You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

13 Monitoratge remot de es estadístiques de Zabbix

Vista general

És possible fer algunes mètriques internes del servidor i el proxy Zabbix accessibles a distància per una altra instància Zabbix o una utilitat de tercers. Podria ésser útil per tal que els serveis de suport o proveïdors puguin monitorar els servidors/proxy Zabbix a distància on, a les empreses on Zabbix no és l'eina principal de monitoratge, veure que les mètriques internes de Zabbix es puguin monitorar per un sistema de tercers .

Les estadístiques internes de Zabbix s'exposen a un conjunt configurable d'adreces llistades al nou paràmetre serveur/proxy 'StatsAllowedIP'. Les peticions s'acceptaran nomé a partir d'aquestes adreces.

Elements

Per configurar la consulta de les estadístiques internes sobre una altra instància Zabbix, podeu emprar dos elements:

 • L'element intern zabbix[stats,<ip>,<port>] - per les peticions directes a distància del servidor/proxy Zabbix. <ip> i <port> són emprades per indentificar la instància destí.
 • L'element agent zabbix.stats[<ip>,<port>] - per les peticions basades en l'agent del servidor/proxy Zabbix. <ip> i<port> són emprades per identificar la instància destí.

Veieu també: Elements interns, Elements d'agent Zabbix

L'sequema següent mostra l'ús d'un o altre element en funció del context.

 • - Servidor → instància Zabbix externa (zabbix[stats,<ip>,<port>])
 • - Servidor → proxy → instància Zabbix externa (zabbix[stats,<ip>,<port>])
 • - Servidor → agent → instància Zabbix externa (zabbix.stats[<ip>,<port>])
 • - Servidor → proxy → agent → instància Zabbix externa (zabbix.stats[<ip>,<port>])

Per assegurar-vos que la instància destí permet ésser consultada per la instància externa, especifiqueu l'adreça externa al paràmetre 'StatsAllowedIP' de la instància destí.

Mètriques exposades

Els elements de estadístiques recullen les estadístiques en bloc i reenvien un JSON, que és la base dels elements dependents per obtindre les seves dades. Les mètriques internes següents es retornen per un o altre dels dos elements:

 • zabbix[boottime]
 • zabbix[hosts]
 • zabbix[items]
 • zabbix[items_unsupported]
 • zabbix[preprocessing_queue] (només servidor)
 • zabbix[process,<type>,<mode>,<state>] (només per les estadístiques basades en el tipus de procés)
 • zabbix[rcache,<cache>,<mode>]
 • zabbix[requiredperformance]
 • zabbix[triggers] (només servidor)
 • zabbix[uptime]
 • zabbix[vcache,buffer,<mode>] (només servidor)
 • zabbix[vcache,cache,<parameter>]
 • zabbix[version]
 • zabbix[vmware,buffer,<mode>]
 • zabbix[wcache,<cache>,<mode>] (tipus 'tendències' de cau; només servidor)

Models

Els models disponibles per el monitoratge a distància de les mètriques internes del servidor Zabbix o del proxy a partir d'una instància externa:

 • Remote Zabbix server
 • Remote Zabbix proxy

Veieu que per emprar un model per el monitoratge a distància de més instàncies externes, cal un equip diferent per cada monitoratge d'instància externa.

Processos Trapper

La recepció de peticions de mètriques internes a partir d'una instància externa de Zabbix es genera per els processos Trapper que validen la petició, recull les mètriques, crea el buffer de dades JSON i retorna el JSON preparat, per xemple, des del servidor:

{
     "response": "success",
     "data": {
      "boottime": N,
      "uptime": N,
      "hosts": N,
      "items": N,
      "items_unsupported": N,
      "preprocessing_queue": N,
      "process": {
       "alert manager": {
        "busy": {
         "avg": N,
         "max": N,
         "min": N
        },
        "idle": {
         "avg": N,
         "max": N,
         "min": N
        },
        "count": N
       },
    ...
      },
      "queue": N,
      "rcache": {
       "total": N,
       "free": N,
       "pfree": N,
       "used": N,
       "pused": N
      },
      "requiredperformance": N,
      "triggers": N,
      "uptime": N,
      "vcache": {
       "buffer": {
        "total": N,
        "free": N,
        "pfree": N,
        "used": N,
        "pused": N
       },
       "cache": {
        "requests": N,
        "hits": N,
        "misses": N,
        "mode": N
       }
      },
      "vmware": {
       "total": N,
       "free": N,
       "pfree": N,
       "used": N,
       "pused": N
      },
      "version": "N",
      "wcache": {
       "values": {
        "all": N,
        "float": N,
        "uint": N,
        "str": N,
        "log": N,
        "text": N,
        "not supported": N
       },
       "history": {
        "pfree": N,
        "free": N,
        "total": N,
        "used": N,
        "pused": N
       },
       "index": {
        "pfree": N,
        "free": N,
        "total": N,
        "used": N,
        "pused": N
       },
       "trend": {
        "pfree": N,
        "free": N,
        "total": N,
        "used": N,
        "pused": N
       }
      }
     }
    }

Elements de la cua interna

Existeixen també altres dos elements que permeten demanar a distància les estadístiques de la cua sobre una altra instància Zabbix:

 • Element intern zabbix[stats,<ip>,<port>,queue,<from>,<to>] - per les peticions de cua internes vers el servidor/proxy Zabbix remot
 • Element agent zabbix.stats[<ip>,<port>,queue,<from>,<to>] - per les peticions de cues internes basades en l'agent d'un servidor/proxy Zabbix remot

Veieu també: Elements interns, elements d'agent Zabbix