a C:\Program Files\Zabbix Agent 2 per defecte si l'agent de Zabbix s'instal·la amb l'MSI de Windows; o al directori específic durant la instal·lació si l'agent s'ha instal·lat des d'un arxiu zip). Tots els arxius inclosos han de tindre una sintaxi correcta; altrament, l'agent no engegarà pas. La ruta pot ésser rrelativa a zabbix_agent2.conf (per exemple, Include=.\zabbix_agent2.d\plugins.d\*.conf).
Per incloure només fitxers rellevants al directori especificat, el caràcter comodí d'asterisc és compatible per a la concordança de patrons.
Veieu les [notes especials] (special_notes_include) sobre les limitacions.

Exemple:

Include=C:FilesAgent_agentd.d*.conf

ListenBacklog

El nombre màxim de connexions pendents a la cua de TCP.
El valor predeterminat és una constant codificada, que depèn del sistema.
El valor màxim admès depèn del sistema; els valors massa alts es poden truncar silenciosament a el "màxim especificat per la implementació".

Per defecte: SOMAXCONN
Rang: 0 - INT_MAX

ListenIP

Un llistat d'adreces IP delimitades per comes que l'agent hauria d'escoltar.

Per defecte: 0.0.0.0

ListenPort

L'agent escoltarà en aquest port les connexions des del servidor.

Per defecte: 10050
Rang: 1024-32767

LogFile

El nom del fitxer de registre de l'agent.

Per defecte: C:\\zabbix_agentd.log
Obligatori: Sí, si LogType s'estableix a fitxer; en cas contrari no

LogFileSize

La mida màxima d'un fitxer de registre en Mo.
0: desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si s'arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla, per qualsevol motiu, el fitxer de registre existent es trunca i comença de nou.

Per defecte: 1
Rang: 0-1024

LogRemoteCommands

Habiliteu el registre de les ordres de l'intèrpret d'ordres executades com a avisos. Les ordres només es registraran si s'executen de forma remota. Les entrades de registre no es crearan si system.run[] s'inicia localment mitjançant els paràmetres HostMetadataItem, HostInterfaceItem o HostnameItem.

Per defecte: 0
Valors: 0 - desactivat, 1 - activat

LogType

El tipus de sortida del registre:
fitxer - escriu el registre al fitxer especificat pel paràmetre LogFile;
system - escriu el registre al Windows Event Log;
consola - escriu el registre a la sortida estàndard.

Per defecte: file

MaxLinesPerSecond

El nombre màxim de línies noves que l'agent enviarà per segon al servidor o al proxy Zabbix quan processi les comprovacions actives 'log', 'logrt' i 'eventlog'. El valor proporcionat serà substituït pel paràmetre 'maxlines', proporcionat a la clau d'element 'log', 'logrt' o 'eventlog'.
Nota: Zabbix processarà 10 vegades més línies noves que les establertes a MaxLinesPerSecond per cercar la cadena necessària als elements de registre.

Per defecte: 20
Rang: 1-1000

PerfCounter

Defineix un nou paràmetre <parameter_name> que és el valor mitjà del comptador de rendiment del sistema <perf_counter_path> durant el període de temps especificat <període> (en segons).
Sintaxi: <parameter_name>," <perf_counter_path>",<període>

Per exemple, si voleu rebre el nombre mitjà d'interrupcions del processador per segon durant el darrer minut, podeu definir un nou paràmetre "interrupcions" com el següent:

 PerfCounter = interrupcions,"\Processador(0)\Interrupcions/s",60

Tingueu en compte les cometes dobles al voltant del camí del comptador de rendiment. El nom del paràmetre (interrupcions) s'ha d'emprar com a clau d'element quan es crea un element. Es prendran mostres per calcular el valor mitjà cada segon.
Podeu executar "typeperf -qx" per obtindre el llistat de tots els comptadors de rendiment disponibles a Windows.

PerfCounterEn

Defineix un nou paràmetre <parameter_name> que és el valor mitjà del comptador de rendiment del sistema <perf_counter_path> durant el període de temps especificat <període> (en segons). En comparació amb PerfCounter, els camins de perfcounter han d'ésser en anglès. Només s'admet a Windows Server 2008/Vista i posterior.
Sintaxi: <parameter_name>,"<perf_counter_path>",<període>

Per exemple, si voleu rebre el nombre mitjà d'interrupcions del processador per segon durant el darrer minut, podeu definir un nou paràmetre "interrupcions" com el següent:

 PerfCounterEn = interrupcions,"\Processador(0)\Interruptes/s",60

Tingueu en compte les cometes dobles al voltant del camí del comptador de rendiment. El nom del paràmetre (interrupcions) s'ha d'emprar com a clau d'element quan es crea un element. Es prendran mostres per calcular el valor mitjà cada segon.
Podeu trobar la llista de cadenes en anglès si visualitzeu la clau de registre següent: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009.

RefreshActiveChecks

Amb quina freqüència s'actualitza la llista de comprovacions actives, en segons. Tingueu en compte que després de no poder actualitzar les comprovacions actives, la següent actualització es provarà en 60 segons.

Per defecte: 5
Rang: 1-86400

Server

Un llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix o proxys Zabbix. Només s'admetran connexions entrants dels equip indicats aquí. Si el suport IPv6 és habilitat, "127.0.0.1", "::127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera i "::/0" permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. "0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4. Tingueu en compte que RFC4291 admet les "adreces IPv6 compatibles amb IPv4" (prefix 0000::/96). S'admeten espais.

Exemple:

 Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat

Obligatori: sí, si StartAgents no s'ha establert explícitament a 0

ServerActive

L'adreça del servidor/proxy Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives. L'adreça del servidor/proxy és una adreça IP o un nom DNS i un port opcional separats per dos punts.
La configuració del clúster és una o més adreces de servidor separades per punt i coma. Es poden especificar diversos servidors/clústers Zabbix i proxys Zabbix, separats per comes. No s'ha d'especificar més d'un proxy Zabbix des de cada servidor/clúster Zabbix. Si s'especifica el proxy Zabbix, no s'hauria d'especificar el servidor/clúster Zabbix per a aquest proxy.
Es poden proporcionar diverses adreces delimitades per comes per emprar diversos servidors Zabbix independents en paral·lel. Es permeten espais.
Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.
Les adreces IPv6 s'han de lliurar entre claudàtors si s'especifica el port per a aquest equip. Si no s'especifica el port, els claudàtors per a les adreces IPv6 són opcionals.
Si no s'especifica aquest paràmetre, les comprovacions actives són desactivades.

Exemple de proxy Zabbix:

 ServerActive=127.0.0.1:10051

Exemple per a diversos servidors:

 ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]

Exemple d'alta disponibilitat:

 ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3

Exemple d'alta disponibilitat amb dos clústers i un servidor:

 ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain

Rang: (*)

SourceIP

L'adreça IP d'origen per a:
- connexions sortints al servidor Zabbix o al proxy Zabbix;
- fer connexions mentre s'executen alguns elements (web.page.get, net.tcp.port, etc.).

StartAgents

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades de zabbix_agentd que processen comprovacions passives. Si s'estableix a 0, les comprovacions passives són desactivades i l'agent no escoltarà cap port TCP.

Per defecte: 3
Rang: 0-63 (*)

Timeout

No dedicar més de segons de temps d'espera en el processament.

Per defecte: 3
Rang: 1-30

TLSAccept

Les connexions entrants a acceptar. S'utilitza per a controls passius. Es poden especificar diversos valors, separats per comes:
sense xifrar - accepta connexions sense xifratge (per defecte)
psk - accepta connexions amb TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - accepta connexions amb TLS i un certificat

Obligatori: sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK estan definits (fins i tot per a connexió no xifrada); en cas contrari no

TLSCAFile

La ruta completa del fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprats per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSCertFile

El camí complet del fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades amb components Zabbix.

TLSConnect

Com s'ha de connectar l'agent al servidor o al proxy Zabbix. S'empra per a controls actius. Només es pot especificar un valor:
sense xifrar - connectar sense xifrat (per defecte)
psk - connectar mitjançant TLS i una clau prèviament compartida (PSK)
cert - connectar mitjançant TLS i un certificat

Obligatori: sí, si el certificat TLS o els paràmetres PSK són definits (fins i tot per a connexió no xifrada); en cas contrari no

TLSCRLFile

El camí complet del fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSKeyFile

La ruta completa del fitxer que conté la clau privada de l'agent, emprada per a les comunicacions xifrades entre els components del Zabbix.

TLSPSKFile

La ruta completa del fitxer que conté la clau prèviament compartida de l'agent, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.

TLSPSKIdentity

La cadena d'identitat de clau prèviament compartida, emprada per a comunicacions xifrades amb el servidor Zabbix.

TLSServerCertIssuer

L'emissor del certificat del servidor (proxy) permès.

TLSServerCertSubject

L'assumpte del certificat del servidor (proxy) permès.

UnsafeUserParameters

Permet que tots els caràcters es passin en arguments a paràmetres definits per l'usuari. No es permeten els caràcters següents: \ ' " ` * ? [ ] { } ~ $ ! & ; ( ) < > | # @
A més, no es permeten caràcters de nova línia.

Per defecte: 0
Valors: 0 - no permet, 1 - permet

UserParameter

Un paràmetre definit per l'usuari per monitorar. Hi pot haver diversos paràmetres definits per l'usuari.
Format: UserParameter=<key>,<shell command>
Tingueu en compte que l'ordre shell no ha de retornar només una cadena buida o EOL. Les ordres de Shell poden tindre camins relatius, si s'especifica el paràmetre UserParameterDir.

Exemple:

UserParameter=system.test,who|wc -l
    UserParameter=check_cpu,./custom_script.sh
UserParameterDir

El camí de cerca predeterminat per a les ordres UserParameter. Si s'empra, l'agent canviarà el seu directori de treball a l'especificat aquí abans d'executar una ordre. Per tant, les ordres UserParameter poden tindre un prefix relatiu ./ en lloc d'un camí complet. Només es permet una entrada.

Exemple:

UserParameterDir=/opt/myscripts

(*) El nombre de servidors actius que figuren a ServerActive més el nombre d'instàncies prèviament bifurcades per a comprovacions passives especificades a StartAgents ha de ser inferior a 64.

Veieu també

 1. Diferències a la configuració de l'agent Zabbix per les verificacions actives i passives des de la versió 2.0.0.