You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

6 Funcions matemàtiques

Totes les funcions enumerades aquí són compatibles amb:

Les funcions matemàtiques s'admeten amb tipus de valor flotant i enter, llevat que s'indiqui el contrari.

Les funcions es llisten sense informació addicional. Feu clic a la funció per veure'n tots els detalls.

Funció Descripció
abs Valor absolut d'un valor.
acos Arcosinus d'un valor com a angle, expressat en radians.
asin Arcseu d'un valor com a angle, expressat en radians.
atan Arctangent d'un valor com a angle, expressat en radians.
atan2 Arctangent de l'ordenada (valor) i les coordenades d'abscissa especificades com a angle, expressada en radians.
mitjana Valor mitjà dels valors dels elements de referència.
cbrt Arrel cúbica d'un valor.
ceil Arrodoneix el valor a l'enter més proper o igual.
cos Cosinus d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians.
cosh Cosinus hiperbòlic d'un valor.
cot Cotangent d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians.
graus Converteix un valor de radians a graus.
e Nombre d'Euler (2.718281828459045).
exp Nombre d'Euler a una potència d'un valor.
expm1 Nombre d'Euler a una potència d'un valor menys 1.
floor Arrodoneix el valor al nombre enter més petit o igual més proper.
log Logaritme natural.
log10 Logaritme decimal.
max Valor més alt dels valors de l'element referenciat.
min Valor més baix dels valors dels elements de referència.
mod Resta de la divisió.
pi Constant Pi (3,14159265358979).
power Poder d'un valor.
radians Converteix un valor de graus a radians.
rand Retorna un valor enter aleatori.
round Arrodoneix el valor a decimals.
signum Retorna '-1' si un valor és negatiu, '0' si un valor és zero, '1' si un valor és positiu.
sin Sinus d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians.
sinh Sinus hiperbòlic d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians.
sqrt Arrel quadrada d'un valor.
sum Suma dels valors dels elements de referència.
tan Tangent d'un valor.
truncate Trunca el valor a decimals.

Detalls de la funció

Algunes notes generals sobre paràmetres de funció:

 • Els paràmetres de funció són separats per una coma
 • S'admeten expressions com a paràmetres
 • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
abs(value)

El valor absolut d'un valor.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter, Cadena, Text, Log.
Per a les cadenes retorna: 0 - els valors són iguals; 1 - els valors són diferents.

Paràmetre:

 • valor - el valor que cal comprovar

Es calcularà la diferència numèrica absoluta, tal com es veu amb aquests valors d'exemple entrants (valor 'anterior' i 'últim' = diferència absoluta): '1' i '5' = 4; '3' i '1' = 2; '0' i '-2,5' = 2,5.

Exemple:

 abs(últim(/amfitrió/clau))>10
acos(value)

Arccosinus d'un valor com a angle, expressat en radians.

Paràmetre:

 • valor - el valor que cal comprovar

El valor ha d'estar entre -1 i 1. Per exemple, l'arcosinus d'un valor '0,5' serà '2,0943951'.

Exemple:

acos(last(/host/key))
asin(value)

Arcsinus d'un valor com a angle, expressat en radians.

Paràmetre:

 • valor - el valor que cal comprovar

El valor ha d'estar entre -1 i 1. Per exemple, l'arcsinus d'un valor '0,5' serà '-0.523598776'.

Exemple:

asin(last(/host/key))
atan(value)

Arctangent d'un valor com a angle, expressat en radians.

Paràmetre:

 • valor - el valor que cal comprovar

El valor ha d'estar entre -1 i 1. Per exemple, l'arctangent d'un valor '1' serà '0.785398163'.

Exemple:

atan(last(/host/key))
atan2(value,abscissa)

Arctangent de l'ordenada (valor) i les coordenades d'abscissa especificades com a angle, expressades en radians.

Paràmetre:

 • valor - el valor a comprovar;
 • abscissa - el valor de l'abscissa.

Per exemple, l'arctangent de les coordenades ordenades i abscisses d'un valor '1' serà '2,21429744'.

Exemple:

atan(last(/host/key),2)
avg(<value1>,<value2>,...)

Valor mitjà dels valors de l'element referenciat.

Paràmetre:

 • valueX - valor retornat per una de les funcions que treballa amb l'historial d'elements.

Exemple:

avg(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
cbrt(value)

Arrel cúbica d'un valor.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, l'arrel cúbica de '64' serà '4', de '63' serà '3.97905721'.

Exemple:

cbrt(last(/host/key))
ceil(value)

Arrodoneix el valor a l'enter més proper o igual.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, '2,4' s'arrodonirà a '3'. Veieu també floor().

Exemple:

ceil(last(/host/key))
cos(value)

Cosinus d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, el cosinus d'un valor '1' serà '0,54030230586'.

Exemple:

cos(last(/host/key))
cosh(value)

Cosinus hiperbòlic d'un valor. Retorna el valor com a nombre real, no com a notació científica.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, el cosinus hiperbòlic d'un valor '1' serà '1,54308063482'.

Exemple:

cosh(last(/host/key))
cot(value)

Cotangent d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, la cotangent d'un valor '1' serà '0,54030230586'.

Exemple:

cot(last(/host/key))
degrees(value)

Converteix un valor de radians a graus.

Paràmetre:

 • valor: valor que cal comprovar

Per exemple, un valor '1' convertit en graus serà '57,2957795'.

Exemple:

degrees(last(/host/key))
e

Nombre d'Euler (2.718281828459045).

Exemple:

e()
exp(value)

Nombre d'Euler a una potència d'un valor.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, el nombre d'Euler a potència '2' serà '7,38905609893065'.

Exemple:

exp(last(/host/key))
expm1(value)

Nombre d'Euler a una potència d'un valor menys 1.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, el nombre d'Euler a potència '2' menys 1 serà '6,38905609893065'.

Exemple:

expm1(last(/host/key))
floor(value)

Arrodoneix el valor a l'enter més petit o igual més proper.

Paràmetre:

 • valor - el valor que cal comprovar

Per exemple, '2,6' s'arrodonirà a '2'. Veieu també ceil().

Exemple:

floor(last(/host/key))
log(value)

Logaritme natural.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, el logaritme natural d'un valor '2' serà '0,69314718055994529'.

Exemple:

log(last(/host/key))
log10(value)

Logaritme decimal.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, el logaritme decimal de '5' serà '0,69897000433'.

Exemple:

log10(last(/host/key))
max(<value1>,<value2>,...)

Valor més alt dels valors dels elements de referència.

Paràmetre:

 • valueX - valor retornat per una de les funcions de l'historial.

Exemple:

max(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
min(<value1>,<value2>,...)

Valor més baix dels valors dels elements de referència.

Paràmetre:

 • valueX - valor retornat per una de les funcions de l'historial.

Exemple:

min(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
mod(value,denominator)

La resta de la divisió.

Paràmetre:

 • valor - valor a comprovar;
 • denominador - denominador de la divisió.

Per exemple, la resta de divisió de '5' amb denominador de divisió '2' serà '1'.

Exemple:

mod(last(/host/key),2)
pi

Constant Pi (3.14159265358979).

Exemple:

pi()
power(value,power value)

Potència d'un valor.

Paràmetre:

 • valor - valor a comprovar;
 • valor de potència - la potència enèssima a emprar.

Per exemple, la tercera potència d'un valor '2' serà '8'.

Exemple:

power(last(/host/key),3)
radians(value)

Converteix un valor de graus a radians.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, un valor '1' convertit en radians serà '0,0174532925'.

Exemple:

radians(last(/host/key))
rand

Retorna un valor enter aleatori. Un nombre generat pseudoaleatori que empra el temps com a llavor (suficient per a finalitats matemàtiques, però no per a la criptografia).

Exemple:

rand()
round(value,decimal places)

Arrodoneix el valor a decimals.

Paràmetre:

 • valor - valor a comprovar;
 • posicions decimals - especifiqueu les xifres decimals per arrodonir (també és possible 0).

Per exemple, un valor '2,5482' arrodonit a 2 decimals serà '2,55'.

Exemple:

round(last(/host/key),2)
signum(value)

Retorna '-1' si un valor és negatiu, '0' si un valor és zero, '1' si un valor és positiu.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar.

Exemple:

signum(last(/host/key))
sin(value)

Sinus d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, el sinus d'un valor '1' serà '0,8414709848'.

Exemple:

sin(last(/host/key))
sinh(value)

Sinus hiperbòlic d'un valor, on el valor és un angle expressat en radians.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, el sinus hiperbòlic d'un valor '1' serà '1,17520119364'.

Exemple:

sinh(last(/host/key))
sqrt(value)

Arrel quadrada d'un valor.
Aquesta funció fallarà amb un valor negatiu.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, l'arrel quadrada de '3,5' serà '1,87082869339'.

Exemple:

sqrt(last(/host/key))
sum(<value1>,<value2>,...)

Suma dels valors dels elements de referència.

Paràmetre:

 • valueX - valor retornat per una de les funcions de l'historial.

Exemple:

sum(avg(/host/key),avg(/host2/key2))
tan(value)

Tangent d'un valor.

Paràmetre:

 • valor - valor que cal comprovar

Per exemple, la tangent del valor '1' serà '1,55740772465'.

Exemple:

tan(last(/host/key))
truncate(value,decimal places)

Truncar el valor a decimals.

Paràmetre:

 • valor - valor a comprovar;
 • posicions decimals - especifiqueu posicions decimals per truncar (també és possible 0).

Per exemple, un valor '2,5482' truncat a 2 decimals serà '2,54'.

Exemple:

truncate(last(/host/key),2)

Veieu totes les funcions admeses.